Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhtenäistä tietopohjaa kehitetään työpajoissa

OKM ja Opetushallitus ovat aloittaneet digitalisaation viitekehystyön varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa sekä vapaassa sivistystyössä. Tavoitteena on yhteinen suunta, yhteiset pelisäännöt ja toimintamallit, voimavarojen kohdentaminen ja strateginen ohjaus. Lisätietoja viitekehyksestä löytyy täältä.

Viitekehykseen kuuluu myös yhteentoimiva ja kattava kasvatuksen ja koulutuksen tietopohja. Kuntaliitto ja OKM ovat tehneet yhteistyötä tietopohjan selvitystyössä. Kuntaliitto selvitti kuntien asiakkuustietoja vuonna 2023. Selvityksessä kartoitettiin seitsemän kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lomakkeet ja niiden kautta kerättävät tiedot. Tiedot harmonisoitiin ja listattiin. Selvityksessä ei ollut mukana sähköisiä järjestelmiä.

Selvityksen pohjalta syntyi ydintietojen ensimmäinen versio. Lisäksi nousi esiin tulorekisterin käytön selkeyttäminen ja kansallisesti yhtenäiset lomakemallit. 

Kuntaliiton työstä nousseet havainnot 

Tulorekisterin käytössä on variaatioita

Tulotietojärjestelmästä annetun lain mukaan Tulorekisteriin tallennetut tuloja ja muita suorituksia sekä suorituksen saajia ja maksajia koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslain 26 §:n mukaan salassa pidosta voidaan poiketa vain, jos salassa pidettävän tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty tai sen henkilön suostumuksella, jonka tiedoista on kyse. 

Kunnalla ei ole oikeutta käyttää tulorekisterin tietoja ilman asianomaisen henkilöltä saatua nimenomaista suostumusta.  Osa kunnista kuitenkin mainitsee sivustoillansa, että Tulorekisteriä voidaan käyttää apuna tulojen tarkistamiseen myös ilman suostumusta. Tätä perustellaan lailla varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista (§ 17, viranomaisen tiedonsaantioikeus). 

Selvitystyö toi esille sen, että vaikka kunnat voivat käyttää varhaiskasvatusmaksujen määräytymisessä Tulorekisteriä, on erilaisia tulkintoja, kuinka tietoja voidaan kysyä. Tähän tulee saada selkeä linjaus. 

Suostumusta Tulorekisteriin kysyttiin joko erillisellä lomakkeella tai jonkun lomakkeen yhteydessä. Suostumusta antaessa asiakkaan tulee tietää mihin hän luvan antaa ja mitä asioita se koskee. Myös suostumuksen peruutus tulee olla helposti ilmoitettavissa. 

Kun suostumusta pyydetään, niin miten jakautuvat kunnan ja verohallinnon tulorekisteriyksikön roolit ja vastuut? Suostumuksista tulee pitää myös kirjaa, mutta kenen tehtävä se on? Kuntien vai luvan hallinnoitsijan?

Lomakepohjista tulisi tehdä kansallinen malli 

Lomakkeissa kysyttävät tiedot vaihtelevat, mutta yhteentoimivuuden edistämiseksi voitaisiin kokeilla kansallisesti yhtenäisiä lomakepohjia. Mallipohjat voisivat olla yleisiä, mutta kunnat voisivat lisätä niihin tarvittavat kuntakohtaiset tiedot. Selvityksessä kootut ydintiedot ovat käytettävissä mallipohjien suunnittelun pohjana.

Mitä seuraavaksi 

OKM järjestää kevään aikana neljä työpajaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen nivelvaiheissa liikkuvista tiedoista. Työpaja siirtymästä perusopetuksesta toiselle asteelle pidetään syksyllä 2024.  Työpajat järjestetään maalis-huhtikuussa neljänä maanantaina 25.3., 8.4. 15.4. ja 22.4. klo 13–15.  Tarkempaa tietoa työpajojen aiheista ja ilmoittautumisesta julkaistaan lisätietoa 15.3.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme