Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus käynnistyi - Kuntaliitto vie kuntien maankäytön ja luontotyön tarpeet ja merkityksen mukaan valmisteluun

luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistaminen alkoi vuoden 2020 alussa. Kuntaliitto tuo valmisteluun kuntien ja maakuntien liittojen maankäytön ja monipuolisen luontotyön tarpeet ja merkityksen. Kuntaliiton tavoitteena on huolehtia, että erilaisilla kunnilla ja alueilla on mahdollisuuksia tehdä luonnonsuojelutyötä ja yhteensovittaa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen muihin maankäytön tavoitteisiin.

Ympäristöministeriön asettamassa hankkeessa uudistetaan yli 20 vuoden ikäinen luonnonsuojelulaki ja -asetus sekä valmistellaan uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelystä ja ennaltaehkäisystä. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota.

Kunnilla keskeinen asema luontokriisin ratkaisijoina

Ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Kunnat kartoittavat alueensa luontoarvoja, ohjaavat maankäyttöä, torjuvat haitallisia vieraslajeja, toteuttavat suojeluhankkeita, kunnostavat vesistöjä, uudistavat metsien ja viheralueiden hoitokäytäntöjä, hyödyntävät luontopohjaisia ratkaisuja kaupunkirakenteessa ja edistävät luonnon virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Kunnilla on myös tärkeä rooli kuntalaisten luontotietoisuuden lisääjänä.

Toistaiseksi kuntien toimivalta luonnonsuojelulaissa ja tietoisuus kuntien luontotoimista on ollut vähäistä. Kunnille ei ole ollut tarjolla tarpeeksi kannustimia tai tukea luontotyönsä tueksi.

Kuntaliiton mukaan on ajankohtaista pohtia, miten kuntien potentiaali luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja lisäämisessä saataisiin parhaalla tavalla käyttöön samalla kuntien elinvoimaa tukien.

- Tämä voisi tarkoittaa nykyisen luonnonsuojelulain viranomaisvastuiden ja luonnonsuojelun kannustimien uudelleen tarkastelua. Kunnat ovat ottaneet paikallisen ratkaisijan roolin ilmastokriisissä, joten on syytä uskoa kuntien kykyyn myös luontokriisin ratkojina, sanoo ympäristöpäällikkö Miira Riipinen.

Luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämisen on arvioitu vaativan lakimuutoksia ja taloudellisia kannustimia

Hallitus haluaa pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen Suomessa ja uudistaa luonnonsuojelulain toteuttamaan tavoitetta. Luonnonsuojelulain toimivuus on arvioitu viimeksi vuonna 2010. Arvioinnissa todettiin, että maankäytön muutokset ja luonnonvarojen liiallinen käyttö ovat johtaneet luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, eikä lainsäädäntö ole onnistunut tätä pysäyttämään.

- Erityisen tärkeää kuntien kannalta on luonnonsuojelulain toimiva yhteys samanaikaisesti uudistettavaan maankäyttö- ja rakennuslakiin, toteaa lakimies Minna Mättö.

Tällä hetkellä lajeistamme joka yhdeksäs ja luontotyypeistämme lähes puolet ovat uhanalaisia. Toimivuusarvioinnin mukaan maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa tulisi paremmin huomioida luontoalueiden kytkeytyneisyys, luonnon monimuotoisuuden säilyminen myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella sekä ekosysteemipalveluiden ylläpito. Myös luontotyyppien ja lajien suojelun toimivuus ja vaikuttavuus edellyttävät uusia toimenpiteitä. Lain arvioinnissa on tunnistettu, että monimuotoisuutta tukevat toimet voivat edellyttää taloudellisia kannustimia.

Hankkeen toimikausi on 1.1.2020 - 30.9.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021. Keskeisimpiä linjauksia käsittelee ja etenemistä seuraa laaja virkahenkilöistä ja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä ja valmistelu tehdään kolmessa projektiryhmässä. Kuntaliitolla on edustus kaikissa työryhmissä.

Lisätietoja:

Miira Riipinen, ympäristöpäällikkö, p. +358 40 824 4401

Minna Mättö, lakimies, p. +358 50 308 1487

Luonnonsuojelulain uudistus (ympäristöministeriö)

 

Kuntaliiton edustus työryhmissä:

Ohjausryhmä: ympäristöpäällikkö Miira Riipinen, varajäsen kehittämispäällikkö Anne Jarva.

Projektiryhmä 1 (Ehdotus hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain uudistamisesta sekä ehdotus luonnonsuojeluasetukseksi): lakimies Marko Nurmikolu varajäsen ympäristöpäällikkö Miira Riipinen

Projektiryhmä 2 (ehdotus hallituksen esitykseksi rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä): lakimies Minna Mättö, varajäsen erityisasiantuntija Taina Väre

Projektiryhmä 3 (lainsäädännön uudistamistarpeiden arviointi ja ehdotukset ekologisen kompensaation järjestämisestä vaiheittain sekä ekologisen kompensaation pilottihankkeiden suunnittelu ja niiden toteuttaminen ja arviointi): lakimies Minna Mättö, varajäsen ympäristöasiantuntija Silja Aalto (Uudenmaan liitto).

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Minna Mättö
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!