Pitkäaikaisen tehostetun asumispalvelun asiakasmaksut vaihtelevat kunnittain

Kuntaliitto toteutti Manner-Suomen kunnille sekä kuntayhtymille kyselyn sosiaalihuoltolain pitkäaikaisen tehostetun asumispalveluiden asiakasmaksutuloihin sekä kustannuksiin liittyen. Kuntaliiton kartoituksella haluttiin selvittää kuntien ja kuntayhtymien maksuperusteita, kustannuksia sekä tulokertymää pitkäaikaisen tehostetun asumispalvelun osalta. Kyselyyn vastasi 129 kuntaa tai kuntayhtymää.  

Kyselystä ilmenee, että osassa kunnista ei ole lainkaan omaa asumispalvelutuotantoa, vaan palvelu on järjestetty kokonaan joko palvelusetelillä tai ostopalvelun kautta. Palvelusetelillä järjestettyjen palvelujen kustannuksia ja tuloja ei ole tällöin ilmoitettu kyselyn vastauksissa. 

Sosiaalihuoltolain mukaisesta pitkäaikaisesta tehostetusta asumispalvelusta ei säädetä lainsäädännössä, joten palvelusta perittävät asiakasmaksut vaihtelevat kunnissa suuresti. Marinin hallitusohjelman mukaisesti asiakasmaksulakia halutaankin uudistaa mm. lisäämällä pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuperusteet lakiin. 

Lakiesityksen mukaisia uudistuksia tehostetun palveluasumisen maksuperusteiden osalta on kunnille aiheutuvien kustannusten osalta haasteellista tarkkaan arvioida, mutta suuntaa antaa tieto siitä, että kyselyyn vastanneista kunnista tai kuntayhtymistä 72 soveltaa selkeästi voimassa olevan asiakasmaksulainsäädännön mukaisia kotihoidon asiakasmaksuperusteita. Asiakkailta peritään erikseen mm. hoitomaksu, ateriamaksu ja tukipalvelumaksu. Kymmenen kuntaa tai kuntayhtymää ilmoitti soveltavansa asiakasmaksulain mukaisia laitoshoidon asiakasmaksuperusteita. 

Kotihoidon maksuperustetta soveltavien kuntien tai kuntayhtymien asiakkaalle jätettävä vähimmäiskäyttövara vaihtelee 120 eurosta 588 euroon, kun taas pitkäaikaisen laitoshoidon maksuperustetta soveltavilla vähimmäiskäyttövara vaihtelee 108 eurosta 253,62 euroon. 

Maksuperusteiden muutos sekä lakiesitykseen kirjatun vähimmäiskäyttövaran (165 euroa) käyttöönotto kunnissa vaarantaa asiakkaiden toimeentuloa, jolloin harkinnanvarainen maksun alentaminen lisää hallinnollista työtä samalla pienentäen kuntien maksukertymää. Monella tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on hyvin pieni eläke ja näin ollen asiakasmaksupäätöstä tehdessä asiakkaan ateria- tai palvelumaksua on alennettu. 
Maksutuotot ovat todella pienet suhteessa kustannuksiin. 

 

Asiakasmaksujen tulo- että kustannuskertymän alenema-arviota vuonna 2020 selittää mm. palveluseteliostojen lisääntyminen sekä vuokran irrottaminen asiakasmaksusta. 

Tagit