Esittävän taiteen valtinosuusuudistus toteutuu

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistuu vuoden 2022 alusta. Haku uuteen järjestelmään on jo 12.1.-15.2.2021.

Valtion taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmää on uudistettu kahdessa vaiheessa. Ensin uudistettiin museoiden rahoitusjärjestelmä ja nyt esittävää taidetta koskeva kokonaisuus.  Valtionosuuden piirissä on nyt 57 teatteria, 28 orkesteria ja 124 museota. Esittävän taiteen uudistuspaketti on eduskunnassa käsittelyssä ja se hyväksytään tämän vuoden puolella. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut lain toimeenpanon valmistelutyöt.

Uuden rahoitusjärjestelmän keskeiset piirteet

Laki esittävästä taiteesta korvaa nykyisen teatteri- ja orkesterilain. Lisäksi muutetaan vastaavia pykäliä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa (2009/1705).

Valtionosuus perustuu edelleen vuosittain tarkistettavaan yksikköhintaan, vahvistettuun henkilötyövuosimäärään ja valtionosuusprosenttiin. Musiikilla ja muulla esittävällä taiteella on omat yksikköhinnat.

Henkilötyövuosien hinnat perustuvat todellisiin käyttökustannuksiin. Valtionosuusprosentti on 37. Osalle henkilötyövuosista ministeriö voi harkintaan perustuen myöntää korotettua valtionosuusprosenttia (60%), kun huomattava osa toimintayksikön toiminnasta on kiertue- tai vierailutoimintaa (sis. nyk. alueteatteritoiminnan), lapsille, kielellisille vähemmistöille tai erityisryhmille kohdistuvaa esitystoimintaa, taikka jos toimintaan liittyvä erityinen kulttuuripoliittinen syy kuten esim. tanssi- tai sirkustaide. Korotettuun valtionosuusprosenttiin ovat oikeutettuja lisäksi Svenska Teatern ja Tampereen Työväenteatteri.

Uutena asiana on 3- ja 6- vuotiset rahoitussuunnitelmat. Rahoitussuunnitelma sisältää arvion toimintayksikölle valtionosuuden perusteeksi vahvistettavista henkilötyövuosien määristä sekä korotetun valtionosuusprosentin mukaisesti myönnettävistä henkilötyövuosien määristä.

Taidelaitosten rahoitus jakaantuu yleensä valtionosuuteen, kuntien rahoitusosuuteen ja omiin tuloihin. Kunnille taidelaitoksen ylläpitäminen tai tukeminen on vapaaehtoista.

Teatteri- ja orkesterilaista lakiin esittävästä taiteesta

Esittävän taiteen toimintayksikön tulee hakea valtionosuuden piiriin. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätöksen valtionosuuden piiriin pääsemisestä. Päätös tehdään valtion talousarvion rajoissa ja harkintaan perustuen, jossa huomioidaan muun muassa toiminnan tarpeellisuus valtionosuuden tavoitteiden kannalta.  

Valtionosuuden tavoitteena (3§) on taiteellisista lähtökohdista edistää esittävän taiteen monimuotoisuutta ja kulttuurista moninaisuutta sekä esittävän taiteen palvelujen valtakunnallista ja alueellista saatavuutta ja saavutettavuutta eri väestöryhmille. Nämä tavoitteet olisivat perusteena harkittaessa sitä, mitkä valtionosuuden edellytykset täyttävistä esittävän taiteen toimintayksiköistä otetaan valtionosuuden piiriin.

Valtionosuutta ei voi saada harrastustoimintaan, vaan keskeistä on toiminnan ammattimaisuus, vakinaisuus, säännöllisyys ja ympärivuotisuus.

Esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäjänä tulee olla kunta tai kuntayhtymä taikka sellainen yksityinen yhteisö tai säätiö, jonka sääntömääräisiin tehtäviin kuuluu esittävän taiteen esitystoiminnan harjoittaminen tai esittävän taiteen toimintayksikön ylläpitäminen.

Valtionosuuden saamisen edellytykset on kuvattu pykälään (4§). Kriteerejä vasten arvioidaan, onko toimintayksiköllä lainmukaisia mahdollisuuksia saada valtionosuutta. Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen tulee esittävän taiteen valtionosuuslautakunta, jonka tehtävänä on antaa ministeriölle asiantuntijalausuntoja valtionosuuden piiriin pyrkivien hakemuksista.  

Valtionosuuskelpoisuus myönnettäisiin jatkossa joko toistaiseksi tai määräajaksi. Määräaikaisen pituus olisi 3 vuotta. Määräaikaisuus palvelisi erityisesti uusia toimijoita. Toistaiseksi valtionosuuden piiriin pääsevän toimintayksikön arvioidaan täyttävän valtionosuuskelpoisuuden edellytykset seuraavien 6 vuoden ajan.

Nykyisessä järjestelmässä valtionosuutta saavia toimintayksiköitä ei ole järjestelmällisesti arvioitu. Nyt lakiin tulee säännöllinen arviointi, jossa opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi kuuden vuoden välein, täyttääkö toistaiseksi voimassa olevan valtionosuuden saanut toimintayksikkö edelleen laissa olevat valtionosuuden saamisen edellytykset. Määräaikaisten kohdalla erillinen arviointi ei ole tarpeen, koska edellytysten täyttyminen arvioidaan aina kulloisenkin hakuprosessin yhteydessä.

Valtionosuuden piiriin hakeminen

Uusi valtionosuusjärjestelmä astuu voimaan 2022 alusta alkaen. Kaikkien tulee hakea uudelleen järjestelmän piiriin, myös nykyisten valtionosuustoimijoiden. Jatkossa valtionosuuden piiriin voi hakeutua 3 vuoden välein.

Uuden järjestelmän haku alkaa 12.1. 2021 ja päättyy 15.2.2021.
Tarkemmat kuvaukset uudesta valtionosuusjärjestelmästä sekä ohjeet valtionosuuden piiriin hakemiseksi löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule kuulolle kuinka kunnat sykkivät -webinaariin

Valtakunnallisessa kuntakyselyssä ”Kuinka kuntasi sykkii?” kartoitettiin kuntien päättäjien ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntansa tilannekuvasta. Perjantaina 15.3. kello 8.30-10 vedämme yhteen mielenkiintoisimpia tuloksia.

Ilmoittaudu mukaan tästä!

Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme