Kouluruokailu koronaepidemian aikana

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kunnille ja koulutuksen järjestäjille on syntynyt vaihtelevia käytäntöjä järjestää kouluruokailu esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Tartuntariskin vähentämiseksi koulut ja oppilaitokset on suljettu, mutta opetuksen järjestämistä ei ole keskeytetty. Myös eri viranomaiset ovat omalta osin antaneet kunnille ja koulutuksen järjestäjille ohjeistuksia, linjauksia ja suosituksia, joita on nopeassa aikataulussa pyritty soveltamaan kaikissa koulutusmuodoissa ja -asteilla paikalliset olosuhteet huomioiden.

Valtioneuvosto on valmiuslain nojalla antanut soveltamisasetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (126/2020, muut. 131/2020). Tässä muutama huomio rajoitusten vaikutuksista ateriointioikeuteen sekä kuntien järjestämisvastuuseen.

Kunnan tulee järjestää esiopetusta ja tarjota täysipainoinen maksuton ateria niille esiopetuksen oppilaille, jotka osallistuvat kunnan järjestämään lähiopetukseen.

Perusopetusta tulee järjestää lähiopetuksena 1-3 vuosiluokan oppilaille, erityisen tuen sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Kunnan tulee järjestää tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu täysipainoinen maksuton ateria niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen. Etäopetuksessa oleville oppilaille kunta voi järjestää ruokailun vain siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa. Mahdollisuus poiketa kouluruokailun järjestämisvelvollisuuden laajuudesta tulee tulkita suppeasti. Soveltamisasetuksessa ja sen taustamuistiossa ei ole todettu esimerkiksi rahallisten korvauskäytänteiden käyttöönotosta.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoiden maksuton ateriointioikeus on jo olemassa olevan lainsäädännön mukaan määritelty koskemaan vain niitä päiviä, joina opetussuunnitelma edellyttää läsnäoloa koulutuspaikassa. Opetusta ja koulutusta järjestetään poikkeustilanteesta johtuen nyt etäopetuksena ja itsenäisenä opiskeluna. Näin ollen opiskelijalla ei ole oikeutta maksuttomaan ateriaan. Jos opiskelija opiskelee koulutussopimuksella työpaikalla tai oppimisympäristö on työpaikanomainen ja he muutoin ruokailisivat oppilaitoksen ruokalassa, opiskelijoita on suositeltu varautumaan omilla eväillä. Tässä tapauksessa koulutuksen järjestäjä korvaa päivittäisen ruokailun opiskelijalle rahallisesti.

Moni kunta on kantanut huolta lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä perheiden tilanteista. Kunnat ovat eri toimialojen kesken yhteistyössä pohtineet tarveperusteisia tapoja tarjota ns. ateriointipalveluja kotitalouksille poikkeustilanteen aikana. Näissä tilanteissa on tärkeää tunnistaa toimintaa ohjaava lainsäädäntö sekä tietosuoja. Kunkin toimialan erityislainsäädäntö sisältää mahdollisuuksia ja rajoituksia palveluiden järjestämisen kannalta. Koulutusta koskevassa lainsäädännössä ateriointioikeus ei ole riippuvainen oppilaan taustasta tai asemasta eikä se ole tarveharkintaan perustuvaa.

Lisätietoja :
OKM:n sivusto https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen
OPH:n sivusto https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme