Kuntaliiton julkaisut

Hallintosääntömalliin toimivaltamääräykset uhkatilanteisiin

Kuntaliiton hallintosääntömallia on täydennetty määräyksillä, jotka oikeuttavat poikkeamaan hallintosäännön toimivaltamääräyksistä välttämättömän syyn vuoksi. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi henkeen ja terveyteen kohdistuvat uhat sekä elintärkeiden palvelujen keskeytymiseen, talouteen, kiinteistöihin, muuhun omaisuuteen tai ympäristöön kohdistuvat uhat, jotka aiheuttavat välittömän vaaran tai muun vakavan toiminnallisen tai taloudellisen riskin.

Uusi luku 5 a: Normaalista toimivallasta poikkeaminen

Uudessa luvussa on mallimääräykset toimivallan delegoinnista tilanteisiin, joissa kunnan järjestämisvastuulla olevaan toimintaan kohdistuu sellainen riski tai uhka, että normaalista toimivallasta poikkeamiselle on välttämätön syy. Normaalista toimivallasta poikkeavalla päätösvallalla voidaan tehdä päätöksiä, jotka ovat välttämättömiä palveluiden turvaamiseksi ja tilanteen saattamiseksi normaaliksi.

Lukua 5 a sovelletaan ensisijaisena hallintosäännön muihin lukuihin nähden. Toisaalta normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa voi käyttää vain sen ajan, kun välttämätön syy niin edellyttää.

Normaalista toimivallasta poikkeaminen ja päätösten raportointi

Kunnanjohtaja voi käyttää normaalista toimivallasta poikkeavaa päätösvaltaa kunnan palvelujen turvaamiseksi ja tilanteen normalisoimiseksi välttämättömän syyn vuoksi.

Mallimääräyksessä myös toimialajohtajalle annetaan vastaava oikeus omalla toimialallaan, ellei kunnanjohtaja päätä asiasta. Kunnassa harkitaan, onko tarkoituksenmukaista antaa toimivaltaa myös toimialajohtajalle.

Kunnanjohtaja ja toimialajohtaja voivat tehdä välttämättömät päätökset, jotka täytyy tehdä välittömästi. Kunnanjohtajan ja toimialajohtajan tulee raportoida kunnanhallitukselle em. päätöksistä. Kysymys on vain tiedottamisesta, ei päätösten vahvistamisesta kunnanhallituksessa.

Uhkatilanne voi olla ohi parissa päivässä

Mikäli tilanne jatkuu pidemmän aikaa kunnanhallituksen –  vaihtoehtoisesti valtuuston ­ – tulee mahdollisimman pian ottaa toimivaltakysymykseen kantaa. Kunnanhallitus/valtuusto voi vahvistaa kunnanjohtajan ja toimialajohtajan normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan määräajaksi tai todeta ettei normaalista toimivallasta poikkeavan päätösvallan käytölle ole enää perusteita.

Lataa julkaisu ja ajantasaista ohjeistuksenne

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Lataa täydennetty hallintosääntömalli Kuntaliiton julkaisupankista.

 

Kuntaliiton hallintosääntömalli on laadittu kunnan näkökulmasta, mutta malli on lähes sellaisenaan sovellettavissa myös kuntayhtymissä.

 

Aiheesta lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista