Infrarakennuttamisen käytäntöjä kehitetään yhteistyössä

infra

Infrahankkeiden keskeisten osapuolten edustajat ovat julkistaneet yhteiset periaatteet vahvistaakseen hyviä käytäntöjä infrarakennuttamisessa. Tilaajien, urakoitsijoiden ja konsulttien hyvällä yhteistyöllä voidaan parantaa hankkeiden laatua, vähentää yhteiskunnalle hankkeista aiheutuvia työnaikaisia haittoja ja usein myös säästää kustannuksissa.

INFRA ry:n koordinoimassa valmistelussa haluttiin nostaa esille hankkeiden tilaajan selkeää ja vuorovaikutteista johtamista, yhteistyön ja luottamuksen jatkuvaa rakentamista sekä osaamisen ja laadun kehittämistä yhteistyössä. Olennaisia ovat myös rakennuttamisessa käytettävät asiakirjat ja niihin sisällytettävät hankkeiden toteutusta koskevat vaatimukset.

Infrahankkeissa syntyy toimivia liikenneväyliä, viheralueita, liikuntapaikkoja sekä johtoverkostoa ihmisten arjen sujuvoittamiseksi sekä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa -työryhmässä olivat edustettuina Väylävirasto, Jyväskylän kaupunki, INFRA ry SKOL ry, Koneyrittäjät ry, Welado Oy, Ramboll CM Oy, Maajukka Oy ja Destia Oy. Myös Kuntaliitto haluaa edistää näitä hyviä yhteistyökäytäntöjä. Julkistettuihin yhteisesti hyväksyttyihin periaatteisiin sekä työryhmän suosituksiin voi tutustua "Hyvät yhteistyökäytännöt infrarakennuttamisessa" tiedostosta.

Parhaillaan on käynnissä niin ikään hyviä rakennuttamiskäytäntöjä edistävä, Rakennustieto Oy:n vetämä ja eräiden kaupunkien, Kuntaliiton, Koneyrittäjät ry:n ja INFRA ry:n ohjaama etenkin pienempien yhdyskuntateknisten rakennusurakoiden kilpailuttamisasiakirjoja koskeva RT-ohjekorttityö. Työn arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 aikana.

Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
  • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
  • vesihuolto