Luonnos uudesta luonnonsuojelulaista lausunnolla 6.9. saakka - Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntien liittoja ottamaan kantaa lakiluonnokseen

Ympäristöministeriö lähetti heinäkuun alussa lausunnolle uutta luonnonsuojelulakia koskevan lakiesityksen luonnoksen. Lausuntoja voi antaa 6.9.2021 asti Lausuntopalvelussa. Ympäristöministeriö ei lähettänyt lausuntopyyntöä erikseen kuntiin tai maakunnan liittoihin. On kuitenkin tärkeää, että myös kunnat ja maakuntien liitot lausuisivat lakiluonnoksesta.

Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön ehdotus luonnonsuojelulakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi eli luonnos ei ole lakia valmistelleen projektiryhmän esitys. Luonnonsuojelulakia valmistelevan projektiryhmän työ jatkuu vielä lausuntokierroksen jälkeen. Projektiryhmän on määrä jättää lopullinen esitys uudeksi luonnonsuojelulaiksi syksyn kuluessa.

Kuntanäkökulmasta keskeiset kysymykset lainvalmistelussa ovat liittyneet kunnan luonnonsuojelun edistämistehtävään ja siihen liittyen ympäristötietoisuuden edistämisen tehtävään, uhanalaisten luontoarvojen huomioonottamisvelvollisuuteen lupamenettelyissä sekä kaavoituksessa, ekologiseen kompensaatioon ja sen suhteeseen maankäytön suunnitteluun, erityisesti menettelyjen yhteentoimivuuteen sekä kuntatoimijoiden rooliin luonnonsuojelun tiedonhallinnassa. Yleisesti valmistelussa on tuotu esiin eri lakiuudistusten (luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki) yhteisvaikutusten arvioinnin tarve, vaatimus sääntelyn selkeydestä kuntien ja kuntaviranomaisten näkökulmasta sekä rahoitusperiaatteen noudattamisen vaatimus, mikäli kunnille esitettäisiin uusia tai laajenevia tehtäviä. Lisäksi on tuotu esiin, että luonnonsuojelulain säännösten ja sen mukaisten menettelyjen on toimittava käytännössä, myös suhteessa muiden lakien mukaisiin menettelyihin (esim. kaavoitus).

Kuntaliitolla on ollut edustus lakivalmistelun ohjausryhmässä, projektiryhmissä sekä kahdessa alatyöryhmässä. Kuntaliiton edustajat ovat saaneet valmistelun aikana arvokkaita kommentteja ja tukea erilaisista kuntaverkostoista ja kuntien asiantuntijoilta. Kuntaliiton alustavia huomioita lakiluonnoksesta on toimitettu kuntien ja maakunnan liittojen maankäytön ja ympäristön asiantuntijoille kuntien ja liittojen lausuntojen laatimisen tueksi. Myös kommentit kunnista ja maakuntien liitoista ovat erittäin tervetulleita Kuntaliiton lausunnon tueksi.

Tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö