EU:n oikeudenmukainen ja kestävä elpyminen edellyttää vahvaa sosiaalista Eurooppaa  

Keravan kaupunginvaltuuston jäsenen Anne Karjalaisen lausunto Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi  hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunnassa. Anne Karjalainen edustaa Suomen kuntia Euroopan alueiden komiteassa. Alueiden komiteassa on 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunnan puheenjohtajan Anne Karjalaisen (sd/PES) laatimassa lausunnossa korostetaan EU:n sosiaalisen toimintaohjelman, vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen siirtymän tiivistä yhteyttä ja kehotetaan investoimaan entistä enemmän nuorisoon, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Lausunnon hyväksymistä edelsi keskustelu työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan Euroopan komission jäsenen Nicolas Schmitin kanssa.

Euroopan komission jäsen Nicolas Schmit totesi pandemian lisäävän köyhyyttä ja eriarvoisuutta Euroopassa ja lupasi komission kiinnittävän erityisesti huomiota kausityöntekijöiden oikeuksiin. Schmit korosti puheenvuorossaan myös solidaarisuuden ja toissijaisuusperiaatteen toteutumisen merkitystä: ”Toimenpiteet konkretisoituvat EU:n alueilla. Juuri alueet panevat toimintapolitiikkamme täytäntöön, ja juuri alueilla Euroopan sosiaalirahastosta tulee totta ruohonjuuritasolla. Meidän tulee tehdä yhteistyötä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanemiseksi ja käyttää sitä suunnan näyttäjänä pyrittäessä toipumaan covid-19-pandemian sosioekonomisista seurauksista.”

Alueiden komitean ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” - valiokunnan (SEDEC) jäsenet tähdensivät komissaari Schmitille, että covid-19-pandemian jälkeisissä EU:n elpymistoimissa tarvitaan vahvaa sosiaalista ulottuvuutta, jotta kyetään säilyttämään sosiaaliturvaverkot, turvaamaan työpaikat ja välttämään laittomia irtisanomisia.

Lausunnon esittelijä Anne Karjalainen (FI, PES) sanoi: ”Covid-19-pandemia jättää jälkeensä syvät sosiaaliset ja taloudelliset arvet kaikkialla EU:ssa, mutta sitä ei saa käyttää tekosyynä sosiaalipoliittisten ehdotusten lykkäämiselle tai peruuttamiselle. Sekä vihreän että digitaalisen siirtymän on perustuttava sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen. Nykyisen kaltaisina vaikeina aikoina me kaikki haluamme Euroopan unionilta suojelua. Toivottavasti jäsenvaltiot vastaavat odotuksiimme ja pääsevät nopeasti sopimukseen EU:n tulevasta talousarviosta, joka on suhteutettava nykyisiin valtaviin elpymishaasteisiin. Tämä on oleellisen tärkeää sellaiselle vahvalle sosiaaliselle Euroopalle, jossa ketään tai mitään aluetta ei jätetä jälkeen, sekä kunnille ja alueille, jotta näillä on käytössään kaikki välineet oikeudenmukaisten siirtymien edistämiseksi. ”

Anne Karjalaisen laatimassa lausunnossa, jossa käsitellään Euroopan komission tammikuussa julkaisemaa tiedonantoa , korostetaan selkeän, koordinoidun ja kunnianhimoisen etenemissuunnitelman merkitystä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi. Lausunnossa todetaan, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston – jolla tuetaan vihreää siirtymää heikoimmassa asemassa olevilla alueilla – on oltava linjassa EU:n sosiaalisen pilarin kanssa. Siinä painotetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen merkitystä oikeudenmukaisten työolojen ja - ehtojen varmistamisessa ja kehotetaan kiinnittämään enemmän huomiota työterveyteen ja työhyvinvointiin ottaen myös huomioon uudet työmuodot (alustatyö) ja uudet työskentelymallit, kuten jatkuva yhteydenpito ja etätyö.

Lisäksi lausunnossa tähdennetään ajan tasalla olevien taitojen ja elinikäisen oppimisen merkitystä ja ehdotetaan nuorisotakuun rahoituksen lisäämistä ja sen uudistamista siten, että se olisi pysyvä ja että se ulotettaisiin 30 ikävuoteen saakka. SEDEC-valiokunnan jäsenet olivatkin tyytyväisiä komission tuoreisiin ehdotuksiin Euroopan uudesta osaamisohjelmasta ja nuorisotyöllisyyden tukijärjestelmästä .

Anne Karjalaisen laatima lausunto on määrä hyväksyä alueiden komitean täysistunnossa lokakuussa.

Euroopan alueiden komitean tiedote lausunnosta löytyy täältä.

Lisätietoja

Anne Karjalainen, puh.  050 539 0744, anne.m.karjalainen(a)kerava.fi

 

 

Tagit