Kunnissa selkeät yhteistyökäytänteet esi- ja alkuopetuksessa

Kuntaliitto on selvittänyt esi- ja alkuopetuksen toimintakäytäntöjä kyselyn avulla. Kyselyyn vastasi lähes 80 % kunnista.

Esiopetuksen järjestämistavat ovat moninaiset kunnissa ja hyviä käytänteitä löytyy useita. Esiopetusta järjestetään eniten koulun tiloissa, mutta varhaiskasvatuksen toimintana. Vastausten perusteella yhteistyötä tehdään monin erin tavoin ja tasoin.

Selvityksen mukaan kunnat kokevat esi- ja alkuopetuksen yhteistyön ja eheyden vahvistamisen välttämättömäksi. Joustavuuden mahdollistaminen nähdään myönteisenä asiana lapsen kasvun ja kehityksen kannalta sekä edistävän sujuvaa siirtymää. Perusteellinen ja kokonaisvaltainen esi- ja alkuopetuksen tarkastelu koetaan ajankohtaiseksi eheämmän kokonaisuuden aikaan saamiseksi. Tästä herääkin kysymys, tarvitaanko tulevaisuudessa erillistä esiopetuksen kokonaisuutta.

Tagit