Digiä kuntatyössä

Case 7: Opettajatutorit tukevat koulujen digityötä

Tiedolliset ja taidolliset kyvyt toimia digimaailmassa kuuluvat tämän päivän kansalaistaitoihin, ja opettajilla on iso rooli lasten ja nuorten digitaitojen kehittämisessä. Samaan aikaan myös opettajat tarvitsevat opastusta digitalisaation hyödyntämiseen opetustyössä.

Digitutortoiminta on tuonut kouluihin tutoropettajan, joka auttaa toista opettajaa ottamaan haltuun digivälitteisiä tapoja opettaa. Osaamisen kehittäminen tapahtuu sen myötä opettajien omassa työskentely-ympäristössä. Ideana ei ole niinkään tuoda opetustyöhön digin avulla jännitystä ja kertaluontoisia elämyksiä - sen sijaan digitutor pääsee tukemaan digin arkisessa ja pitkälle tähtäävässä käytössä opetuksen osana.

Kymmenisen vuotta sitten yksittäisistä kunnista ponnistanut digitutortyö on viimeisten vuosien aikana laajentunut kansalliseksi toiminnaksi, jota on rahoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimesta. Koronapandemian myötä koulujen digivalmiuksien merkitys on kasvanut entisestään, ja nyt kunnissa selvitetäänkin mahdollisuuksia jatkaa toimintaa myös valtionavustuksista tulevan rahoituksen päättymisen jälkeen.

Kuntaliiton ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n Digiä kuntatyössä -sarjassa perehdyimme digitutorohjelman tämänhetkisiin oppeihin.

Avaa kaikki

”Digitutor pohtii yhdessä opettajan kanssa, miten sisältöjä voidaan opettaa digitaalisuutta hyödyntämällä.”

- Marianne Heinolainen, ICT-pedagogi, Uusikaupunki

lateral-image-left

Kiertävästä digitutorista jatkuvaan tutortoimintaan

Systemaattisesti digitutorointia on kehitetty ja järjestetty kouluilla vuodesta 2016, ja toimintaa on rahoitettu valtionavustuksista reilulla 30 miljoonalla eurolla. Digitutortyö on alkanut useilla kouluilla ”kiertävänä ohjaustyönä”, jossa erikseen nimetty digitutor on opastanut opettajia paikan päällä esimerkiksi yhden päivän viikossa tai kuukaudessa.

Kiertävien digitutorien rinnalla digitutortoimintaa on useilla kouluilla kehitetty sellaiseen suuntaan, että tutor olisi jatkuvasti paikalla ja sen myötä oppisi tuntemaan myös yksittäisen koulun opettajat ja keskeiset tutorointiin liittyvät tarpeet entistä paremmin. Tämä on auttanut myös tutoria; kun työ ei ole irrallaan koulun muusta opetustoiminnasta, on opettajienkin helpompi pyytää apua ja miettiä, missä kohdin tutor voisi parhaiten tukea opetusta.

Perinteiseen täydennyskoulutukseen verrattuna vertaisopettamisen arkisuudesta on tiettyä etua; kun tukea on saatavilla lähiopetuksena, se madaltaa kynnystä pyytää tukea myös niiden opettajien keskuudessa, jotka muutoin kokisivat digikouluttautumisen kuormittavana.

”Digitutorien kautta kouluille virtaa innostusta digitaalisia välineitä ja digivälitteisen opetuksen tapoja kohtaan.”

- Minna Taatila, digiopettaja, Raision kaupunki

lateral-image-right

Digitutortyötä voi räätälöidä oman kunnan mukaan

Jokaisella kunnalla on oma koulujen verkostonsa, jossa voi olla huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Uudestakaupungista löytyy iso yhtenäiskoulu ja pienempiä kouluja - pienin niistä kolmenkymmenen oppilaan ja kahden opettajan koulu. Tällaisessa tapauksessa toimintaa voi räätälöidä siten, että digitutorointia on tarjolla oppilasmäärän mukaisesti.

Digitutortyön räätälöintiin kuuluvat myös koulukohtaiset toiveet digivälitteiselle opetukselle. Yhteisiäkin oppimisen alueita on paljon, ja kouluilla on voitu harjoitella kouluverkoston läpileikkaavasti esimerkiksi sähköisten viestintävälineiden ja etäopetusohjelmistojen käyttöä.

Opettajan työssä tulee vastaan paljon uutta omaksuttavaa ja kehitettävää, ja tärkeää on kuunnella myös opettajien jaksamista. Kouluille kaivataan ensisijaisesti työrauhaa ja pitkäkestoisia toimintatapoja. Kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan uudistaa kerralla.

”Opettajien täydennyskoulutuksessa on olennaista ratkaista, miten koulutuksessa opittua ja saatua tietoa pystytään viemään luokkahuoneeseen.”

- Matti Pennanen, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto

lateral-image-left

Digitutortoiminnan käynnistyessä keskeisiä oppimisen paikkoja on ollut muun muassa sovellusten käyttäminen. Vähitellen koulujen digitaitojen opettamisessa on tullut siirtymää yksittäisistä sovelluksista ohjelmien perusperiaatteiden ja käyttölogiikan ymmärtämiseen. Digitaitojen kasvattamisen tavoitteena voikin olla ymmärrys siitä, millaisin digivälinein ja sovelluksin tiettyjä ongelmia voisi lähteä ratkomaan.

Digitaitojen vahvistamista on kouluilla mahdollista miettiä laaja-alaisesti jo lukukauden alussa. Esimerkiksi Kuopiossa on tehty oppilaita varten vuoden kestävä ”digitaitokalenteri”, jossa jokaiselle kuukaudelle on oma digitaitonsa opittavana. Näitä taitoja pyritään Kuopiossa liittämään mahdollisimman hyvin osaksi eri aineiden sisältöjen opetusta; näin esimerkiksi fysiikan tunnilla voidaan opetella samalla tekemään digitaalisia animaatioita tehtävänantoihin liittyen.

”Opetuksen alueella digi mahdollistaa myös erilaisia oppimisen polkuja ja sen myötä erilaisten oppijoiden tukemista.”

- Mika Mäkelä, opetustoimen johtaja, Hämeenlinnan kaupunki

lateral-image-left

Digitutorien verkostossa jaetaan hyviä oppeja ja käytäntöjä

Valtionavustuksin tuettu digitutortoiminta on sisältänyt kolme rahoituksellista ulottuvuutta. Ensimmäiseksi on tuettu digitutorien työskentelyä kouluilla, toiseksi tuettu digitutorien omaa kouluttautumista ja kolmanneksi alueellisten digitutorien verkostojen luomista. Digitutortoiminnan piirissä on avustusten aikana ollut noin 300 opetuksen järjestäjää, ja toimintaan osallistuneita tutoropettajia on ollut yli 2000.

Tutorien keskinäinen verkostoituminen tukee paitsi oppien jakamista myös tutorien jaksamista. Esimerkiksi Uudenkaupungin kouluissa työskentelevät digitutorit kokoontuvat kerran kuukaudessa vaihtamaan keskinäisesti kokemuksiaan. Tapaamisissa voidaan keskustella myös esimerkiksi kaupungin laajemmista opetuksen linjauksista. Tapaamisten välillä hyviä käytäntöjä voidaan vaihtaa esimerkiksi Google Drivessa, Whatsapp-ryhmissä ja muissa materiaalien jakoon ja viestimiseen tarkoitetuissa sovelluksissa.

Kuopiossa alueellista yhteistyötä on kehitetty sekä Kuopion piirissä että koko Pohjois-Savon alueella. Kouluilla työskentelevien digitutorien lisäksi alueella on mentortutoreita, jotka kiertävät kouluilla digitutorien apuna. Tällä mallilla Kuopiossa on saatu tasalaatuisuutta digitutortoimintaan ja helpotettu koulujen ja opetuksen hallinnoinnin välistä tiedonkulkua.

Alueellisen toiminnan lisäksi digitutoreilla on tukenaan kansallisesti toimiva tutorien verkosto, jossa on järjestetty muun muassa suosittuja, vuosittaisia digitutorpäiviä.

”Kuntien on keskeistä jakaa hyviä oppeja ja käytäntöjä, vaikka ne eivät olisi suoraan siirrettävissä kunnasta toiseen.”

- Mika Mäkelä, opetustoimen johtaja, Hämeenlinnan kaupunki

lateral-image-right

Opettajien ja oppilaiden keskuudesta hyvää palautetta digitutortyöstä

Opetushallituksen teettämän tutoropettajatyön selvityksen mukaan opettajien keskuudessa digitutorien tuki on otettu hyvin vastaan. Opettajien lisäksi myös oppilaiden suunnalta on tullut hyvää palautetta tutorin avusta. Oppilaille tuo vaihtelua se, kun luokassa on välillä kaksi opettajaa yhden sijasta ja tehtäviä voidaan jakaa hetken ajan uudella tavalla.

Tutortoiminnan yksi muoto ovat myös ”oppilasagentit”, eli oppilaat, joilla voi myös olla erityisosaamista luokan digitaitojen kehittämisessä. Oppilasagenttien myötä koulut pääsevät vahvistamaan osaltaan koko koulun digitaitojen osaamista ja myönteistä asennoitumista digitaitojen oppimista kohtaan.

”Digitutoroinnista on lähtenyt liikkeelle laajempikin ajatus tutoroinnin merkityksestä opettajien osaamisen kehittämisessä.”

- Kimmo Koskinen, opetusneuvos, Opetushallitus

lateral-image-left

Oppilaiden tasa-arvoisuus on tärkeää myös tutortyön kehittämisessä

Oppilaiden kannalta tärkeää on opetussuunnitelman mukaisen opetuksen tarjoaminen ja takaaminen kaikilla kouluilla, mutta roolinsa on myös oppilaiden ja opettajien omilla kehittämisideoilla. Mahdollisuus digilaitteiden opetteluun ja käyttöön sekä yleiseen digivälitteiseen oppimiseen on kuitenkin vaihtelevaa läpi kuntakentän ja koulujen välillä. Toisaalta koronapandemian myötä perusvälineistön järjestäminen niin opettajille kuin oppilaille on ollut välttämätöntä ja tuonut pakon sanelemana tasalaatuista muutosta koulujen välille.

Digivälitteinen oppiminen ei voi korvata vuorovaikutussuhdetta opettajan ja oppilaan sekä koko oppilasryhmän kesken, ja fyysinen oppimisympäristö pitää edelleen pintansa oppimisen perustana. Digistä voi kuitenkin avautua uusia näkökulmia opettamiseen, kun sille löytyy luonteva rooli oppimisen osana.

”Digi nähdään usein ensisijaisesti oppimisen välineenä mutta se kiertyy opetustyössä myös osaksi pedagogista kehittämistä.”

- Jarno Bruun, kehittämistyön koordinaattori, Kuopion kaupunki

lateral-image-right

Tutortoiminta onnistuu yhteistyössä koulun johdon ja kuntapäättäjien kanssa

Digitutoroinnin hyvät käytännöt on mahdollista laajentaa myös muuhun tutorointiin. Vertaisopettamista voisi jatkossa hyödyntää luokissa esimerkiksi tunne- ja vuorovaikutustaitojen, monilukutaidon, yrittäjyyskasvatuksen, matematiikan, kieltenopetuksen sekä arvioinnin alueilla. Mahdollisuus toteuttaa tutorointia on kuitenkin sidoksissa kunnan tahtotilaan ja käytettävissä oleviin resursseihin. Kun valtionavustus tutortoiminnalle päättyy, on kunnissa vastassa kysymys siitä, miten tärkeä rooli tutortoiminnalla nähdään opettajien digitaitojen vahvistajana myös ilman erillisrahoitusta.

Digitutorointi vaatii onnistuakseen tukea paitsi koulun johdolta myös laajemmalta opetus- ja sivistystoimelta. Kun rehtorit arvostavat tutorien työtä, tutoreille löytyy myös paremmin paikka ja tila toimia koulun ympäristössä. Tutoreilla on roolinsa myös koulun kehittämisessä; he pääsevät seuraamaan luokissa keskeisimpiä haasteita digitaidoissa ja voivat sitä kautta tuoda kehittämisen kannalta tärkeää tietoa myös koulun johdolle.

”Tutorien työ on prosessinomaista - niin kuin digikehitys myös tutorien työ etenee jatkuvasti uusille alueille.”

- Jarno Bruun, kehittämistyön koordinaattori, Kuopion kaupunki

lateral-image-right

Kunnan rooli kasvattajana korostuu entisestään, kun sosiaali- ja terveyspalveluista huolehtiminen siirtyy hyvinvointialueille. Kasvatustyössä työskentelevien opettajien hyvinvoinnista huolehtiminen ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen ovat tärkeä osa kunnan kasvattajana onnistumista. Digitutortyö avaa omalta osaltaan näkymää systemaattiseen osaamisen kehittämiseen, jossa paikallinen työ ja alueellinen sekä kansallinen osaamisen jakamisen verkosto nivoutuvat toisiinsa.

”Toivomme, että tutortoiminta jää kouluilla pysyväksi käytännöksi.”

- Matti Ranta, opetusneuvos, Opetushallitus

lateral-image-left

Lisämateriaalit

Kuvauksen pohjana on käytetty seuraavia haastatteluja ja materiaalia:

Bruun, Jarno, kehittämistyön koordinaattori, Kuopion kaupunki

Heinolainen, Marianne, ICT-pedagogi, Uusikaupunki

Koskinen, Kimmo, opetusneuvos, Opetushallitus

Mäkelä, Mika, opetustoimen johtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Pennanen, Matti, projektitutkija, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos

Ranta, Matti, opetusneuvos, Opetushallitus

Taatila, Minna, digiopettaja, Raision kaupunki

 

Lisätietoja:

Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista

Raision ja Uudenkaupungin Tutorit verkossa - Alueellisen tutorverkoston yhteistyöhanke:

 

Kuvauksen teksti: Aino Lappalainen / Kuntaliitto ja Anniina Tuomi / Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-left