Uusi suositus kuntien ja valtion radanpidon yhteistyöhön ja kustannusten jakamiseen

Kuntaliitto ja Väylävirasto ovat julkaisseet uuden suosituksen kuntien ja valtion radanpidon yhteistyöhön ja kustannusten jakamiseen. Aikaisempi, vuodelta 2008 oleva suositus on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä sekä muuttuneita organisaatioita. Suositus koskee sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joiden osalta lainsäädäntö ei sisällä säännöksiä vastuun jakautumisesta.

- Hankkeet, jotka liittyvät samanaikaisesti sekä radanpitoon että kadun- ja yleisten alueiden pitoon, edellyttävät valtion ja kuntien yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa. Suosituksen tarkoituksena on helpottaa, selkeyttää ja yhtenäistää hankekohtaisten sopimusten tekemistä, kertoo Kuntaliiton liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna.

 - Raideliikenne ja sen edistäminen kiinnostaa ilmastonäkökulmasta yhä enemmän myös kuntia. Suositus nostaa esille asioita, joista valtion ja kuntien tulee raidehankkeiden yhteydessä sopia ja se luo myös niihin periaatteita, kertoo Väyläviraston hankesuunnitteluosaston johtaja Päivi Nuutinen.

Suositus ei sellaisenaan koske hankkeita, joista sovitaan laajoina kokonaisuuksina kuten asema-alueiden kehittämishankkeet ja kaupunkiratahankkeet.

Uutena asiana liityntäpysäköinti, meluntorjunnasta ei täysin sopuun

Suositukseen on tehty lukuisia lainsäädäntöön, toimintatapoihin ja organisaatioihin liittyviä päivityksiä. Uutena asiana on lisätty muun muassa liityntäpysäköintiin liittyvä vapaaehtoinen sopiminen, jossa voidaan soveltaa tai hyödyntää Helsingin seudun ja Pirkanmaan kustannusten jakomalleja paikalliset olosuhteet huomioiden, jos niin katsotaan tarkoituksenmukaiseksi tehdä.

Meluntorjuntaa koskeva alaluku on päivitetty siten, että siinä todetaan meluhaitan torjumisvastuut eri tilanteissa. Uuden radan tai uuden kaavoitetun toiminnan aiheuttaman meluhaitan osalta osapuolet pääsivät yhteiseen kirjaukseen. Olemassa olevan meluhaitan torjumisen kustannuksista osapuolet jättivät toisistaan eriävät kirjaukset, asiasta ei siis päästy yhteiseen suositukseen.

Suositus on yhteisen valmistelun tulos

Suositus koskee valtion rataverkkoa, Väylävirastoa rataverkon haltijana ja kuntia kadunpidon ja muiden yleisten alueiden järjestäjänä asemakaava-alueilla. Valtio vastaa rataverkkonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä radanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Väylävirasto hallinnoi hallussaan olevaa rataverkkoa laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. Kunnan vastuulla on maankäytön ohjaus sekä asemakaava-alueilla katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Ratahankkeet voivat olla yksinomaan valtion tai kunnan tarpeista toteutettavia tai valtion ja kunnan yhteishankkeita.  

Eri osapuolten vastuita koskevat säännökset perustuvat ratalakiin (110/2007) sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Ratalaissa säädetään erikseen radanpidonvastuista ja siitä, milloin toinen taho voi osallistua valtion omistaman rataverkon radanpidon kustannuksiin Väyläviraston kanssa tehtävän sopimuksen nojalla.

Suositusluonnoksesta pyydettiin kommentteja kesä-syyskuussa 2019 erityisesti niiltä kunnilta, joilla on valtion kanssa sovittavana suosituksen sisältämiä radanpitoon liittyviä hankkeita. Kommentteja saatiin 19 kunnalta ja palaute huomioitiin suosituksen viimeistelyssä.

Suositus on hyväksytty Väyläviraston ja Kuntaliiton toimesta ja otettu käyttöön.

Lisätietoja:

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, Kuntaliitto, johanna.vilkuna(a)kuntaliitto.fi, p.  040 869 7836

Päivi Nuutinen, osastonjohtaja, Väylävirasto, paivi.nuutinen(a)vayla.fi, p. 029 534 3575

Tagit