Uudistettu Terveydenhuollon laatuopas julkistettu

Kuntaliitto on päivittänyt Terveydenhuollon laatuoppaan. Opas on nyt uudistettu ja erityistä huomiota on kiinnitetty perusterveydenhuollon laatumittareihin. Uudistettua opasta on valmistellut työryhmä, johon on osallistunut edustajia STM:stä, THL:stä, Valvirasta sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta, sairaanhoitopiireistä ja perusterveydenhuollosta.

Opas on tarkoitettu terveydenhuollon palveluntuottajille laatutyön tukemiseksi. Se noudattaa OECD:n laatukehikon jäsennystä: asiakaslähtöisyys, saatavuus, hoidon turvallisuus ja vaikuttavuus. Tavoitteena on suositella sellaisia laatumittareita, joiden avulla palveluntuottajat voivat kehittää omaa toimintaansa, seurata palveluidensa laatua ja antaa siitä tietoja myös kansalaisille, jotka tarvitsevat tietoja valitessaan terveydenhuollon palveluntuottajaa.

Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan tulee perustua näyttöön ja hyviin hoitokäytäntöihin ja olla laadukasta ja turvallista. Vastuu toiminnan laadusta ja laadun kehittämisen edellytyksistä on toimintayksikön johdolla.

Työryhmä on tietoinen siitä, että osaa mittareista ei voida ketterästi tuottaa nykyisten tietojärjestelmien avulla. Tietojärjestelmien kehittämisessä on syytä jatkossa ottaa huomioon myös laatutiedon keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin lisääntyvä tarve.

Terveydenhuollon laatuopas on ladattavissa ilmaiseksi Kuntaliiton verkkokaupasta

Tagit