Alueiden komitea: Sukupuolten tasa-arvon edistämistä vauhditettava kriisiaikoina

Euroopan alueiden komitean (AK) kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi 14.3.2023 järjestämään konferenssiin osallistuneet johtajat eri puolilta Euroopan unionia ja sen ulkopuolelta ovat yhdessä kehottaneet päätöksentekijöitä vauhdittamaan toimia sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi.

Konferenssin aiheena oli Paikallistasolta maailmanlaajuiselle tasolle: naisjohtajuuden edistäminen muuttuvassa maailmassa. Puhujat korostivat, että naisten määrää politiikassa on lisättävä tuntuvasti sodan, ilmastokriisin ja sosiaalisen kriisin sukupuolisidonnaisten vaikutusten takia.

Kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava Euroopan komission jäsen Jutta Urpilainen totesi, että yhä useampien naisten osallistuminen päätöksentekoon vahvistaa demokraattisten instituutioiden uskottavuutta, johtaa osallistavampaan hallintotapaan ja lisää naisten mahdollisuuksia parantaa yhteisöjään.

- EU on sitoutunut vakaasti tähän tavoitteeseen sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvallan lisäämistä ulkosuhteissa koskevassa toimintasuunnitelmassaan, jossa sukupuolten tasa-arvo määritellään yhdeksi EU:n kaiken ulkoisen toiminnan painopisteistä, Urpilainen korosti.

Euroopan alueiden komitean Vihreät-ryhmän puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuuston jäsen Niina Ratilainen painotti, että tasa-arvoisen edustuksen lisäksi tarvitaan sukupuolitransformatiivista politiikkaa.

- Sukupuolineutraalia politiikkaa ei ole olemassa, mutta politiikka on hyvin usein sukupuolisokeaa. Sukupuoliulottuvuus on sisällytettävä kaikkiin politiikan aloihin, eikä sitä voida käsitellä vain yhtenä aiheena. Käytännöt voivat joko edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai aiheuttaa takaiskun, Ratilainen totesi.

- Jopa tähän mennessä saavutetut oikeudet kyseenalaistetaan usein. Poliitikkoina olemme vastavoima ideologioille, jotka haluavat kumota naisille kaikessa monimuotoisuudessaan kuuluvat ihmisoikeudet. Sukupuolten välinen epätasa-arvo on demokratiavaje: jos on jotain, jota tyrannit ja diktaattorit pelkäävät eniten, niin tyttöjä ja naisia, joilla on valinnanvapaus!

Muut puhujat, joihin kuului mm. Euroopan parlamentin varapuhemies Evelyn Regner, paikallis- ja aluetason johtajia EU:n, Ukrainan ja Balkanin maiden kunnista ja alueilta sekä Egyptin kansalaisyhteiskunnan johtohenkilöitä, kehottivat kaikkia hallintotasoja – EU-, valtio-, alue- ja paikallistasoa – nopeuttamaan toimia sukupuolten välisen kuilun kaventamiseksi politiikassa.

Muualla verkossa

EU:n alueiden komitea

EU:n alueiden komitea on 350-jäseninen, neuvoa-antava elin, jonka päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat.

Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista ja aluepolitiikasta.

Komiteassa on yhdeksän suomalaisjäsentä, joista yksi edustaa Ahvenanmaata. Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.