Toimivat sivistyspalvelut vahvistavat kuntalaisten hyvinvointia

Koko Suomessa on edelleen mahdollista järjestää sivistyspalveluita. Kunnat tarvitsevat riittävästi toimivaltaa ja resursseja, että ne voivat edistää oman paikallisyhteisönsä hyvinvointia.

Kuntaliiton hallitus on kokouksessaan 19.9.2019 hyväksynyt liiton sivistyspoliittisen ohjelman.

Linjauksessa painotetaan, että kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa tukevat ja ylläpitävät sivistyspalvelut on edelleen mahdollista järjestää eri puolilla Suomea. Tavoitteiden toteutumiseksi kunnat tarvitsevat riittävästi toimivaltaa ja resursseja tehtävien hoitamiseen ja oman paikallisyhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseksi.

Riittävällä julkisella rahoituksella mahdollistetaan yhdenvertaiset palvelut koko maassa. Valtion tehtävänä on huolehtia kuntien ja koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksista suoriutua niille säädetyistä tehtävistä ja velvoitteista. Kuntien mahdollisuudet vastata paikallisesti ihmisten moniin palveluntarpeisiin varmistetaan riittävällä valtionosuusrahoituksella.

Erilaiset kunnat, samanlaiset velvoitteet

Kuntakenttä ei ole yhtenäinen, mutta kunnilla on yhteinen sivistyksellinen tavoite: paikallisdemokratian ja perusoikeuksien turvaaminen. Kuntien strategioissa painottuu kuntien omaleimaisuus ja paikalliskulttuuri.

Kunnilla on samanlaiset velvoitteet, vaikka kuntien erilaistuminen jatkuu. Esimerkiksi väestökehityksen aiheuttamat haasteet vaativat erilaisia ratkaisuja eri puolella Suomea. Palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä ei voida soveltaa samaa ratkaisua kaikissa kunnissa.

Ohjelmassa kuntien erilaisuus on huomioitu. Toimintaympäristön muuttuessa sivistyspalveluihin vaikuttaa keskeisesti useat ilmiöt, jotka on huomioitu ohjelmassa:

· Ilmastonmuutos – palvelut ja eläminen kestävällä tavalla

· Moninainen osallisuus ja uudistuva päätöksenteko – jokainen vaikuttaa

· Väestö ja alueellinen erilaistuminen – tehtävien ja vastuiden uusjako

· Sivistyskunta mahdollistaa – yhteistyö, kumppanuudet ja verkostoituminen toimintatapana

· Hyvinvointia jokaiselle – sivistys kantaa

· Jatkuva oppiminen – osaamista ja luovuutta läpi elämän

· Voimavaroja tulevaisuuteen – kuntien sivistyspalveluiden rahoitusta on lisättävä

Lisätiedot:

Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja Terhi Päivärinta, puh. 050 590 4796, Terhi.Paivarinta@kuntaliitto.fi