Päivi Saarelainen puheenjohtajaksi Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen verkostoon

ammatillisen areena

(Areenan työvaliokunnan vuoden ensimmäisessä kokouksessa mukana vasemmalta lukien: Sami Tikkanen, Päivi Saarelainen, Reija Lepola, Kari Puumalainen, Maarit Kallio-Savela, Timo Jalonen, Hannu Freund/KT ja Jouni Kurkela).

Kuntaliiton toiminnassa on mukana 46 ammatillisen koulutuksen kunta-, kuntayhtymä- ja kuntaomisteista osakeyhtiöjärjestäjää. Kuntataustaiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät vastaavat suurimmasta osasta ammatillista koulutusta. Käytännössä yli 80 % ammatillisen koulutuksen tavoitteellisista opiskelijavuosista on kuntataustaisten ammatillisten koulutuksen järjestäjien järjestämää.

Kuntaliitto katsoo, että kuntaperusteisella järjestelmällä voidaan parhaiten vastata maan eri alueiden hyvinkin erilaisiin ammatillisen osaamisen kehittämistarpeisiin. Yksityiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät kuitenkin täydentävät hyvin kuntaperusteista järjestelmää. 

Asiantuntijat mukana Kuntaliiton toiminnassa

Ammatillisen koulutuksen Areena on Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen asiantuntijaverkosto. Siihen kuuluu 46 ammatillisen koulutuksen johtajaa. Areena kokoontuu 3 kertaa vuodessa. Areenan jäsenistä kootaan pienempi työryhmä, työvaliokunta, joka kokoontuu tiiviimmin keskustelemaan ja ottamaan kantaa keskeisiin ammatillisen koulutuksen asioihin.

Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela katsoo, että ammatillisen koulutuksen Areenalla ja sen työvaliokunnalla on keskeinen rooli Kuntaliiton käytännön työhön ja tulevaisuuden linjauksiin.

Ammatillisen koulutuksen Areenan puheenjohtajaksi kaudelle 2020-2021 Kuntaliitto on kutsunut Koulutuskeskus Salpauksen rehtori Päivi Saarelaisen.

Osaamisen vahvistaminen ja osallisuuden varmistaminen keskiöön

Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areenan uusi puheenjohtaja Päivi Saarelainen näkee, että juuri nyt on ammatillisen koulutuksen osaamiselle erityinen tarve ja tilaus mm. työelämän toimintaedellytysten vahvistamisessa sekä kansalaisten osallisuuden tukemisessa. Tässä onnistuminen edellyttää, että kaikki Areenan jäsenet osallistuvat laajasti koulutus- ja sivistyspoliittiseen keskusteluun.

Ammatillinen koulutus on alkaneella hallistuskaudella keskeinen toimija mm. aikuisten osaamisen varmistajana ja työllistymisen tukijana. Nuorten osalta merkityksellistä tulee olemaan oppivelvollisuuden laajentuminen täysi-ikäisyyteen asti sekä maksuton toinen aste, tavoitteena vähintään toisen asteen tutkinto kaikille.  Näiden lisäksi merkittävä asia on alkamassa olevat työllisyyden hoidon kuntakokeilut ja koulutuksen järjestäjien rooli niissä onnistumisessa. Kaikki tämä edellyttää sitä, että olemme rohkeasti mukana muutoksen valmistelussa ja tuomme näkemyksemme ja osaamisemme yhteiseen keskusteluun. Katsotaan riittävän kauas tulevaisuuteen ja rakennetaan uusia mahdollisuuksia. Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli työelämän palvelutehtävän toteuttajana mm. pk-yritysten toimintaedellytysten näkökulmasta.

Saarelainen näkee, että samaan aikaan kun pohditaan syntyvyyden laskun realiteettia, on mietittävä rohkeita ratkaisuja ja uusia tapoja toteuttaa toisen asteen koulutusta niin, että sen saavutettavuus on kohtuudella mahdollista koko suomessa. Maahanmuuttajien sekä osatyökykyisten huomioiminen nykyistä aktiivisemmin voimavarana kouluttautumisen kautta sekä työpaikkojen tukeminen erilaisten työntekijöiden ja kulttuurien kohtaamisessa muodostaa jo nyt ja tulevaisuudessa aiempaa suuremman roolin osana ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista palvelutehtävää.

Uuden ammatillisen koulutuksen voimaantulon jälkeen on ollut selkeästi nähtävissä opintoaikojen lyhentyminen, oppisopimuskoulutuksen lisääntyminen sekä tutkinnon osien suorittamisen kautta nopeutunut työllistyminen. Näihin peilaten kuntataustaiset koulutuksen järjestäjät ovat onnistuneet uuden lain mukaisesti tiivistämään koulutuksen ja työelämän välistä vuoropuhelua sekä vähentämään koulutuksen päällekkäisyyksiä. Opiskelijoiden osalta valtakunnallista palaute- ja arviointijärjestelmää on jo opeteltu ja seuraavaksi tulee yhdessä rakentaa toimiva ja luotettavaa tietoa tuottava työelämäpalautteen keräämisen malli. Keskinäinen luottamus ja jatkuva vuoropuhelu alueilla on kuitenkin kaiken ydin ja varmistaa sen, että tarvittaessa mahdollisiin epäkohtiin voidaan reagoida välittömästi.

Laadukkaasti toteutettu ja eri asiakasryhmien tarpeisiin vastaava ammatillinen koulutus on ja sen tulee olla sekä omistajien, rahoittajien että koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja työelämän edustajien yhteinen tavoite. Tätä meistä kukaan ei voi tehdä yksin ja tähän yhteistyöhön Saarelainen haluaa haastaa kaikki toimijat tavoitteen saavuttamiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi.

Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areenan työvaliokunnan jäsenet kaudella 2020-2021 ovat:

Rehtori Päivi Saarelainen, Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä, puheenjohtaja

Kuntayhtymän johtaja, Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Toimialajohtaja Timo Jalonen, Turun kaupunki

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Kuntayhtymän johtaja, rehtori, Reija Lepola, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

Kuntayhtymän johtaja Kari Puumalainen, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Yhtymäjohtaja Jaana Ritola, Raahen koulutuskuntayhtymä

Toimitusjohtaja Lasse Schultz, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Kuntayhtymän johtaja, rehtori Sami Tikkanen, Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Rehtori Åsa Stenbacka, Vaasan kaupunki/Vamia
 

Kuntaliitossa ammatillisen koulutuksen Areena-verkostosta vastaa ammatillisen koulutuksen erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Maarit Kallio-Savela, Kuntaliitto puh. 050 437 0045
rehtori Päivi Saarelainen, Koulutuskeskus Salpaus puh. 0500 716 751

Tagit