Lainsäädännön tulee tukea asiakkaiden ja potilaiden parhaaksi tehtävää työtä

Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää lainsäädännön kehittämistä. Erityisen tärkeää on tietojen selkeä ja sujuva käytettävyys sosiaali- ja terveydenhuollon välillä silloin, kun tehtävät ja käyttötarkoitus sitä edellyttävät. Tämä mahdollistaa kansalaisten oikea-aikaisen ja kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan.

Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö on hyvin pirstaloitunut ja monimutkainen. Vuonna 2018 sovellettavaksi tulleen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen lisäksi asiakas- ja potilastietojen käsittelyä sääntelee joukko erityislakeja.

Nykyisen sääntelykokonaisuuden haasteina ovat organisaatiolähtöisyyden lisäksi se, että asiaa koskevia kansallisia erityislakeja ei ole vielä kaikilta osin päivitetty vastaamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Lisäksi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden asiakkaisiin sovelletaan toisistaan erillistä lainsäädäntöä.

Nykylainsäädäntö estää asiakas- ja potilastiedon käsittelyn ajantasaisesti eri toimijoiden välillä, koska tiedon liikkuminen rekistereiden välillä perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Suostumus on käytännössä monimutkainen ja hidastaa potilaan hoitoa. Pahimmillaan se vaarantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta, jos potilaan hoidon kannalta välttämätöntä tietoa ei ole käytettävissä.

Perustuslaissa on säädetty tietosuojasta ja oikeudesta yksityisyyteen. Muita perustuslaissa turvattuja perusoikeuksia ovat mm. oikeus elämään ja välittömään huolenpitoon sekä riittäviin sote-palveluihin.

Tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen tietosuoja on ollut vahvasti esillä ja usein asioita tarkastellaan vain tästä näkökulmasta. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin painottanut, etteivät tietosuojaoikeudet nauti etusijaa suhteessa muihin perusoikeuksiin. Henkilötietojen suojan on oltava oikeassa suhteessa muihin perusoikeuksiin. Tietosuoja-asetuksenkin mukaan henkilötietojen käsittely on suunniteltava niin, että se palvelee ihmistä.

Tietojen yhteiskäyttöön liittyvät raja-aidat poistettava

Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä tulee kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon välisten tietojen yhteiskäyttöä estävien raja-aitojen poistamiseksi. Potilaiden hoito ei ole enää pitkään aikaan Suomessa ollut pelkästään terveydenhuollon organisaatioiden tehtävänä, vaan esimerkiksi ikäihmisten pitkäaikaishoito tapahtuu pääasiassa sosiaalihuollon laitoksissa ja palveluissa.

Käynnissä olevan sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, parantaa palveluiden turvallisuutta, saatavuutta ja saavutettavuutta ja hillitä kustannusten kasvua.

Raja-aitojen poistaminen mahdollistaa sote-integraation toteutumisen sekä kansalaisten oikea-aikaisen, kokonaisvaltaisen hoidon ja hoivan: ilman tietointegraatiota sote-uudistus ei voi saavuttaa toiminnallisuuteen ja asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä tavoitteitaan.

Tietojen käytettävyyttä on parannettava myös, jotta yhtenäisten tietojärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia voidaan hyödyntää sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisessa: Kansalaisten palvelujen järjestäminen heidän tarpeitaan vastaavasti ja oikea-aikaisesti sekä terveyden- ja hyvinvoinnin painopisteen siirto raskaista ja kalliista hoidoista ennaltaehkäisyn ja itsehoidon suuntaan edellyttävät palveluintegraatiota ja digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä.

Hyvinvointialueilla oltava käytössään yhteiset asiakas- ja potilastietorekisterit

Jotta sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämä palveluintegraatio voidaan saavuttaa, syntyvillä hyvinvointialueilla on oltava käytössään yhteiset asiakas- ja potilastietorekisterit.

Yhteisten asiakas- ja potilastietorekistereiden käyttöönotto mahdollistaisi tietojen jakamisen asiaankuuluvien tahojen välillä ilman, että suostumusta käytettäisiin tietojen luovutusperusteena. Tässä tilanteessa toimijat voisivat toimia itsenäisinä rekisterinpitäjinä tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Samalla mahdollistettaisiin terveydenhuoltolaissa ja potilastietolaissa mainitun asiakaskeskeisyyden toteutuminen.

Sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon sekä perus- ja erityistason palveluiden integraation ja eri ammattiryhmien välisen yhteistyön on oltava saumatonta, jotta palvelut eivät pirstoudu ja sote-uudistuksessa syntyvillä hyvinvointialueilla on edellytykset ja kannuste suunnitella palveluja kokonaisuutena. Tavoitteena on saumattomat palveluketjut ja erityisesti paljon palveluja tarvitsevien hoidon ja hoivan kehittäminen

Asiakas- ja potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää, että asiakkaasta tai potilaasta ja hänen hoidostaan on saatavilla ajantasaisesti oikeaa tietoa.

Hannu Laitinen
Oy Apotti Ab

Tuomo Pekkarinen
AKUSTI-foorumi (Kuntaliitto)

Simo Reipas
Aster-projekti

Katja Rantala
UNA Oy

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista