Kansallinen ikääntyneiden palveluiden johdon verkosto perustettu – tarkoituksena hakea yhteistyössä ratkaisuja ja vaikuttaa

Kuntaliitto on perustanut uuden kansallisen ikääntyneiden palvelujen johdon verkoston.

Verkostossa käsiteltävät asiat nousevat vahvasti Ikääntyneiden palveluiden ajankohtaisista teemoista. Muun muassa näihin asiakokonaisuuksiin verkoston työskentelyssä pureudutaan tavoitteellisesti:

  • Ikäihmisten palvelujen tarve. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut järjestetään asiakkaiden tarpeiden mukaisesti käytettävissä olevin resurssein. Ikäihmisten määrän kasvaessa myös palvelujen tarve kasvaa.

    Tavoitteena on, että monipuolisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja tukemisen kautta palvelujen tarve ei kasva samassa suhteessa ikäihmisten määrän kanssa. Tämän toteuttamisessa kaikilla kuntalaisilla, kuntien kaikilla toimialoilla, henkilöstöllä, yrityksillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on merkittävä rooli. Myös uusien palvelumuotojen, kuten monipuolisten asumispalvelujen sekä teknologiaa hyödyntävien etäpalvelujen, käyttöönoton esteitä tulee poistaa kaikin mahdollisin keinoin.

  • Ikääntyneiden palvelujen laadun parantaminen. Ikääntyneiden palvelujen laatua on pyritty kansallisesti parantamaan määrittämällä esimerkiksi lakisääteiset henkilöstömitoitukset ikääntyneiden ympärivuorokautisiin palveluihin. Laatuun ovat pyrkineet vaikuttamaan osaltaan myös valvontaviranomaiset, joiden valvontapäätökset ovat usein tiukentaneet lakien soveltamista.

    Yhä lisääntyvä ja velvoittavampi kansallinen ohjaus voi kuitenkin vaikeuttaa ikäihmisten palveluihin kehitettyjen hyvien käytänteiden toteutumista, jossa paikalliset ja alueelliset olosuhteet on huomioitu. Rajoittavia linjauksia ja lainsäädäntöä pitäisi päinvastoin vähentää.

  • Ikääntyneiden palveluiden henkilöstön saatavuus. Suomessa toteutuu joka päivä noin 100 000 kotihoidon käyntiä ja noin 50 000 ikäihmistä saa pitkäaikaisesti ympärivuorokautista apua ja hoitoa. Nämä kohtaamiset tarvitsevat riittävästi ammattilaisia ja moniammatillista osaamista. Koska seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolmasosa kuntien työntekijöistä eläköityy, henkilöstön saatavuus ei tule helpottamaan tulevaisuudessa.

    Julkisuudessa epäkohtien korostettu esille tuominen ja laadukkaan toiminnan näkyvyyden vähäisyys vaikuttavat osaltaan paitsi kansalaisten luottamukseen ikääntyneiden palveluita kohtaan ja alalle hakeutumiseen, niin myös koko alan arvotukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja siten myös ikääntyneiden palvelujen monialaisen henkilöstön saatavuus on jo nyt erittäin haastava koko Suomessa. Ikääntyneiden palvelujen verkosto haastaakin kaikki toimijat mukaan yhteistyöhön alan houkuttelevuuden ja henkilöstön saatavuuden paranemisen ratkaisujen löytämiseksi.

Ikääntyneiden palvelujen johdon verkosto ja sen jäsenet haluavat omalta osaltaan olla aktiivisesti mukana löytämässä voimavaroja ja ratkaisuja haasteisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Verkoston tarkoituksena on ottaa kantaa ajankohtaisiin ikääntyvään Suomeen ja ikääntyneiden palveluihin liittyviin asioihin, vaikuttaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kansallisen tason valmisteluun sekä toimia kansallisen Ikäohjelman toteuttamisen kuntaverkostona.

Verkoston puheenjohtajana toimii Kainuun soten ikäihmisten palvelujen tulosaluejohtaja Eija Tolonen ja varapuheenjohtajana Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon tulosaluejohtaja Leif Holmlund, joka toimii myös Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän ikäihmisten palvelujen sektorijohtajana.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää