Ammatillisen koulutuksen Areena -verkosto ehdottaa

Kuntouttava opetus: Uusi malli opiskelijoiden tuen tarpeisiin vastaamiseksi

Ammatillisessa koulutuksessa uudistetaan oppimisen tukea hallitusohjelman kirjauksiin perustuen. Kuntaliiton ammatillisen koulutuksen Areena -verkostossa nähdään lisäksi tarvetta laajemmalle pohdinnalle ja tarvittaville muutoksille, miten opiskelijoiden erilaisiin ja kasautuneisiin tuen tarpeisiin voitaisiin vastata. 

Areena-verkosto ehdottaa pohdittavaksi kuntouttavan opetuksen mallia, jossa yhdistettäisiin hyvinvointialueiden palveluita, työpajatoiminnan sisältöjä sekä ammatillista koulutusta. Kuntouttava opetus olisi matalan kynnyksen lisä kuntouttavan työtoiminnan ja erityisoppilaitosten tarjoamien palveluiden rinnalle. 

Eriarvoistumisen negatiivinen kehitys tulisi katkaista. Ongelma näkyy peruskoulusta lähtien eroina luku- ja kirjoitustaidossa, harrastuneisuudessa, koulutuksessa ja lopulta työllistymisessä sekä sairastuvuutena. Oppivelvollisuusiän laajentuminen on tehnyt näkyväksi, että koko ikäluokassa kaikilla ei ole vielä 16-vuotiaana riittävää kykyä suoriutua ammatillisesta tai lukiotutkinnosta. 

Nykyjärjestelmässä ei kyetä riittävällä tavalla huomioimaan opiskelijoita, joiden kohdalla tutkinnon suorittaminen ei ole ainakaan väliaikaisesti realistisesti mahdollista esimerkiksi psyykkisen toimintakyvyn vuoksi. 

– Esitämme koulutuksen, hyvinvointialueiden ja muiden tarvittavien tahojen edustusta kutsuttavan ministeriöistä koolle pohtimaan millä tavoin koulutusta ja sote-palveluja yhdistäen tätä ryhmää pystyttäisiin tukemaan, sanoo Areenan puheenjohtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Syyt tuen tarpeille ovat hyvin moninaisia - taustalla voi olla oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita, mielenterveyden pulmia, päihdeongelmia tai muita sairauksia. Näiden ratkomisessa tarvitaan tiivistä yhteistyötä koulutuksen ja hyvinvointialueiden kesken. 

– Voisiko tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) rinnalle rakentaa kuntouttavan opetuksen mallia, jossa yhdistettäisiin kuntoutusta sekä sopivia osia ammatillisesta koulutuksesta ja työpajatoiminnasta, Yli-Suomu ideoi. 

Oppivelvollisuus on tehnyt tuen tarpeet näkyvämmäksi 

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kaikkien nuorten tulee jatkaa opintojaan.  Uudistuksen vaikutuksena opiskelijoiden moninaiset tuen tarpeet ovat ammatillisessa koulutuksessa tulleet entistä näkyvämmäksi. 

Työpajoilla on myös osaamista ja kokemusta millä tavoin tukea opiskelijoita, joilla on puutteita opiskelukyvyssä tai elämänhallinnan taidoissa. Kannatettavaa on pohtia, miten työpajoja voidaan nykyistä vahvemmin hyödyntää oppivelvollisuuden suorittamisessa. 

Lisätiedot

  • Areena-verkoston puheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu, Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä Keuda, puh. 050 348 6544
  • asiantuntija, Essi Ratia, Kuntaliitto, puh. 050 463 7695
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista