Hoitotarvikejakelun tueksi tarvitaan valtakunnallisia soveltamisohjeita

Kuntaliitto toteutti kesäkuussa hoitotarvikejakeluun liittyvän kyselyn, joka lähetettiin tulevien hyvinvointialueiden keskuskaupunkien ja sote-kuntayhtymien vastaaville lääkäreille.

Tarve hoitotarvikejakelun tilannetta kartoittavan kyselyn toteuttamiseen heräsi asian parissa työskentelevien ammattilaisten yhteydenottojen perusteella. Helsingin kaupungin hoitotarvikejakelusta vastaavan ylilääkäri Juha Ahosen mukaan hoitotarvikejakelua ohjaava lainsäädäntö ei ole aina riittävän täsmällistä, jotta se tukisi toimintaa arjessa.

– Terveyskeskusten lääkäreiden ja hoitajien osaaminen vaihtelee niin tuotteiden kuin hoitotarvikejakelun periaatteiden osalta. Sekä hoitotarvikkeiden oikean käytön että asiakkaiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta on hyvä, että prosessia on keskitetty erillisille osaajille aina neuvonnasta jakelupäätösten tekemiseen, kuvailee Ahonen hoitotarvikejakelun tilannetta.

Alueilla vahva tarve alueellisten käytäntöjen selkiyttämiseen ja yhtenäistämiseen

Kuntaliiton kyselyyn tuli vastauksia 15:stä eri organisaatiosta, joiden toiminta kattaa puolet Manner-Suomen väestöstä. Kyselyn mukaan hoitotarvikejakelun prosessi ja vastuut koettiin pääosin selkeiksi ja organisaatioissa oli laadittu ohjeita hoitotarvikejakelua koskevan päätöksen tueksi. Suurimmassa osassa organisaatioita oli nimetty hoitotarvikejakelusta vastaava hoitaja. Hoitotarvikejakelusta vastaava lääkäri oli 60 %:lla kyselyyn vastanneista organisaatioista. Vastauksien perusteella vajaa puolet organisaatioista myöntää hoitotarvikkeet lähetteen mukaisesti.

Vastaajista noin puolet piti hoitotarvikejakelua ohjaavaa lainsäädäntöä riittävän selkeänä. Kuitenkin 60 % vastaajista näki tarvetta valtakunnalliselle ohjeistukselle ja menettelyohjeiden selkeyttämiselle.  Kyselyn mukaan hoitotarvikejakelun toteutus tarvitsee tuekseen valtakunnallisia soveltamisohjeita, sillä hyvinvointialueiden valmistelussa on noussut vahvasti esille tarve hoitotarvikejakelun alueellisten käytäntöjen selkiyttämiseen ja yhtenäistämiseen.

Hoitotarvikejakelun kustannukset asukasta kohden vuonna 2021 olivat kyselyn mukaan keskimäärin 31 euroa (47—20 euroa) eli hoitotarvikejakelun asukaskohtaisissa kustannuksissa erot olivat suurimmillaan kaksinkertaisia.

– Tästä syystä hoitotarvikejakeluun liittynee myös säästöpotentiaalia, toteaa asiantuntijalääkäri Tuula Kock Kuntaliitosta.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista