Alueet ja kunnat kehottavat hyväksymään lasten oikeuksia koskevan EU:n strategian mahdollisimman nopeasti  

Alueiden komitea (AK) on hyväksynyt lausunnon, jossa kehotetaan EU:n jäsenvaltioita kiirehtimään lasten oikeuksia koskevaa EU:n strategian ja eurooppalaisen lapsitakuun täytäntöönpanoa. Lausunnon on valmistellut Sastamalan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Andersson (kok/EPP). Lausunnossa korostetaan alueiden, kaupunkien ja kuntien roolia lasten köyhyyden ja hyväksikäytön torjumisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Kuntaliitto toimii AK:n Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen oli mukana valmistelemassa lausuntoa.

- Toimin valmistelussa Anderssonin valitsemana asiantuntijana. Suomessa on juuri saatu päätökseen oma lapsistrategia ja siihen liittyvä toimeenpanosuunnitelma. Tämän asian merkittävyyttä ei voi liikaa korostaa.  Alueiden komitea hyväksyi tärkeän asiaan liittyvän lausunnon. Toivottavasti asia etenee myötätuulessa myös jatkossa, kertoo kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen.

Andersson pitää valitettavana, että  lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta ei päästy yhteisymmärrykseen jo aiemmin, sillä eräät jäsenvaltiot olisivat halunneet poistaa komission ehdotuksesta kaikki viittaukset LGBTIQ-lasten ja –nuorten oikeuksiin.

- Jokaisella lapsella tulee olla oikeus riittävään elintasoon, laadukkaaseen koulutukseen ja yhtäläisiin mahdollisuuksiin elämänsä varhaisesta vaiheesta alkaen, Jari Andersson toteaa.

- Lasten sosioekonomisen osallisuuden vahvistaminen on olennaisen tärkeää köyhyyden ja huono-osaisuuden vähentämiseksi eri sukupolvien välillä, hän jatkaa.

Lapsitakuuta toteutettava kaikilla hallinnon tasoilla

EU:n neuvosto hyväksyi aiemmin tänä vuonna suosituksen eurooppalaisesta lapsitakuusta, jonka tavoitteena on turvata kaikkien alle 18-vuotiaiden oikeus varhaiskasvatukseen, koulutukseen, terveydenhoitoon, riittävään ravitsemukseen ja kunnollisiin asumisoloihin. Kuntia ja alueita EU:n päätöksenteossa edustava Euroopan alueiden komitea korostaa, että paikallis- ja alueviranomaisilla on merkittävä asema peruspalvelujen tarjoamisessa ja köyhyyden torjunnassa ja siksi komission ja jäsenvaltioiden tulee varmistaa kaikkien hallintotasojen osallistuminen lapsitakuun toteuttamiseen.

AK:n lausunnossa  peräänkuulutetaan erityistoimia, joilla varmistetaan laadukkaan koulutuksen saatavuus myös heikko-osaisempien perheiden lapsille. Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita kehotetaan tiivistämään yhteistyötä alue- ja paikallishallinnon kanssa ja takaamaan, että lapsen oikeuksia koskevan EU:n strategian ja lapsitakuun tavoitteita tukevia aloitteita rahoitetaan asianmukaisesti etenkin Euroopan sosiaalirahaston kautta.

 AK korostaa lisäksi lausunnossaan, että lapsille on taattava mahdollisuus osallistua elämäänsä vaikuttaviin päätöksiin ja tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisella tavalla. Lasten erityisoikeudet olisi turvattava myös oikeusjärjestelmässä, ja maahanmuuttomenettelyissä säilöönottoa tulisi käyttää vain viimeisenä keinona poikkeustapauksissa.

Lisätiedot:

Jari Andersson, p. 050 338 1609

Jarkko Lahtinen, p. 050 3614 526

 

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota. Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa niille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 329 jäsentä ja 329 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai alueellaan.  

Alueiden komitean Suomen valtuuskunnassa on yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Jäsenet edustavat kuntia, kaupunkeja ja maakuntia. Puheenjohtajana toimii  Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula.

Tags