Nykytilakartoitus kuntametsien monitavoitteisesta käytöstä aloitetaan toukokuussa

Kaikki Suomen kunnat omistavat metsää ja niiden käytölle kunnat voivat omistajina asettaa monenlaisia tavoitteita. Kuntametsien käytöllä voidaan taloudellisten tuottojen lisäksi mm. edistää kuntalaisten virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luonnon monimuotoisuuden lisääntymistä. Viime vuosina ajankohtaisiksi tavoitteiksi kuntametsien hoidossa ja käytössä ovat nousseet myös ilmastopäästöjä kompensoivien hiilinielujen ja - varastojen lisääminen sekä kiertotaloutta edistävät ja vesistöpäästöjä vähentävät ravinnekierrätystä tukevat toimenpiteet. Näiden monien tavoitteiden yhteensovittaminen on haastavaa.

Kuntaliiton koordinoima maaseutupolitiikan Maaseudun INFRA -verkosto käynnistää toukokuussa yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa Kokonaiskestävä kuntametsä -hankkeen. Pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa kunnille käytännön tietoa ja ohjeita omien metsien hoitoon ja käyttöön erilaisten tavoitteiden pohjalta. Tarve kuntametsien monitavoitteisen käytön selvitykselle on noussut esiin Ravinneneutraali kunta -hankkeen (RANKU3), Tapio Oy:n ja kuntien yhteisen hanketyön yhteydessä. Kuntien tarkemman tilannekuvan ja tarpeiden kartoittamiseksi Kuntaliitto, Maaseudun INFRA -verkosto, RANKU3-hanke ja Tapio Oy aloittavat nyt nykytilakartoituksen laatimisen.

Nykytilakartoituksen sisältö ja aikataulu

Nykytilakartoituksen tavoitteena on tuottaa kattava nykytilan kuvaus kuntien metsienkäytön tavoitteista, suunnittelusta ja kehittämistarpeista. Kartoitusprosessissa selvitetään, minkälaisia metsien käytön tavoitteita kuntametsille on asetettu ja kuinka tavoitteet on otettu huomioon metsäsuunnitelmien laadinnassa ja metsien hoidossa. Lisäksi kartoituksessa selvitetään, millaista kehitystyötä teemassa on tehty viimeisen 10 vuoden aikana. Nykytilakartoitus koostuu kirjallisuuskatsauksesta, verkkokyselystä kuntien metsä- ja ympäristöasiantuntijoille ja kuntien metsäsuunnitelmien sisällöllisistä tarkasteluista.

Verkkokysely kuntien metsä- ja ympäristöasiantuntijoille toteutetaan viikolla 22. Kyselyn tulosten pohjalta valikoidaan muutamia kuntia syvempään tarkasteluun kesäkuun alkupuolella. Tarkempaan tarkasteluun pyritään valikoimaan monipuolisesti kuntia ottaen huomioon kuntakohtaiset ja alueelliset eroavaisuudet sekä metsänkäytön ja -suunnittelun erilaiset tavoitteet.

Tavoitteena päivittää tietoja ja luoda pohja laajemmalle kehitystyölle

Nykytilakartoituksen tulosten avulla päivitetään ja kehitetään Kuntaliiton Kuntametsät -verkkosivua. Selvityksen esiin nostamia havaintoja ja tuloksia kuullaan myös syyskuussa Kuntamarkkinoilla. Kuntametsien nykytilakartoitus on osa Kokonaiskestävä kuntametsä -hanketta luoden pohjaa laajemmalle kuntametsien käytön kehittämistyölle. Kartoitus antaa tietopohjaa erilaisten kuntametsä-ohjeistusten luomiseen kunnille. Maaseudun INFRA -verkoston tavoitteena on laajentaa tarkastelua vielä seurakuntametsien puolelle myöhemmin syksyllä 2020.