Äänestäminen koetaan tehokkaimmaksi keinoksi vaikuttaa - kuntalaiset haluavat vaikuttaa myös vaalien välillä

Lähes kolme neljästä kuntalaisesta kokee, että äänestäminen kuntavaaleissa on tärkein keino vaikuttaa oman kunnan asioihin. Vaalien lisäksi kuntalaiset haluavat vaikuttaa myös suorien osallistumiskanavien kautta. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton kyselystä, johon vastasi lähes 11 000 kuntalaista touko-kesäkuussa 2020.

Lähialueen kehittämiseen ja yhdistystoimintaan osallistuminen käytetyimpiä osallistumisen tapoja

Kuntalaisten eniten käyttämiä suoran osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja ovat kyselyn mukaan lähialueen kehittämiseen osallistuminen (41 %) sekä yhdistyksen tai järjestön toimintaan osallistuminen (40 %). Vastaajat ilmoittivat myös osallistuvansa kuntien asiakaskyselyihin, vanhempainiltoihin ja talkootyöhön lähiympäristön hyväksi. Vastanneista 29 prosenttia kertoi ottaneensa suoraan yhteyttä kunnan viranhaltijaan ja 20 prosenttia luottamushenkilöön.

Kuntalaisaloite on edelleen vähän käytetty osallistumiskeino. Sitä käyttäneitä on vain kaksi prosenttia vastanneista. Harvoin käytettyjä vaikuttamisen keinoja ovat myös vanhus- tai vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston tai vastaavan toimintaan osallistuminen (5 %), valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen (6 %) ja yleisöosastokirjoituksen kirjoittaminen (8 %). Noin joka kymmenes vastaaja (9 %) on ilmoittanut osallistuneensa jonkin poliittisen puolueen tai järjestön toimintaan.

Kuntalaiset pitävät parhaimpina osallistumisen ja vaikuttamisen tapoina lähialueen kehittämiseen (55 %) ja talkootyöhön (54 %) osallistumista. Myös vanhempainiltaan ja yhdistystoimintaan osallistuminen sekä suorat yhteydenotot kunnan viranhaltijaan tai luottamushenkilöön koetaan hyviksi vaikuttamistavoiksi.

Kuntapäättäjät suosivat yhteiskehittämistä palvelujen käyttäjien kanssa

Kuntapäättäjien selvän enemmistön (62 %) mielestä kuntalaisten tuki edesauttaa omaa toimintaa luottamushenkilönä. He myös suhtautuvat myönteisesti useimpiin suoran demokratian toimintatapoihin. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton ja Åbo Akademin yhteistyönä tänä syksynä tehdystä kuntapäättäjäkyselystä, johon vastasi runsaat 800 luottamushenkilöä ja johtavaa viranhaltijaa 42 tutkimuskunnasta.

Kuntapäättäjät pitävät tärkeimpinä suoran demokratian toimintatapoina yhteiskehittämisen lisäämistä yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa (71 %), asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen suunnittelun ja valmistelun tukemista (64%) sekä kunnan asukkaiden mielipiteiden selvittäminen ennen päätöksentekoa (60 %).

Vähiten suosituimpia suoria toimintatapoja ovat kuntapäättäjien mielestä kunnallisten neuvoa-antavien kansanäänestysten käyttäminen ja palvelujen käyttäjien ottaminen mukaan kunnan toimielimiin. Näihin toimintatapoihin myönteisesti suhtautuvia on noin neljä kymmenestä kyselyyn vastanneesta.

Lisätietoja kuntalais- ja päättäjätutkimuksista:

www.kuntaliitto.fi/kuntalaistutkimus2020

www.kuntaliitto.fi/kuntapaattajatutkimus2020

 

Lisätietoja:

Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, Kuntaliitto, p. 050 3375634, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

Siv Sandberg, tutkija, Åbo Akademi, p. 0400 726380, siv.sandberg(at)abo.fi

Tags