Koronakriisistä elpyminen vaatii akuutteja toimia sekä tukia ja investointeja - tutustu kuntien näkökulmaan

korona

Koronakriisistä elpymisessä on keskityttävä paitsi akuutteihin toimiin, myös tukiin ja investointeihin, joilla rakennetaan pohjaa kestävälle taloudelle pitkällä tähtäimellä. Kuntien näkökulmasta on tärkeää viedä eteenpäin investointeja, jotka tukevat energiamurrosta, ilmastotoimia ja saavutettavuutta, edistävät innovaatioita ja digitalisaation hyödyntämistä sekä tukevat työllisyyttä ja osaamisen kehittämistä.

Toteutettavien investointien, oikeudenmukaisen siirtymän rahaston alueellisten toimien sekä muiden EU- ja kansainvälisten toimien kokonaisuus tukee alueiden ja kuntien uutta nousua. Ratkaisujen tulee perustua kuntien ja alueiden erilaisiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Kunnat ovat keskeisiä uudistuksen toteuttajia, joten ne on tärkeää ottaa mukaan uudistusta tukevia hankkeita koskevaan päätöksentekoon.

Koronan aiheuttamat rajoitukset ovat pakottaneet kunnat etsimään uusia toimintatapoja sekä hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia tehtävien hoidossa ja palvelujen tuottamisessa. Julkisten palvelujen laatu ja toimivuus on keskeinen osa yhteiskunnan toipumista kriisistä.

Kokosimme kuntien näkökulmasta tärkeimmät nostot kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman valmisteluun:

1. Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle

Kaupungit ja kunnat ovat tiiviisti mukana innovaatioiden kehittämisessä ja testaamisessa. Ammatillisen koulutuksen ja jatkuvan oppimisen kautta koulutetaan osaavaa työvoimaa tukemaan elpymistä. Näitä tarpeita ovat mm. yritystoiminnan rakennemuutostilanteet ja erityisesti vihreää siirtymää koskevat osaamistarpeet. Kuntakokeiluissa työllisyyden ja osaamisen liitolla voidaan merkittävästi parantaa työllistymisen mahdollisuuksia.

2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta

Kasvua edistävät kestävän liikkumisen ratkaisut ja palvelut edellyttävät liikenteen puhtaiden käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin edistämistä. Koko maan kattava ja toimintavarma tietoliikenneverkko on perusedellytys talouden vihreälle siirtymälle. Energiamurros on keskeinen osa vihreää siirtymää.

3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen

Vastataan sekä koronakriisin että ilmastokestävyyden asettamiin haasteisiin palvelu- ja tuoteviennissä sekä matkailupalveluissa.

4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen:

Julkisen sektorin digikyvykkyyden lisääminen vahvistaa kansalaisille ja yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen laatua, mikä tukee osaltaan talouden kasvua sekä kansalaisten yhdenvertaisuutta. Sähköisten palvelujen tarjoaminen ja hyödyntäminen edellyttävät toimintavarmoja ja nopeita tietoliikenneyhteyksiä koko maassa. Kestävien ja älykkäiden liikkumisratkaisujen murros edellyttää tukea muutoksen vauhdittamiseen.

5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen

Lähellä olevat työllisyyspalvelut pohjoismaisen mallin mukaan - koulutus ohjautuu tarpeen mukaan, vastataan kohtaanto-ongelmaan ja työvoiman saatavuuteen liittyviin haasteisiin.

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Korona-kriisin nopea jälkihoito poikkeusolojen aiheuttamien hoitojonojen purkamisella on keskeinen osa kriisistä toipumista.

Tutustu nostoihin tarkemmin liitteestä. 

Tiedote: Kunnilla on ratkaisuja kestävään elvytykseen ja työllisyyden kasvuun

Lisätietoja:

Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen, p. 050 380 5907

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina, p. 040 555 8458

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio p. 050 567 1624