Sote-lainsäädäntö tuo hyvinvointialueet osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuutta 

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen liittyvät lait hyväksyttiin kesäkuussa 2021. Ns. sote-lakien hyväksymisen myötä Suomeen syntyy uusi hallinnon taso - itsehallinnolliset hyvinvointialueet. Niiden valmisteluvaihe on jo käynnissä ja varsinaisesti ne ottavat vastuulleen sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden tuottamisen 1.1.2023. Näin ollen kaikkien muiden kuin Helsingin osalta edellä mainittujen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy 21 hyvinvointialueelle. 

Kuntien rooli ja vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä säilyy pitkälti ennallaan. Niillä on edelleen vastuu niille jäävien tehtävien osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestäs sekä kokonaisuuden koordinoinnista ja johtamisesta. Hyvinvointialueille puolestaan on säädetty vastaava velvoite sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden osalta. Lisäksi kunnille ja hyvinvointialueille on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 6 ja 7 §:ssä säädetty yhteistyövelvoite hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Yhteistyövelvoite koskee myös julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi esimerkiksi vireillä olevaan opiskelija- ja oppilashuollon lainsäädäntöön on esitetty erillisiä yhteistyövelvoitteita. Velvoitteet hyvinvointikertomusten ja -suunnitelmien sekä hyvinvoinnin ja terveyden keskeisten tekijöiden huomioimisessa kuntastrategioissa säilyy ennallaan. Myös hyvinvointialueille tulee saman sisältöiset velvoitteet aluetasoiseen seurantaan ja suunnitteluun. 

Kuntien tulee uuden lain myötä ottaa päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen väestöryhmittäin Lisäksi valtionosuuslainsäädäntöön tulee erillinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosa eli ns. Hyte-kerroin, jolla niin kuntia kuin tulevia hyvinvointialueita kannustetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien hoitoon. 

Tags
Sami Niemi

Sami Niemi

Erityisasiantuntija
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
+358 50 589 9187
Vastuualueet
  • kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kehittäminen ja johtaminen