Kuntaliitto ja kolme suurta kaupunkia: Kuntien digipalvelukehitykselle kannustimia ja tukea

Espoon, Turun ja Lahden sekä Kuntaliiton kehitysjohtajat korostavat yhteisessä kannanotossaan, että kuntien digikehittämisen tueksi tarvitaan kannustimia ja tukea.

Tällä hetkellä kuntien digitalisaatiokehitystä jarruttaa lainsäädännön tulkinnan epäselvyys ja ennakoivan ohjauksen ja tuen puuttuminen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Kunnat haluaisivat kehittää palvelujaan, mutta niissä tarvittavien tietojen käyttö ja siirtyminen palvelusta toiseen on haastavaa.

– Tällä hetkellä esimerkiksi kuntien henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto – jälkikäteen. Kunnat tarvitsevat niin palveluiden kehittämiseen kuin henkilötietojen käsittelyyn tukea ja neuvoa etukäteen, korostaa Kuntaliiton strategiaj ja kehitysjohtaja Markus Pauni.

– Digipalveluiden kehittäminen kunnissa on pitkäjänteistä, merkittäviä investointeja ja korkeaa osaamista vaativaa työtä, jossa riskit pyritään minimoimaan. Tästä johtuen digipalvelukehitys on jo nyt kunnissa erityisen haastavaa. Lisäksi käytössä olevat henkilötietojen käsittelyperusteet ovat rajalliset. Tällä hetkellä kunnille ei ole tarjolla ennakoivaa tukea ja neuvontaa tietosuojakysymyksissä, kaupungit ja Kuntaliitto toteavat yhteisessä kannanotossaan.


Kehitysjohtajien kannanotto 29.5.2023: Tulevan hallitusohjelman tuettava kuntien digipalvelukehitystä

Kunnat ovat lähellä ihmistä ja siksi avainasemassa, jotta esimerkiksi digipalvelulain velvoitteet ja digitalisaation hyödyt saadaan toteutettua sujuvina palveluina. Niukat resurssit hankaloittavat etenkin pienten kuntien kykyä toteuttaa uusia innovatiivisia ratkaisuja, mutta tällä hetkellä myös edelläkävijäkunnat ovat jäämässä jälkeen digipalvelukehityksessä.

Tähän on syynä lainsäädännön tulkinnan epäselvyys ja ennakoivan ohjauksen ja tuen puuttuminen tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. Kunnat haluaisivat kehittää palvelujansa, mutta niissä tarvittavien tietojen käyttö ja liikuteltavuus on haastavaa. Myös Kela, Verohallinto, Kuntaliitto, Eläketurvakeskus, Hyvil Oy ja Tilastokeskus yhdessä peräänkuuluttivat tulevalta hallitukselta toimia tiedon liikkuvuuden ongelmien ratkaisemiseksi.

Kuntien digipalvelukehitykselle kannustimia, ei sanktioita

Tulevaan hallitusohjelmaan on ehdotettu hallinnollisia sanktioita myös julkiselle sektorille (Tietosuojavaltuutettu 20.4.2023). Olemme huolissamme siitä, miten tämä vaikuttaa asiakasystävällisten sähköisten palveluiden ja tietojohtamisen kehittämiseen. Sanktioiden uhka ei kannusta kuntia modernien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen.

Kuntien tehtäväkenttä ja asiakkuudet ovat moninaiset. Digipalveluiden kehittäminen on pitkäjänteistä, merkittäviä investointeja ja korkeaa osaamista vaativaa työtä, jossa riskit pyritään minimoimaan. Tästä johtuen digipalvelukehitys on jo nyt kunnissa erityisen haastavaa.  Lisäksi käytössä olevat henkilötietojen käsittelyperusteet ovat rajalliset. Kunnille ei ole tarjolla ennakoivaa tukea ja neuvontaa tietosuojakysymyksissä.

Hallinnollisten sanktioiden toteutuminen julkiselle sektorille vaikuttaisi kuntien kokeilukulttuuriin, riskinottokykyyn ja mahdollisuuksiin toteuttaa laajoja digikehityshankkeita. 

Tietosuojaan ja tiedon hallintaan sekä hyödyntämiseen liittyvän lainsäädännön kehittäminen

Haasteeksi on noussut tiukka kansallinen tulkinta tietojen käsittelyn perusteista.  Esimerkiksi yleinen etu käsittelyperusteena on varsin vähän käytetty julkisella sektorilla ja suostumusta voi käyttää vallitsevan tulkinnan mukaan vain hyvin rajoitetusti. Kuntien ja hyvinvointialueiden tiedolla johtamista tulee mahdollistaa laajentamalla tiedon toisiokäytön periaatteita lain muutoksella.

GDPR:n kansalliset tulkinnat eri EU-maissa poikkeavat toisistaan ja Suomen muista maista tiukempi tulkinta jättää meidät jälkeen tiedolla johtamisessa ja digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Kansallisen asiantuntijaryhmän perustaminen

Kuntien henkilötietojen käsittelyä valvoo tietosuojavaltuutetun toimisto ja valvonta on luonteeltaan jälkikäteistä. Kunnille ei ole tarjolla toimintaa tukevaa ja ennakoivaa neuvontaa henkilötietojen käsittelyyn ja palvelujen kehittämiseen.

Ehdotamme että Suomeen perustetaan kansallinen asiantuntijaryhmä olemassa olevaan organisaatioon, esimerkiksi Digi- ja väestötietovirastoon, joka yhtenäistäisi kansallista tulkintaa ja antaisi ennakoivaa neuvontaa lainsäädännön tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. Asiantuntijaryhmä voisi esimerkiksi tarjota kunnille mahdollisuuden testata erilaisia digipalvelukehityksen ratkaisuvaihtoehtoja.  Tämä tukisi kuntia riskien arvioinnissa ja käsittelyssä sekä mahdollistaisi kustannusvaikuttavan digipalvelukehityksen edesauttaen digipalvelulain tavoitteiden toteuttamista.

Kuntien mahdollisuudet uudistaa ja kehittää palveluitaan on turvattava ennakoivalla tuella sekä tietosuojalainsäädännön tulkinnan selkeyttämisellä. Kuntien tavoitteena on toteuttaa laadukkaita digitaalisia palveluja. Jotta kunnat onnistuvat tässä tehtävässä, on lainsäädäntöympäristön seurattava aikaansa. Tähän tulisi luoda hallitusohjelmassa entistä paremmat mahdollisuudet.

Allekirjoittajat

Markus Pauni, Kuntaliiton strategia- ja kehitysjohtaja, Kuntaliitto
Piia Wollstén, palvelukehitysjohtaja, Espoon kaupunki
Rami Savila, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
Sari Alm, kehittämisjohtaja, Lahden kaupunki

Lisätietoja Kuntaliitosta Elisa Kettuselta ja Ida Sulinilta.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista