Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaiset rajoitukset puretaan 14.5.2020 alkaen.

Myös kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimea koskevia rajoituksia puretaan vaiheittain.

Suomessa vallitsee koronavirusepidemian vuoksi valmiuslain mukainen poikkeusolo, joka on antanut valtioneuvostolle toimivaltuuden asetuksella säätää väliaikaisista rajoituksista kunnan, opetuksen ja koulutuksen järjestäjän velvollisuuteen järjestää varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta. Valmiuslain mukaiset väliaikaiset rajoitukset ovat tarpeellisia tilanteessa, kun tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet eivät ole riittäviä koronaepidemian rajoittamiseksi.

Valtioneuvosto on linjannut, että valmiuslain nojalla varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista annetun soveltamisasetuksen (191/2020) voimassaoloa ei enää 13.5.2020 jälkeen jatketa.  

Varhaiskasvatus ja perusopetuslain mukainen opetus

Valtioneuvosto vahvisti 30.4. periaatepäätöksellään, että valmiuslain nojalla annetun soveltamisasetuksen (191/2020) voimassaoloa ei 13.5.2020 jälkeen jatketa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Tarkemmat tiedot valtioneuvoston periaatepäätöksestä (VNK 54/2020) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a78a6

Soveltamisasetuksen voimassa olon päätyttyä varhaiskasvatusta ja perusopetuslain mukaista opetusta koskevaa ns. normaaliolojen lainsäädäntöä palataan soveltamaan sellaisenaan. Tämä tarkoittaa, että 14.5. alkaen kuntien tulee järjestää oppilaiden esiopetus, oppivelvollisuusikäisten perusopetus, lisäopetus ja perusopetukseen valmistava opetus lähiopetuksena. Kunnat eivät voi enää järjestää opetusta etäopetuksena. Samalla myös mahdollisuus poiketa opetuksen laajuudesta ja määrästä sekä oppilaan oppimisen tukitoimien, oppilashuollon sekä kouluruokailun ja muiden opetuksen maksuttomuuden piiriin kuuluvien etuuksien ja palveluiden järjestämisvelvollisuuteen liittyvät rajoitukset päättyvät. Oppilaiden opetus tulee järjestää kaikilta osin perusopetuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti.

Lisäksi kuntien tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 4.5. antamaa ohjetta opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf

Jatkossa 14.5. jälkeen, koulujen tilojen käyttöä hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on 29.4. päivätyssä muistiossa erikseen maininnut, että kunta ei voi omalla päätöksellään päättää koulun sulkemisesta. Tartuntatautilaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä koulun sulkemisesta voi päättää tartuntatautilain nojalla toimivaltainen viranomainen. Koulun tilojen sulkeminen ei vaikuta kunnan perusopetuslain mukaiseen opetuksen järjestämisvelvollisuuteen.

Lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulut, vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus

Hallitus linjasi 3.-4.5. neuvotteluissaan, että valmiuslain nojalla annetun soveltamisasetuksen (191/2020) voimassaoloa ei jatketa 13.5.2020 jälkeen myöskään lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen osalta. Tämä tarkoittaa, että asetuksen voimassa olon päätyttyä, 14.5. alkaen palataan noudattamaan kutakin koulutusmuotoa koskevaa lainsäädäntöä sellaisenaan. Lähiopetukseen on mahdollista palata hallitusti ja porrastetusti. Valtioneuvosto suosittelee, että lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukuvuoden loppuun.

Valtioneuvosto vahvisti tarkemmat linjaukset 6.5. periaatepäätöksellä. Tarkemmat tiedot valtioneuvoston periaatepäätöksestä (VNK 57/2020) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a9de2

Jatkossa, 14.5. jälkeen oppilaitosten tilojen käyttöä hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä.

Hallituksen linjauksia kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimea koskevien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta  

Hallitus linjasi 3.-4.5. neuvotteluissaan seuraavien rajoitustoimien vaiheittaisesta purkamisesta. Valtioneuvosto vahvisti tarkemmat linjaukset 6.5. periaatepäätöksellä. Tarkemmat tiedot valtioneuvoston periaatepäätöksestä (VNK 57/2020) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806a9de2

  • Ulkoharrastuspaikat avataan 14.5. alkaen kokoontumisrajoituksia noudattaen
  • Urheilukilpailut ja -sarjat voidaan käynnistää 1.6. alkaen erityisjärjestelyin
  • Kirjojen ja muiden aineistojen uloslainaaminen kirjastoista sallitaan välittömästi
  • Seuraavat julkiset sisätilat avataan 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain: valtion ja kuntien museot, teatterit, Kansallisooppera, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, Kansallisarkiston asiakas- ja tutkijasalipalvelut, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset.
  • Suurten, yli 500 hengen yleisötilaisuuksien järjestäminen kielletään hallituksen linjauksen mukaisesti 31.7.2020 asti.
  • Kokoontumisrajoituksia on tarpeen edelleen asettaa. Epidemiologien arvion perusteella on mahdollista lieventää henkilömäärärajoitusta nykyisestä 10 henkilöstä enintään 50 henkilöön 1.6. alkaen toistaiseksi. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun loppuun mennessä.
  • 50 hengen kokoontumisrajoitusta sovelletaan julkisten kokoontumisten lisäksi (suositukseen perustuvana toimintaohjeena) myös yksityisen ja kolmannen sektorin järjestämissä tilaisuuksissa, kulttuuri-, harraste-, liikunta- ja urheilutapahtumissa sekä uskonnollisissa tilaisuuksissa. Sisätilojen ja alueellisesti rajattujen ulkotilojen, kuten huvipuistojen, eläintarhojen, kirjastojen ja elokuvateattereiden osalta turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille näiden rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla.

 Aluehallintovirastojen tartuntatautilain nojalla antamat määräykset

Koronavirusepidemian leviämisen rajoittamista kunnan, opetuksen ja koulutuksen järjestäjän toiminnassa jatketaan tartuntatautilain nojalla. Tartuntatautilain nojalla terveysviranomaiset voivat säädetyin edellytyksin määrätä esimerkiksi kouluja ja oppilaitoksia suljettaviksi, kieltää tai rajoittaa väkeä kokoavia tilaisuuksia tai määrätä henkilön karanteeniin. Tartunnan leviämistä rajoittavista toimenpiteistä ja toimivaltaisesta viranomaisesta säädetään tartuntatautilain 6 luvussa.

Tartuntatautilain 58 §:n mukaan, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tartuntatauti on todettu, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan oppilaitosten, päiväkotien sekä yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto tekee päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Aluehallintovirastot ovat 8.4. antaneet tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätökset koulujen ja oppilaitosten tilojen sulkemisesta sekä kaikkien yli 10 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämisestä. Päätökset ovat voimassa 13.5.2020 asti.

Hallitus linjasi 3.-4.5.2020 neuvotteluissaan, että STM antaa ohjauskirjeen aluehallintoviranomaisille rajoitusten toimeenpanemiseksi tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tartuntatautilain nojalla. Tarkemmat tiedot tulevista aluehallintoviranomaisten määräyksistä www.avi.fi

Tarkempia viranomaisohjeita voi seurata:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeet: https://vnk.fi/documents/10616/20764066/Ohje+koulutuksen+j%C3%A4rjest%C3%A4jille+040520.pdf
petus- ja kulttuuriministeriö: www.minedu.fi
Opetushallitus: www.oph.fi
Aluehallintovirastot: www.avi.fi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista