Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaiset rajoitukset 13.5.2020 saakka

Suomessa vallitsee valmiuslain mukainen poikkeusolo, joka antaa valtioneuvostolle toimivaltuuksia säätää rajoituksia kunnan, opetuksen ja koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta. Valmiuslain mukaisia rajoituksia tarvitaan silloin, kun tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet eivät ole koronavirusepidemian rajoittamiseksi riittäviä.

Tähän on koottu kunnille, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille tietoa siitä, mitä valtioneuvoston valmiuslain nojalla antamassa soveltamisasetuksessa on säädetty ja sen asetusmuistiossa todettu sekä siitä, mitä aluehallintovirastot ovat tartuntatautilain nojalla määränneet.

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (191/2020)

Koronaepidemian vuoksi valtioneuvosto on 6.4.2020 jatkanut varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevia väliaikaisia rajoituksia välittömästi aikaisemman soveltamisasetuksen päättymisen jälkeen. Rajoitukset perustuvat valtioneuvoston valmiuslain nojalla antamaan soveltamisasetukseen. Asetus on eduskunnassa jälkitarkastuksessa.

Uusi soveltamisasetus on voimassa 14.4.-13.5.2020.

Soveltamisasetuksen rajoitusten tavoitteena on osaltaan hidastaa koronavirustartuntojen leviämistä vähentämällä oppilaiden, opiskelijoiden sekä opetus- ja muun henkilöstön välisiä kontakteja kaikilla koulutusasteilla. Soveltamisasetuksella annetaan varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestäjille mahdollisuus määräaikaisesti poiketa eräistä toiminnan järjestämistä koskevista säännöksistä siten kuin soveltamisasetuksella tarkemmin säädetään. Soveltamisasetuksessa säädettyjen rajoitustoimenpiteiden toteuttamisesta päätetään paikallistasolla.

On tärkeää huomata, että poikkeusoloissa lähtökohtana on edelleen, että varhaiskasvatus, opetus ja koulutus järjestetään asianomaista opetusta ja koulutusta koskevan lainsäädännön sekä sen nojalla annettujen säännösten, määräysten ja päätösten mukaisesti.  

Aluehallintovirastojen tartuntatautilain nojalla antamat määräykset  

Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen poikkeusajan järjestelyissä tulee ottaa huomioon myös aluehallintovirastojen tartuntatautilain nojalla antamat määräykset.

Aluehallintovirastot antoivat 8.4.2020 uudet päätökset, joiden mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tilat on yhä pidettävä suljettuina. Päätöksissä sulkemismääräyksiä koskevia poikkeuksia on laajennettu aikaisempiin päätöksiin verrattuna siten, että tiloihin pääsy ja niiden käyttäminen on sallittua tiettyjen oppilasryhmien opetuksen lisäksi myös mm. lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä oppimisen tuen, tiettyjen palvelujen ja etuuksien kuten aterioinnin sekä oppilashuollon järjestämiseen etäopetuksessa oleville oppilaille, kunhan huolehditaan tarpeellisista suojaustoimista koronavirusepidemian rajoittamiseksi.

Aluehallintovirastojen määräykset ovat voimassa 14.4.-13.5.2020. Tarkemmat tiedot aluehallintovirastojen määräyksestä www.avi.fi.

Valtioneuvoston uusi soveltamisasetus (191/2020)

Soveltamisasetusta on muutettu ja täsmennetty lähinnä perusopetuslain mukaisen opetuksen ja ammatillisen koulutuksen säännösten osalta.  

Perusopetuslain mukainen opetus

Soveltamisasetuksen 3 §:ssä säädetään perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaisista rajoituksista muussa kuin lähiopetuksena annettavassa opetuksessa. Lähiopetuksessa olevien oppilaiden opetus ja siihen liittyvät etuudet järjestetään perusopetuslain mukaisesti.

Perusopetuksen 4-9 vuosiluokan oppilaat ja lisäopetuksen oppilaat  

Perusopetuslaissa tarkoitetulla opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta tai muuta toimintaa lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa. Aiemman asetuksen perustelumuistion mukaan säännös mahdollistaa etäopetuksen järjestämisen myös perusopetuksessa siinä laajuudessa, kun kunta harkitsee tarkoituksenmukaiseksi. Tilanteessa on otettava huomioon myös aluehallintovirastojen tartuntatautilain nojalla tekemät päätökset koulutilojen sulkemisesta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että säännös mahdollistaa etäopetuksen järjestämisen perusopetuksen 4-9 vuosiluokan ja lisäopetuksen oppilaille. Poikkeusoloissa näillä oppilailla ei ole oikeutta lähiopetukseen.

Muuna kuin lähiopetuksena annetussa opetuksessa opetuksen järjestäjä saa poiketa opetuksen laajuuden osalta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ssä säädetystä tuntijaosta sekä perusopetusasetuksen 3 ja 4 §:ssä säädetystä opetuksen määrästä. Opetuksen määrää saadaan vähentää vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä. Opetusta ei missään olosuhteissa voida keskeyttää kokonaan tai vähentää sitä enempää kuin näissä poikkeusolosuhteissa on välttämätöntä. Etäopetustakin on siten järjestettävä mahdollisimman kattavasti.

Muuna kuin lähiopetuksena annetussa opetuksessa opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää perusopetuslain 16, 16 a, 17 ja 17 a §:ssä tarkoitettua oppimisen tukea sekä 31 §:ssä säädettyjä palveluja ja etuuksia sekä 31 a §:ssä säädettyä oppilashuoltoa siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla kuin se on olosuhteisiin nähden mahdollista toteuttaa.

Etäopetuksessa olevan oppilaan oikeutta maksuttomaan ateriaan on pyritty selkiyttämään soveltamisasetuksen perustelumuistiossa. Asetuksella ei ole poistettu etäopetuksessa olevan oppilaan oikeutta maksuttomaan ateriaan koulupäivän aikana. Kunnan tulee ateriointia järjestettäessä ottaa huomioon koronavirusepidemian rajoittaminen.  

Lähiopetukseen oikeutetut perusopetuksen oppilaat  

Perusopetuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaiset rajoitukset eivät koske 1-3 vuosiluokan oppilaita, perusopetuslaissa tarkoitettuja erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lähtökohtaisesti kunnalla on velvollisuus järjestää näiden oppilaiden perusopetus normaalisti lähiopetuksena.

Huoltajan pyynnöstä myös näiden oppilaiden perusopetus on järjestettävä muuna kuin lähiopetuksena. On tärkeää huomata, että tällöin opetuksen järjestäjä saa poiketa opetuksen laajuudesta ja rajoittaa tukitoimien, etuuksien ja palveluiden järjestämisvelvollisuutta siten kuin soveltamisasetuksen 3 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.   

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat

Uuden soveltamisasetuksen myötä, tilanteessa, jossa kunta järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta, kunnalla on lähtökohtaisesti velvollisuus järjestää myös näiden oppilaiden opetus normaalisti lähiopetuksena.

Huoltajan pyynnöstä myös näiden oppilaiden opetus on järjestettävä muuna kuin lähiopetuksena. On tärkeää huomata, että tällöin opetuksen järjestäjä saa poiketa opetuksen laajuudesta ja rajoittaa tukitoimien, etuuksien ja palveluiden järjestämisvelvollisuutta siten kuin soveltamisasetuksen 3 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.   

Esiopetuksen oppilaat

Perusopetuslaki ei mahdollista esiopetuksen järjestämistä etäyhteyksien välityksellä. Valmiuslain nojalla annetun väliaikaisen soveltamisasetuksen 3 §:n mukaan kunnalla ei ole velvollisuutta eikä mahdollisuutta järjestää esiopetusta muuna kuin lähiopetuksena.

Soveltamisasetuksen perusteella kunnalla ei ole myöskään oikeutta poiketa esiopetuksen laajuudesta eikä rajoittaa esiopetusta saavan oppilaan oikeutta perusopetuslain mukaisiin tukitoimiin ja etuuksiin. Ainoastaan soveltamisasetuksen perustelumuistiossa on mainittu, että kunnat voivat halutessaan järjestää myös esiopetusta etäopetuksena.

Varhaiskasvatus

Soveltamisasetuksen 2 §:ssä säädetään edelleen kunnan oikeudesta luopua varhaiskasvatuslain mukaisesta varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta niissä tilanteissa, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin.

Lukiokoulutus

Soveltamisasetuksen 5 §:ssä säädetään lukiokoulutuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaisista rajoituksista. Lukiokoulutuksen järjestäjällä ei ole edelleenkään velvollisuutta järjestää opetusta ja opintojen ohjausta oppilaitoksessa annettavana opetuksena vaan tarkoituksena on, että poikkeusolojen aikana lukiokoulutuksessa hyödynnettäisiin pääsääntöisesti etäjärjestelyjä sekä itsenäistä opiskelua.

Ammatillinen koulutus

Soveltamisasetuksen 6 §:ssä säädetään edelleen eräistä ammatillisen koulutuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaisista rajoituksista. Uudessa soveltamisasetuksessa ei säädetä enää ammatillisen koulutuksen järjestäjän mahdollisuudesta poiketa opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaa ja päivittämistä koskevista ammatillista koulutusta koskevan laissa annetuista säännöksistä.

Vapaa sivistystyö

Soveltamisasetuksen 9 §:ssä säädetään edelleen vapaan sivistystyön järjestämisen väliaikaisista rajoituksista. Koronavirusepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen ylläpitäjän ei tarvitse järjestää koulutusta, jos oppilaitoksen ylläpitäjän ei ole mahdollista järjestää laissa tarkoitettua koulutusta muulla tavoin kuin lähiopetuksena.

Soveltamisasetuksen perustelumuistion mukaan opiskelijaviikkoja tai opiskelijavuorokausia laskettaessa etäopetuksen opiskelijaviikkojen tai opiskelijavuorokausien määrä lasketaan vastaavalla tavalla kuin lähiopetuksena järjestetyssä opetuksessa. Vapaasta sivistystyöstä annettua asetusta on väliaikaisesti muutettu (200/2020), muutettu asetus on voimassa 13.5.2020 asti.  

Taiteen perusopetus

Soveltamisasetuksen 10 §:ssä säädetään edelleen taiteen perusopetuksen järjestämisen väliaikaisista rajoituksista. Koronavirusepidemiasta johtuvissa poikkeusoloissa taiteen perusopetusta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun koulutuksen järjestäjän ei tarvitse järjestää koulutusta, jos koulutuksen järjestäminen muulla tavoin kuin lähiopetuksena ei ole mahdollista.

Lopuksi

On tärkeää huomata, että poikkeusolojen jälkeen varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevaa lainsäädäntöä palataan soveltamaan sellaisenaan.  

Perustuslain 21 §:n valossa soveltamisasetuksessa ja sen perustelumuistiossa on varsin niukasti arvioitu sitä, minkälaisia päätöksiä kuntien, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee asetuksenmukaisia rajoitustoimenpiteitä toteuttaessaan tehdä. Poikkeusoloissa soveltamisasetuksella on erityisesti perusopetuksen osalta, annettu kunnille suuri harkintavalta perusopetuksen ja oppilaiden tuen ja etuuksien järjestämisessä. Soveltamisasetuksen perustelumuistiossa mainitaan, että kunnassa tulisi tehdä yleiset linjaukset siitä, miten ja missä laajuudessa sekä minkälaisin toteuttamistavoin etäopetusta sekä asetuksen 3 §:n 3 momentissa mainittuja tukea, palveluja ja etuuksia ja oppilashuoltoa järjestetään. Lisäksi perusopetuslain mukaisen opetuksen osalta soveltamisasetuksessa 3 §:n 5 momentissa säädetään siitä, että opetuksen järjestäminen muuna kuin lähiopetuksena ei edellytä yksilötason päätöksiä.
 

Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (191/2020) ja asetusmuistio 6.4.2020
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80698ed0

Tarkempia viranomaisohjeita voi seurata:

OKM: https://minedu.fi/koronavirus-ja-varautuminen

OPH: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimi-ja-koronavirus

Aluehallintovirastot: http://www.avi.fi/

Laillisuusvalvojan ratkaisuja:

Oikeuskanslerin virasto

 

Tagit