Näkökulmia kaupunkien sosiaaliseen kestävyyteen

sosiaalinen kesrävyys

Kunnilla on merkittävä rooli kuntalaisten osallisuuden kokemusten ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Sosiaalisen kestävyyden ydintä on se, millaisena maailma siirtyy seuraavalle sukupolvelle. Keskiöön nousevat ongelmien ennaltaehkäisy, hyvinvoinnin edistäminen, kuntien mahdollisuudet ja toimintaedellytykset resursseineen sekä kuntien strategiat ja arvot.

Miten sosiaalinen kestävyys sitten näkyy kaupunkien toiminnassa? Osana Kaupunkiin-projektia Kuntaliitto on koonnut yhteen raporttiin erilaisia näkökulmia ja lähestymistapoja aiheeseen. Sosiaalista kestävyyttä lähestytään muun muassa maahanmuuton ja onnistuneen integroitumisen, kaupunkien turvallisuuden ja varautumisen, varhaiskasvatuksen, ammatillisen koulutuksen, kaupunkisuunnittelun ja osallisuuden teemojen kautta. 

Asiantuntijoiden kirjoituksissa käsitellään myös alueellisen eriytymisen mittaamista kaupunkien sisällä sekä tuodaan esille ratkaisuja ja vinkkejä osallisuuden lisäämiseen. Sosiaalisesti kestävissä kaupungeissa avainasemaan nousevat pitkäjänteinen päätöksenteko ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Sosiaalinen kestävyys on osa YK:n Agenda 2030 -tavoitteita. Sen tavoitteena on vähentää ihmisten välistä eriarvoisuutta, turvata perusoikeuksien toteutuminen, riittävä toimeentulo, koulutus ja terveydenhuolto.

Kuntien näkökulmasta sosiaalisessa kestävässä kehityksessä on kuse kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hyvään elämäänsä kuntayhteisössä. Sosiaalisesti kestävissä kunnissa panostetaan ihmisten osallisuuteen ja ylisukupolvisen huono-osaisuuden ennaltaehkäisyyn.

Muita tärkeitä kuntanäkökulmia ovat riittävä toimeentulo, yhdenvertaisyys, tasa-arvo, turvallisuus ja palveluiden sosiaalinen kestävyys. Sosiaalisen kestävyyden ytimenä on eriarvoisuuden kaventaminen ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, jota kunnat toteuttavat omassa toiminnassaan.

Tags
Jaana Halonen

Jaana Halonen

Erityisasiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2126, +358 50 452 7035
Vastuualueet
  • kehyskunta-asiat
  • kehyskuntaverkosto
  • asiakkuuksien kehittäminen
Miska Smolander

Miska Smolander

Projektikoordinaattori
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2358, +358 50 386 4128
Vastuualueet
  • kuntaliiton toimintaprosessien kehittäminen
  • kehyskuntaverkoston koordinattorin sijaisuus 1.2.2022 saakka.