Selvitys: Sisäilmaongelmia torjutaan parhaiten pitkäjänteisyydellä, hyvällä yhteistyöllä ja selkeillä toimintamalleilla

Kuntien sisäilmaongelmia voidaan tehokkaimmin ehkäistä ja hallita ennakoivalla kiinteistönpidolla, kokonaisvaltaisilla kuntoarvioilla, säännöllisillä kiinteistökierroksilla sekä riittävällä rahoituksella. Tiedot käyvät ilmi Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa (SisäPri) -hankkeen loppuraportista.

Hankkeessa erityisen merkittävinä käytäntöinä nähtiin nopea reagointi tilanteisiin, hyvä yhteistyö, selkeät ohjeet ja toimintamallit sekä avoin viestintä.

- Useissa kunnissa jo toimivat sisäilmatyöryhmät koetaan hyvänä väylänä käsitellä sisäilma-asioita. Selvityksen perusteella kunnissa nähdään tarve sekä alueellisille että valtakunnalliselle asiantuntijaverkostolle, joissa jaetaan kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ongelmien ratkomiseen, kertoo Kuntaliiton eritysasiantuntija Kaisa Mäntynen.

Suunnitelmallisuus helpottaa priorisointia

Selvityksen mukaan noin 40 prosentilla kunnista on jo käytössä kiinteistöstrategia tai -ohjelma. Sisäilmaongelmien ratkomisessa merkittävänä haasteena nousivat esiin puutteet kunnan palveluverkkosuunnittelussa.

- Suunnitelmallisuus luo pohjan työlle sekä parantaa kunnan luottamushenkilöiden edellytyksiä tehdä pitkäjänteisiä päätöksiä. Puuttuva palveluverkkosuunnitelma vaikeuttaa merkittävästi myös sisäilmaongelmaisten kohteiden korjausten priorisointia ja päätöksentekoa, kertoo Kuntaliiton tilapalvelupäällikkö Jussi Niemi.

Julkinen paine vaikuttaa päätöksentekoon

Investointeihin liittyvä päätöksenteko ei aina perustu objektiiviseen harkintaan ja vuoropuheluun, vaan julkinen paine vaikuttaa päätöksentekoon. Kuntien tulisi arvioida, miten julkinen paine huomioidaan ja miten sitä käsitellään päätöksentekoprosessissa

SisäPri-hankkeessa selvitettiin sisäilmaongelmia koskevan päätöksenteon kipukohtia, sisäilmaongelmien hallintaan liittyviä säädöksiä sekä annettiin toimenpide-ehdotuksia ja suosituksia helpottamaan sisäilmaongelmiin liittyvien investointitarpeiden priorisointia.  Hankkeen toteutuksesta vastasi Suomen Kuntaliitto ry:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n muodostama konsortio, jota koordinoi FCG.  SisäPri- hanke on osa Valtioneuvoston Terveet tilat 2028- toimenpideohjelmaa.  Kuntaliitto haluaa tuottaa tietoa ja toimenpide-ehdotuksia kuntien taloudellisen ja kestävän kiinteistönpidon tueksi.

Lisätietoja:

Jussi Niemi, tilapalvelupäällikkö, p. 050 4077 920, jussi.niemi(a)kuntaliitto.fi

Kaisa Mäntynen, ympäristöterveydenhuollon erityisasiantuntija, p. 040 703 6475, kaisa.mantynen(a)kuntaliitto.fi

Loppuraportti

 

Tagit