Kuntaliitto ja ympäristöministeriö tiedottavat

Kuntien tehtäviä selvitettiin osana luonnonsuojelulain uudistusta - kuntaryhmä julkaisi ehdotuksensa

Kunnilla on monipuoliset mahdollisuudet edistää luonnon monimuotoisuutta yhteistyössä muiden kanssa, sillä ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tehdään usein paikallisesti. Kunnat ohjaavat maankäyttöä, kartuttavat luototietoja ja ovat aktiivisia luonnonsuojelu ja -hoitotyössä. Kunnilla on myös tärkeä rooli kuntalaisten luontotietoisuuden lisääjänä.

- Toistaiseksi kuntien toimivalta luonnonsuojelulaissa ja tietoisuus kuntien luontotoimista on ollut vähäistä. Kunnat ovat ilmaisseet halunsa ja kykynsä edistää luonnon monimuotoisuutta, mutta riittävästi kannustimia luontotyön tueksi ei ole ollut tarjolla, kertoo ryhmän puheenjohtajana toiminut Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Voimassa oleva luonnonsuojelulaki on peräisin 1990-luvulta. Sen mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Edistämistehtävien kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi luonnonsuojelulain uudistamisen yhteydessä. Keskeinen kysymys on, miten kunnan edistämistehtävää voitaisiin ajantasaistaa niin, että se vastaisi tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin. Edistämistehtävän kehittämistä pohdittiin Kuntaliiton, kuntien, ympäristöministeriön ja sidosryhmien yhteistyössä.

Kuntaryhmä esittää, että kuntien edistämistehtävä säännöstasolla pysyisi yleisenä, mutta sen sisältöä tarkennettaisiin lain perusteluissa ja muissa taustamateriaaleissa. Näin esitettynä säilyisi erilaisille kunnille mahdollisuudet valita olosuhteisiin parhaiten sopivia ja paikallisesti hyväksyttäviä edistämisen keinoja. Lisäksi edistämistehtävä voisi kehittyä toimintaympäristön ja tutkimuksen kehittymisen mukana.

Säännöksen sanamuotoa ryhmä esittää uudistettavaksi luonnonsuojelua monipuolisemmaksi luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kuntaryhmä tunnisti myös eri toimijoiden välisen yhteistyön sekä luontotiedon ja sen hallinnan edistämistehtävän kannalta kriittisiksi. Ryhmä otti lisäksi kantaa kuntien luonnonsuojelun edistämistehtävän alueelliseen soveltamisalaan ja evästi lakityöryhmää kehittämään säätelyä ekologisen verkoston, luonnonsuojelusuunnittelun ja -ohjelmatyön, luontokasvatuksen ja -tietoisuuden sekä kunnan resurssien vahvistamisen ja asiantuntemuksen hyödyntämisen teemoissa.

Kuntaryhmän mukaan kunnat tarvitsevat luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin rahallista kuin tiedollista tukea. Kuntien monimuotoisuustyön tukemiseksi tulisi kehittää rahoituksen ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä ottaa käyttöön uusia valtion ja kuntien kumppanuuteen pohjautuvia sopimuspohjaisia toiminta- ja rahoitusmalleja.

Tiedolla on suuri merkitys luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Kuntien tarvitsemaa luontotietoa tulisi olla helposti saatavilla ja sen tulisi olla käyttökelpoisessa muodossa, jotta luontotiedot saadaan kattavasti käyttöön kuntien päätöksenteossa ja toiminnassa. Luontotiedon hallintaa tulisi kehittää niin, että myös kunnissa syntyvä mittava luototietovaranto olisi laajasti yhteiskunnan käytössä ilman ylimääräistä rasitetta kuntien hallinnolle.

Luonnonsuojelulain uudistus

Ympäristöministeriö asetti 16.12.2019 hankkeen luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseksi. Hanke sisältää projektit luonnonsuojelulain ja -asetuksen sekä luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön uudistamiseksi sekä projektin ekologisen kompensaation kehittämiseksi. Hankkeen toimikausi on syyskuun 2021 loppuun.

Kuntaryhmä toimi luonnonsuojelulain uudistusprojektin alaisuudessa. Ryhmän toimikausi oli 21.4.2020–31.8.2020.

Lisätiedot:

Ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, Kuntaliitto, miira.riipinen(a)kuntaliitto.fi, p. 040 824 4401,

Lakimies Minna Mättö, Kuntaliitto, minna.matto(a)kuntaliitto.fi, p. 050 308 1487

Hallitussihteeri Pasi Kallio, pasi.kallio(a)ym.fi, p. 050 5977 372

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!