Lasten perusopetuksen päättövaiheeseen joustoa kunnan harkinnan mukaan

Oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon yhteydessä havaittuihin lainsäädännön tarkennustarpeisiin on vastattu. Eduskunta hyväksyi lakimuutokset, jotka tulivat voimaan 1.8.2022.  

Tässä yhteydessä perusopetuksen päättövaiheeseen on tullut joustoa siten, että oppivelvollinen, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää lukuvuoden päättyessä sinä kalenterivuonna, jona hän täyttää 17 vuotta, voi edelleen jatkaa perusopetuksen oppilaana. Näin ollen oppivelvollisuuslaki mahdollistaa oppivelvollisuuden suorittamisen jatkamisen ns. lasten perusopetuksessa. Tämä koskee kuntia ja muita oppilaan perusopetuslain mukaisia perusopetuksen järjestäjiä.

Kunnan perusopetuksen järjestämisvelvollisuudesta säädetään edelleen perusopetuslaissa. Oppivelvollisuuslakiin nyt tehty muutos ei muodosta oppilaalle subjektiivista oikeutta jatkaa oppivelvollisuuden suorittamista lasten perusopetuksessa eikä se muuta kunnan velvollisuutta järjestää perusopetusta.  

Oppivelvollisen on hakeuduttava oppivelvollisuuslaissa tarkoitettuun koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä, pääosin yhteishaun kautta, ja perusopetuksen järjestäjällä on ohjaus- ja valvontavelvoite. Perusopetuksen järjestäjä harkitsee tarvittaessa tapauskohtaisesti, olisiko lasten perusopetuksessa jatkaminen vaihtoehdoista tarkoituksenmukaisin oppivelvolliselle.

Kuntien ja muiden perusopetuksen järjestäjien tarjoamaa joustoa perusopetuksen päättövaiheessa oleville ei rahoiteta valtionosuuksin. Kuntaliiton näkemyksen mukaan on puute, että täysimääräisestä rahoitusperiaatteesta on tässä luovuttu.

Lisätietoja

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.