Valtionkin tunnustettava yksityisteiden tärkeä rooli

Liikenne

Yksityisteillä on keskeinen merkitys Suomen kansantaloudelle. Vientitulojen kannalta tärkeän metsäteollisuuden raakapuukuljetuksista yli 90 % lähtee yksityisteiden varrelta rekkakuljetuksina, ja yksityistieverkon merkitys on näin aivan olennainen, vaikka loppumatka tehtaalle kulkisikin junakuljetuksin tai uittamalla. Kotimarkkinoiden näkökulmasta muun muassa maatalouden kuljetukset ja kehittyvä matkailu sekä kunnan oppilaskuljetukset ja kotiin toimitettavat sote-palvelut tarvitsevat myös luotettavasti toimivaa yksityistieverkkoa.

Yksityisteiden tärkeää roolia suomalaisen hyvinvoinnin peruspilarina tarkasteltiin vastikään julkaistussa Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle -selvityksessä. Selvityksen toteutti professori Jorma Mäntysen johtaman WSP Finland Oy:n työryhmä ja sen toimeksiantajina olivat Energiateollisuus ry, Infra ry, Koneyrittäjien liitto ry, Metsäteollisuus ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen Tieyhdistys ry ja Väylävirasto. Kuntaliitto osallistui selvitykseen osana koordinoimansa MaaseudunINFRA-verkoston toimenpiteitä.

Valtion tukea lisättävä

Ruotsissa valtio sijoittaa yksityisteihin noin 120 miljoonaa euroa vuodessa, Suomessa panostus on 15–20 miljoonaa euroa vuodessa. Kolme vuotta sitten tehdyn Kuntaliiton kyselyn tulosten perusteella Suomessa kunnat tukivat tiekuntia tuolloin yli 30 miljoonalla eurolla vuosittain.

Metsä- ja biotalouden merkitys kansantaloudellemme on äärimmäisen suuri ja Suomen pitäisi nähdä panostukset yksityistieverkkoon panostuksena yhteiseen talouteemme. Nyt julkaistun selvityksen mukaan Suomen pitäisi kolmin- tai nelinkertaistaa panostuksensa yksityistieverkkoon päästäkseen samalla tasolle Ruotsin kanssa. Tieosakkaiden maksujen ja kuntien rahoitustuen lisäksi valtion tulisi tukea yksityisteitä nykyistä enemmän.

Yksityistiet osa liikennejärjestelmää

Eri liikenneväylät muodostavat verkon, jossa kaikkia osatekijöitä tarvitaan toimivan kokonaisuuden varmistamiseksi. Yksityistieverkko on välttämätön osa liikennejärjestelmän kokonaisuutta eikä vastakkainasettelun rakentamiseen eri liikennemuotojen välillä ole sijaa.

Selvitystyön mukaan yksityisteiden varrella toimii noin 33 000 yritystä ja noin 40 000 maatilaa. Näiden merkitys metsätalouden ohella kansantaloudellemme ja työllisyydellemme on merkittävä. Myös matkailun kannalta yksityistieverkosto on erittäin tärkeä.

Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevaan 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelman tulee sisällyttää yksityisteiden kehittämisohjelma. 40 miljoonan euron vuosittaisella lisäpanostuksella saataisiin käynnistettyä talouselämän kannalta tärkeimpien yksityisteiden ja niiden siltojen ohjelma, jolla näiden korjausvelka saataisiin hitaasti kurottua kiinni.

Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle -selvitys

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista