Vanhuspalveluiden lainsäädäntöuudistukset antavat palveluiden järjestäjille ja toteuttajille yhä vähemmän liikkumavaraa

Viime viikolla päättyi lausuntokierros vanhuspalvelulain ja sosiaalihuoltolain muutoksiin, jotka jatkavat toissa vuonna käynnistynyttä ikääntyneiden palvelujen lainsäädännön uudistamista.

Kuntaliitto toteaa 26.8.2021 antamassaan lausunnossa, että ehdotetuissa lakimuutoksissa säädetään entistä tiukemmin palvelujen järjestämisen tapaa sekä käytännön toteuttamisen sisältöjä. Tämä kaventaa mahdollisuuksia hyödyntää paikallisia ja alueellisia vahvuuksia sekä jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Kiristyvä lainsäädäntö on myös ristiriitaista tilanteessa, jossa ollaan vahvistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä sote-uudistuksen avulla.

Esitetyt lakimuutokset antavat palvelujen järjestäjille uusia lakisääteisiä velvoitteita, sillä mm. kotihoitoa on tarjottava vuorokauden ajasta riippumatta. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan valtion on korvattava laajenevista tehtävistä koituvat uudet kustannukset täysimääräisinä. Haasteena on se, että taloudellisten vaikutusten arviointi on usein vaikeaa luotettavan kansallisen tietoperustan puuttumisen vuoksi. Jos esimerkiksi ei ole käytettävissä tietoa siitä, kuinka paljon asiakkaista ei saa tarpeestaan huolimatta kaikkina vuorokauden aikoina kotihoitoa, hallituksen esityksessä oleva lakimuutoksen taloudellisten vaikutusten arviointi ei todennäköisesti osu oikeaan.

Vaikka tarvetta ikääntyneiden palveluiden lainsäädännön uudistamiselle on, suurimpana riskinä useassa vaiheessa tehdyille uudistuksille on henkilöstövaikutusten kokonaisuuden arvioinnin puuttuminen. Arviointi olisi erityisen tärkeä siksi, että ikääntyneiden palveluiden lainsäädäntömuutokset vaikuttavat samoihin ammattilaisiin, erityisesti lähihoitajiin ja sairaanhoitajiin, joiden tarpeeseen on kohdistunut muutoksia myös muussa lainsäädännössä.

Erittäin suurena riskinä on, että ajaudutaan tilanteeseen, jossa heikosta henkilöstön saatavuudesta johtuen palvelujen järjestäjät ja tuottajat eivät pysty täyttämään lakisääteisiä velvoitteita niistä riippumattomista syistä.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Tagit