Julkaisun kansi

Selvitys hulevesien laadusta

Tekijät
Marjo Valtanen, Päivi Paavilainen, Johanna Jalonen, Sanna Sopanen, Sari Suvanto & Julia Haapalainen
Julkaisupäivä
Kuvaus
Tämän selvityksen avulla eri toimijat, kuten kuntien työntekijät ja suunnittelijat, voivat huomioida huleveden laatuun vaikuttavia tekijöitä, jotta vedenlaatua voidaan yleisellä tasolla arvioida tai valita sopivat mitattavat suureet, ja edelleen tämän pohjalta kartoittaa tarpeita ja mahdollisuuksia huleveden laadunhallintaan. Hulevesien laadun hallinta alkaa kunnissa jo strategiselta tasolta. Hulevesien laadun arviointia ja laadunhallinnan tarvetta on tärkeä tarkastella jo maankäytön suunnittelusta alkaen, joten selvityksessä kuvataan huleveden laadunhallintaa maankäytön suunnittelusta rakennussuunnitteluun sekä nostetaan esiin myös rakentamisen aikaisia toimia ja kunnossapitoa.

Selvitys rajautuu taajama-alueiden valumavesiin, pois lukien teollisuusalueiden hulevedet. Selvitykseen eivät siten lukeudu maa- ja metsätalousalueet eivätkä maantiet, vaikka näiden valumavedet voivat myös olla haitallisia ympäristölleen ja esimerkiksi maanviljely ja tiet voi olla osa kaupunkirakennetta. Teollisuusalueilla on usein puolestaan omat hulevesien käsittelyjärjestelmänsä ja ympäristölupien mukaiset toimet, tai vedet johdetaan jopa jäteveden puhdistamolle.

Selvitys on toteutettu vuoden 2022 aikana. Sen on tilannut ja rahoittanut Ympäristöministeriö osana vesiensuojelun tehostamisohjelman teemaa ”Kaupunkien vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen”.
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4,9 Mt
ISBN
978-952-293-876-3
Sivumäärä
47
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto