Tulevaisuuden kunnissa ihminen toiminnan ytimeen - Kuntaliitto selvittää kuntien valmiuksia ihmislähtöisyyteen

Kunta on lähellä ihmistä ja yrityksiä oleva hallinnon taso. Kunta on myös demokraattisesti toimiva elin ja demokratian voima nousee ihmisistä. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, että ihminen olisi lähtökohtana hallinnollisen ja demokraattisen organisaation toimintavoissa ja asenteissa. Myös digitalisoitumisen ytimessä tulisi olla ihminen - teknologia tarjoaa uusia keinoja saada tietoa ihmisten tarpeista sekä toteuttaa palvelut entistä fiksummin.

Kuntia muuttavat isot hallinnolliset muutokset, sekä niiden rinnalla ilmiöt, kuten digitalisaatio ja ilmastonmuutos - ja nyt ajankohtainen pandemia. Kun muutos on väistämätön, on aika haastaa lähtökohtia ja ajattelua kohti ihmislähtöisyyttä.

Kuntien valmiuksia ihmislähtöisyyteen ei ole juurikaan selvitetty, vaikka asia on tunnistettu tärkeäksi. Esimerkiksi kuntien ja valtionhallinnon ensimmäinen yhteinen julkisen hallinnon strategia linjaa palveluiden järjestämistä ihmislähtöisesti.

Syksyn 2021 aikana toteutettava nykytilaselvitys kuntien valmiuksista asiakaslähtöisyyteen auttaa hahmottamaan, miten kunnat voivat kehittää toimintaansa ihmisläheisemmäksi ja asiakkaan tarpeita kuuntelevaksi ja miten Kuntaliitto voi tukea kuntia näissä pyrkimyksissä. Selvitystyön tulokset palvelevat myös laajemmin koko julkista sektoria.

Tapaustutkimukset neljästä erilaisesta kunnasta

Selvityksen tavoitteena on oivaltavat tapausesimerkit. Kunnista haastatellaan neljää eri rooleissa toimivaa henkilöä: ylintä johtoa, toimialajohtoa, asiantuntijoita sekä asiakasrajapinnassa työskenteleviä. Teemahaastatteluiden avulla pureudutaan syvälle haastateltavien esiin tuomiin asioihin ja näin saadaan ymmärrystä siitä, miten ihmislähtöisyys, sen haasteet ja mahdollisuudet nähdään kunnan sisällä eri roolien näkökulmista.

Laadullisen selvitystyön havaintoja täydennetään myös esimerkiksi Kuntaliiton Kuntien digitalisaatiokartoituksen havainnoilla.

Kuntaliiton yhteistyökumppanina on Noren Oy, joka on erikoistunut soveltamaan ihmistieteitä strategiatyöhön. Norenin asiantuntijat toteuttavat haastattelut, johtavat analyysityötä ja löydösten jatkokehittämistä toimenpiteiksi. Työssä on aktiivisesti mukana Kuntaliiton ja kuntien avainhenkilöistä koostuva ohjausryhmä.

Työn tulokset julkistetaan loppuvuodesta 2021.

Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät