Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet uudistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut uudistetut yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan STM laatii yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa, yhtenäiset lääketieteellisen ja hammaslääketieteellisen hoidon perusteet. THL seuraa niiden toteutumista kunnissa ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymissä.

Valtakunnalliset yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:31). Vuonna 2015 STM asetti työryhmän, jonka yksi tehtävä oli uudistaa ja yhtenäistää valtakunnallisia kiireettömän hoidon perusteita. Työryhmän toimikausi oli 23.2.2015–31.12.2018, ja sillä oli useita alatyöryhmiä. Myös Kuntaliiton edustajia osallistui työskentelyyn.

Uudessa julkaisussa on päivitetty kiireettömän hoidon perusteet ja lisätty muutamia uusia sairausryhmiä koskevat ohjeet. Tavoitteena oli laatia perusteet noin 80 prosentille kiireettömästä hoidosta. Silmätaudeista on päivitetty kuusi ja suun terveydenhuollosta neljä suositusta. Lisäksi on ajantasaistettu palliatiivista hoitoa, lonkan ja polven tekonivelkirurgiaa sekä lasten-, nuorten- ja aikuispsykiatriaa koskevat suositukset. Uudet suositukset on laadittu obstruktiivisen uniapneapotilaan apneakiskohoidosta, lasten kroonisesta väsymysoireyhtymästä ja monimuotoisista oireista sekä aikuisten kroonisesta väsymysoireyhtymästä ja toiminnallisista oireista.

Lääkärit ja hammaslääkärit käyttävät suosituksia potilaidensa hoidossa. Hoidon tarve arvioidaan ja hoito suunnitellaan yhteisymmärryksessä potilaan kanssa. Suositusten lisäksi lääkäri tai hammaslääkäri ottaa huomioon potilaan yksilölliset ominaisuudet ja elämäntilanteen ja voi myös perustellusta syystä poiketa ohjeista. Potilaalla ei ole oikeutta saada mitä tahansa haluamaansa hoitoa.

Yhtenäiset hoidon perusteet turvaavat osaltaan kansalaisten mahdollisuuksia saada yhdenvertaisesti tarvitsemiaan terveydenhuollon palveluita. Terveydenhuoltolaissa säädetty potilaan valinnanvapaus korostaa yhtenäisten perusteiden merkitystä. Lääketieteen jatkuva kehitys edellyttää ohjeistuksen päivittämistä myös tulevina vuosina.

Muualla verkossa

Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet 2019
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2019:2

Tagit