Digiä kuntatyössä

Case 11: Hallinto- ja toimistotyö digitalisoituu vaiheittain Vantaalla

Hallinto- ja toimistotyö muodostuu lukuisista eri prosesseista, joita on pitkään hallittu manuaalisesti ja työntekijöiden yksilökohtaisten työskentelytapojen mukaan. Tänä päivänä hallinto- ja toimistotyöhön kohdistuu suuria automatisoinnin toiveita - ja myös vaatimuksia - jotka tekevät työstä aiempaa säännellympää. Kun prosessit mietitään vaihe vaiheelta läpi, muuttuvat myös työntekijöiden käsitykset oman työn sisällöstä.

Vantaalla hallinto- ja toimistotyön kehittämiseen on jo useita vuosia kuulunut prosessien miettiminen mahdollisen automatisoinnin ja robotiikan hyödyntämisen näkökulmasta. Tavoitteena on vapauttaa asiantuntijoiden aikaa rutiininomaisista tehtävistä laajempien kokonaisuuksien suunnitteluun, johtamiseen ja ongelmia ratkovaan asiakastyöhön. Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n Digiä kuntatyössä sarjassa perehdyimme Vantaan hallinto- ja toimistotyön digikehittämiseen.

Avaa kaikki

”Kun robotti ottaa hoitaakseen tietyn työvaiheen, muutos heijastuu koko työprosessiin.”

- Mari Holkko, HR-järjestelmäpäällikkö, Vantaan kaupunki

lateral-image-left

Talouspalvelut on toiminut robotiikan käytön edelläkävijänä Vantaalla, ja erilaiset robotiikkaa hallinto- ja toimistotyöhön tuovat hankkeet ovat siivittäneet kehitystyötä. Yhtenä päähankkeena on ollut ostolaskujen reitityksen ja tiliöinnin automatisointi. Vantaalla robotti käsittelee vuosittain yhteensä yli 200 000 laskua.

”Ihmisten on tärkeä antaa itselleen aikaa robotiikkaan tutustumisessa”

- Eini Leväslampi, prosessisuunnittelija, Vantaan kaupunki

lateral-image-right

Robotti rekrytoidaan työhön siinä missä ihminenkin

Vantaan Talouspalveluissa robotiikan hyödyntämisen miettiminen lähtee rekrytointiprosessista liikkeelle. Tämä mahdollistaa sen, että robotille on jo varhaisessa vaiheessa mietitty oma tehtävänkuva ja tavoite sekä mahdolliset tarvittavat käyttöoikeudet. Robotti siis tulee töihin samalla tavoin kuin ihminenkin ja sillekin on varattava tietty ”kuukausipalkka” eli kustannus, joka robotin työpanoksesta syntyy - vaikkakin robotti voi tehdä työtä vuorotta ja myös viikonloppuisin.

Robotin rekrytoinnissa ja kehitystyössä mukana on alusta lähtien myös tiimi, jossa robotti tulee työskentelemään. Tämä mahdollistaa sen, että robotin joutuessa ”sairaslomalle” myös tiimin jäsenet osaavat tehdä robotin tehtävät ajantasaisesti tai tietävät, miten ilmennyttä ongelmaa voidaan lähteä korjaamaan. Vantaalla robotiikan edistämisen tueksi on nimetty myös robottivastaava, joka pystyy pitämään yllä kokonaiskuvaa yksittäisten automatisoitavien tehtävien rinnalla.

”Robotiikan avusta huolimatta haastavat selvitystyöt kuuluvat edelleen ihmisten tehtäviksi.”

- Eini Leväslampi, prosessisuunnittelija, Vantaan kaupunki

lateral-image-right

Robotin työtehtävään voi kuulua esimerkiksi säännöllisten tarkistusraporttien suoritus ja tarkistus. HR-palkkajärjestelmässä robotti voi ottaa kaksi raporttia, verrata niitä keskenään ja ilmoittaa täsmäytyksen virheistä työntekijälle, joka puolestaan voi käydä virheelliset kohdat läpi. Tämä säästää työntekijältä aikaa, kun keskittymisen voi kohdistaa ainoastaan korjattavien kohtien tarkistukseen.

Vantaalla Reima-robotti muistuttaa esimiehiä myös viemään rekrytointiprosessin loppuun saakka, mikäli se on jäänyt keskeneräiseen tilaan. Myös arkistointivelvollisuus rekrytointiprosessin osalta on siirtynyt esimiehiltä robotille. Reima-robotti osaa myös siirrellä raportteja järjestelmien välillä.

”Automatisoinnin myötä työyhteisön hiljaista tietoa pyritään tuomaan näkyväksi.”

- Mari Holkko, HR-järjestelmäpäällikkö, Vantaan kaupunki

lateral-image-left

Prosessit automatisoituvat vaihe vaiheelta

Kun hallinto- ja toimistotyön prosesseja lähdetään automatisoimaan, on prosessit käytävä vaihe vaiheelta läpi. Tässä poluksikin nimetyssä läpikäynnissä itse prosessia voidaan lähteä muuttamaan ja miettimään, millä tavoin robotiikan avulla siitä tulisi sujuvampi. Esimerkiksi turhat vaiheet karsiutuvat tarkastelun myötä helposti pois.

Työn automatisoinnista voi seurata joskus myös se, että työntekijältä vähenee mahdollisuus varioida työtä yksilöllisesti; kun kokonaisprosessi on määritelty tehtäväksi tietyllä tavalla robotti huomioiden, se yhdenmukaistaa myös ihmisten työtä saman prosessin äärellä.

Asiantuntijoiden ja prosessin dokumentaation jälkeen seuraava automatisoinnin työvaihe on prosessin pohtiminen RPA (Robotic Process Automation) -toimittajan eli teknisen toteuttajan kanssa. Tässä vaiheessa tyypillistä on testaaminen, jota päästään tekemään testiaineistolla. Myös testiaineiston laatimisessa tarvitaan inhimillistä pohdintaa; aineiston on oltava sellaista, joka mahdollistaa robotin ”virheiden” tekemisen ja sen kautta robotin säätämisen tehtävään sopivaksi.

Ohjelmistorobotiikkaa pidetään herkkänä muutoksille. Kun esimerkiksi tietty päivitys sovelluksessa vaatii ihmiseltä vain pientä hetkeä uuden opetteluun, robotin kohdalla voi olla tiedossa kokonaan uuden muutoksen toteuttaminen teknisen toimittajan kanssa. Ohjelmistorobotiikan kehittyminen mahdollistaa kuitenkin entistä sujuvampia muutoksia automatisoinnin piirissä ja myös erilaisia tapoja opettaa robottia työskentelemään ja kehittymään työssään.

”Ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksien miettiminen auttaa ajattelemaan omaa työtä uudella tavalla.”

- Mari Holkko, HR-järjestelmäpäällikkö, Vantaan kaupunki

lateral-image-right

Lisä- ja taustamateriaalit:

Kuvauksen pohjana on käytetty seuraavia haastatteluja:

Holkko, Mari, HR-järjestelmäpäällikkö, Vantaan kaupunki

Leväslampi, Eini, prosessisuunnittelija, Vantaan kaupunki

Lisätietoja: Robotiikka talous- ja hallintotyössä Kuntatyö 2.0 -podcastissa (jakso 9).

 

Kuvauksen teksti: Aino Lappalainen / Kuntaliitto ja Anniina Tuomi / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-left