Oikeus poiketa hoitotakuuajoista HUS-alueen erikoissairaanhoidossa

Sairaanhoitopiirit ovat joutuneet koronapandemian johdosta perumaan erikoissairaanhoidon kiireettömiä hoitoaikoja. Lisäksi myös potilaat itse ovat peruneet sovittuja hoitoaikoja. Vuoden 2020 lopulla erikoissairaanhoidossa kiireetöntä hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneiden potilaiden määrä oli vuoden 2019 loppuun verrattuna yli kaksinkertainen. Lisäksi kiireettömien lähetteiden määrä oli vuonna 2020 aikaisempiin vuosiin verrattuna vähentynyt, mikä voi viitata myös piilevään hoitovelkaan.   

Terveyspalvelujärjestelmän kantokykyä on pyritty turvaamaan, kun valtioneuvosto yhdessä tasavallan presidentin kanssa totesi maassa vallitsevan valmiuslain mukaiset poikkeusolot. 

Maaliskuussa eduskunta hyväksyi sille annetun esityksen valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta koko Manner-Suomen alueella.  

Käyttöönottoasetuksessa säädetään kunnalle mahdollisuus poiketa terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä.  

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnitti käyttöönottoasetusta koskevassa lausunnossaan huomiota tarpeeseen rajata alueellista soveltamista siten, että kulloisellakin soveltamisasetuksella valtuuden käyttö voidaan kohdentaa tilannekohtaisen välttämättömyyden mukaisesti.  

Asetuksen mukaisen toimivaltuuden mahdollinen rajaaminen erityisaloittain jää terveydenhuoltoa järjestävän kunnan ja kuntayhtymän ratkaistavaksi. Ratkaisussa tulee huomioida em. välttämättömyys kiireellisen hoidon turvaamiseksi.  

Kuntaliitto antoi oman lausuntonsa soveltamisasetuksesta 19.3.2021 ja esitti harkittavaksi, että asetus voitaisiin jo tässä vaiheessa laajentaa koskemaan laajempaakin maantieteellistä aluetta ja huomautti, että asetus ei koske perusterveydenhuoltoa lainkaan. Testaus, jäljitys ja rokotukset sitovat kuitenkin huomattavan määrän perusterveydenhuollon voimavaroja ja tämä tulee Kuntaliiton mukaan väistämättä näkymään hoidon saatavuudessa myös perustasolla.  

Soveltamisasetusta (217/2021) sovelletaan ainoastaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Toimivaltuus on rajattu koskemaan vain erikoissairaanhoitoa sekä perusterveydenhuollon yhteydessä toteuttavaa erikoissairaanhoitoa. Lisäksi eduskunta päätti 26.3.2021 asetuksen osittaisesta kumoamisesta siten, että hoitotakuusta poikkeaminen ei koske lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita. Muutosasetus annetaan eduskunnalle tämän viikon aikana. 

Tilanne on alueellisesti kaikkein vaikein Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Juuri nyt tai lähitulevaisuutta ennakoiden ei muualla kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ole välitöntä tarvetta ottaa käyttöön mahdollisuutta poiketa kiireettömän hoidon määräajoista.  

Poikkeusvaltuuksia ei siis voi soveltaa muiden sairaanhoitopiirien alueella tai perusterveydenhuollossa. 

Tagit