Digiä kuntatyössä

Nuorisotyössä kohdataan nyt digisti

Nuorisotyöllä tuetaan nuorten kasvua ja kehitystä sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä. Nuorisotyötä toteuttavat kuntaorganisaatiot, järjestöt ja yhdistykset. Nuorisotyö on vaikuttavinta, kun sitä tehdään siellä, missä nuoret ovat. Tämän vuoksi perinteisten nuorisotilojen ja -talojen sekä tapahtumien lisäksi nuorisotyö on siirtynyt yhä enemmän verkkoon ja sosiaalisen median palveluihin.

Kuntaliiton ja KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien Digiä kuntatyössä -sarjassa pääsimme oppimaan Hyvinkään kaupungin nuorisotyöstä ja erityisesti siitä, miten digitaalista nuorisotyötä on vuosien varrella kehitetty ja miten sitä järjestetään 2020-luvulla.

Avaa kaikki

”Digitaalinen nuorisotyö on digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä tai käsittelemistä nuorisotyössä.”

- Mika Joensuu, nuorisopäällikkö, Hyvinkään kaupunki

lateral-image-left

Hyvinkään nuorisopalveluiden tehtäväksi on määritelty nuorten osallisuuden edistäminen itseään koskevassa päätöksenteossa, erilaisten vapaa-aikapalveluiden toteuttaminen yhdessä nuorten kanssa sekä nuorten tuki ja neuvonta.

Nuorisopalveluiden pääkohderyhmänä ovat 13-17-vuotiaat nuoret. Myös alakoululaiset ja alle 29-vuotiaat aikuiset voivat osallistua joihinkin nuorisopalveluiden toimintoihin. Hyvinkään nuorisotyön pääkohderyhmään kuuluu noin pari tuhatta nuorta.

Hyvinkään nuorisopalveluissa työskentelee yksitoista kokoaikaista työntekijää. Yhteistyö paikallisten toimijoiden kuten seurakunnan sekä muun muassa etsivää nuorisotyötä toteuttavan Hyria-säätiön kanssa on tiivistä. Lisäksi nuorisopalvelut on mukana valtakunnallisissa verkostoissa ja seutuverkostoissa. Verkostoissa jaetaan kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja tietoa esimerkiksi uusista ilmiöistä.

Hyvinkäällä lähipalveluja tarjotaan pääasiassa Nuorisotalo Pointissa sekä Nuortentila Spotissa, joka sijaitsee kauppakeskuksessa. Nuorisotiloilla on tietyt aukioloajat, joiden puitteissa nuoret voivat tulla ja mennä. Nuorisotalo Pointti toimii lisäksi pelitalona, jossa järjestetään arkisin avointa pelitoimintaa. Pelitalolta löytyy pelitietokoneita sekä laajat valikoimat erilaisia konsoli-, lauta-, kortti- ja miniatyyripelejä.

Nuorisotyöntekijät läsnä sosiaalisessa mediassa

Lähipalvelujen lisäksi Hyvinkään kaupungilla on pitkät perinteet digitaalisen nuorisotyön toteuttamisessa. Digitaalisuus on tullut ajan myötä yhä vahvemmin mukaan toimintaan, ja toimintatapoja on kehitetty yhdessä henkilöstön ja osittain myös nuorten kanssa.

Vuodesta 2007 lähtien hyvinkääläiset nuoret ovat voineet keskustella nuoriso-ohjaajien kanssa nuorten suosimissa chat-palveluissa. Työntekijät ovat ottaneet käyttöön sosiaalisen median palveluja ja uusia verkkoalustoja sitä mukaa, kun nuoret ovat siirtyneet niiden käyttäjiksi. 2010-luvun taitteessa suosittuja sovelluksia olivat esimerkiksi Irc-galleria ja Facebook, kun taas viime vuosina käytetyimpiä palveluja ovat olleet Instagram, TikTok, WhatsApp, Snapchat ja Discord.

Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa henkilökohtaisilla profiileillaan, minkä vuoksi myös nuorisotyöntekijöiden tunnistettavuus sosiaalisessa mediassa on tärkeää. Nuorisotyöntekijöillä on käytössään työprofiilit, joiden välityksellä he ovat läsnä omilla nimillään ja kuvillaan. Viimeistään koronapandemian myötä kaikki Hyvinkään nuorisopalveluiden työyhteisön jäsenet siirtyivät työskentelemään sähköisille alustoille.

”Digitaalinen nuorisotyö on iso osa nuorisotyöntekijän arkea.”

- Jenni Lappalainen, nuoriso-ohjaaja, Hyvinkään kaupunki

lateral-image-right

Koronan myötä nuorisotyö siirtyi sujuvasti verkkoon

Maaliskuusta 2020 lähtien vaivannut koronapandemia johti Hyvinkäällä nuorisotilojen sulkemiseen. Samaan aikaan Hyvinkäällä onnistuttiin avaamaan nuorisotoiminta verkkoon niin, että jokainen nuorisotila ja kerho saattoi pysyä digitaalisesti auki normaalien aukioloaikojen mukaan. Digitaaliset välineet ja sovellukset valittiin nuoria kuunnellen.

Hyvinkäällä tehty digitaalinen siirtymä toimi esimerkkinä myös muille kunnille, ja sen kuvaus julkaistiin pian toteutuksen jälkeen valtakunnallisen verkkonuorisotyö Verken kotisivuilla. Hyvinkään onnistumisen taustalla vaikutti digitaalisen nuorisotyön toimintamalli, jonka nuorisopalvelun työntekijät olivat yhdessä laatineet vuonna 2019. Toimintamallin myötä työntekijöiden keskuudessa vallitsi yhteinen näkemys siitä, että digitaalisella nuorisotyöllä on keskeinen rooli nuorten kohtaamisessa. Työntekijät olivat jo valmiiksi opetelleet erilaisten sähköisten alustojen ja sosiaalisen median käyttöä. Lisäksi työvälinepuoli - älypuhelimet ja läppärit - oli Hyvinkäällä ajantasaisessa kunnossa.

”Matalan kynnyksen nuorisopalveluja voisi lisätä entisestään.”

- Onni Pusa, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki

centred-liftup

Digi on toimintaympäristö, nuorisotyön väline ja menetelmä

Digitaalinen nuorisotyö on alan toimijoille tuttu termi, mutta sen sisältö nähdään eri kunnissa eri tavoin. Hyvinkään nuorisopalveluissa digitaalinen nuorisotyö on määritelty laajasti kolmen eri ulottuvuuden kautta: se on samanaikaisesti toimintaympäristö, nuorisotyön väline ja nuorisotyön menetelmä.

Digitaalisuus toimintaympäristönä tarkoittaa sitä, että nuorille digitaalisuus on vain yksi toimintaympäristö muiden joukossa. Yhtä lailla kuin nuorisotyössä jalkaudutaan kouluihin, kauppakeskuksiin tai nuorten suosimiin vapaa-ajanviettopaikkoihin, jalkaudutaan digitaalisiin toimintaympäristöihin. Digitaalisissa toimintaympäristöissä toimitaan siellä vallitsevien sääntöjen ja lainalaisuuksien mukaan.

Toiseksi digitaalisuus on nuorisotyölle väline, jolla voidaan saavuttaa nuorisotyölle asetettuja tavoitteita. Digitaalisuutta hyödynnetään mainonnassa ja markkinoinnissa. Lisäksi nuorisopalveluiden kerhot voivat kokoontua sosiaalisen median ryhmissä, joissa ohjaajat syventävät kohtaamisia nuorten kanssa.

Kolmanneksi digitaalisuus voidaan nähdä menetelmänä, jolla on omia tavoitteita esimerkiksi peli-, media- tai teknologiakasvatuksessa. Nuorisopalveluissa opetetaan nuoria toimimaan turvallisesti verkossa. Nuoria voidaan myös opettaa tekemään videoita, käsittelemään valokuvia tai käyttämään uusia digitaalisia välineitä.

”Kolmijaottelu kuvaa erityisen hyvin digitaalisen nuorisotyön sisältöä.”

- Mika Joensuu, nuorisopäällikkö, Hyvinkään kaupunki

lateral-image-left

Kohtaamiset ainutkertaisia myös digitaalisissa välineissä

Digitaalisen nuorisotyön yksi suurimmista eduista on se, että sen kautta voidaan tavoittaa myös sellaisia nuoria, jotka eivät halua tai pääse tulemaan nuorisotaloille niiden aukioloaikojen puitteissa. Tämä tekee palveluista entistä yhdenvertaisempia ja osallistumisesta tasavertaisempaa.

Sähköisten palvelujen kautta nuorten on mahdollista ottaa yhteyttä ohjaajiin missä ja milloin tahansa.  Nuorelle voi olla tärkeää purkaa murheitaan vaikkapa keskellä yötä ja hän voi saada lohtua siitä tiedosta, että nuorisotyöntekijä saa viestin seuraavana päivänä avattuaan työpuhelimen. Toisin sanoen nuorisopalveluissa työskennellään työajan puitteissa, mutta nuorille voidaan rakentaa turvaverkkoa myös työajan ulkopuolella.

Nuorisopalveluiden työntekijät ovat kohtaamisten ammattilaisia. Ennen koronapandemiaa kohtaamiset painottuivat nuorisotaloille ja kerhoihin. Sulkutilan myötä erilaisten chat-palveluiden käyttö lisääntyi merkittävästi, ja nuoret saattoivat kertoa kuulumisiaan minä tahansa päivänä, ei vain esimerkiksi keskiviikkoisin pelikerhon yhteydessä.

Työprofiili auttaa säilyttämään ammattimaisuuden

Hyvinkään nuorisopalvelujen työntekijät ovat nuorten tavoitettavissa työntekijäprofiileidensa välityksellä. Toisille työskentely sähköisillä välineillä on luontevampaa kuin toisille, eikä kaikkien työntekijöiden tarvitse olla läsnä samoilla alustoilla. Nuoret ovat voineet hyväksyä nuorisotyöntekijän kaverilistalleen, mutta se ei ole välttämätöntä.

Keskustelua voidaan käydä äänen tai viestien muodossa nuorisopalveluiden Discord-kanavissa. Nuorisopalveluiden tavoitteena on olla saavutettavissa mahdollisimman monessa eri nuorten suosimassa paikassa ja välineellä.

Kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa empatiaa on mahdollista ilmaista eleillä ja äänenpainoilla, mutta verkossa kohtaaminen vaatii toisenlaisia painotuksia. Tilanteen luku sekä nuorelle sopivan kielen käyttö ovat avainasemassa onnistuneessa verkkokohtaamisessa. Keskustelua ylläpidetään jatkokysymyksillä ja otetaan kantaa nuorille tärkeisiin asioihin. Nuorisotyöntekijän tehtävänä on välittää nuorelle tunne siitä, että työntekijä on nuorta varten ja kiinnostunut kuulemaan hänen asioitaan.

”Nuorisotyöntekijä on sosiaalisessa mediassa aktiivinen toimija ja keskustelija, joka ei vain odota, että nuoret ottavat yhteyttä.”

- Jenni Lappalainen, nuoriso-ohjaaja, Hyvinkään kaupunki

lateral-image-right

Digitaalinen läsnäolo vaatii treenaamista

Hyvinkään nuorisopalveluissa on huomattu, että kirjallisissa viesteissä nuoret saattavat kertoa henkilökohtaisia asioita ja syöksyä niin sanottuun syvään päähän paljon nopeammin kuin kasvokkaisissa kohtaamisissa. Kynnys omien murheiden, ahdistusten ja huolten kertomiselle madaltuu, kun fyysinen kontakti puuttuu. Tämä saattaa ensimmäisillä kerroilla yllättää nuorisotyöntekijän, mutta kokemuksen myötä tilanteisiin voi oppia reagoimaan yhä rakentavammin.

Kuten kasvokkain, myös digitaalisissa välineissä kohtaamiset ovat ainutlaatuisia. Työntekijän tulee muistaa, että hänelle kymmenes keskustelu saman illan aikana saattaa olla nuorelle ainoa aikuisen kanssa käyty keskustelu koko kuukauden aikana. Hyvinkään nuorisopalveluissa on mietitty erilaisten chatbottien käyttöönottoa, mutta päädytty siihen, että ihmisten välistä vuorovaikutusta ei voi korvata koneilla.  

” Nuorisotyö on elämässä rinnalla kulkemista. Nuorille näkyy äkkiä läpi, jos sitä tekee vastentahtoisesti tai roolin kautta.”

- Jenni Lappalainen, nuoriso-ohjaaja, Hyvinkään kaupunki

lateral-image-left

Sosiaalisen median käyttö vapaa-ajalla ei vielä takaa sitä, että työntekijä osaisi automaattisesti kohdata nuoria myös digitaalisessa ympäristössä. Digitaalisten välineiden käyttöä ja kohtaamista harjoitellaan alan oppilaitoksissa. Valmiudet kohtaamiseen pitäisi olla kunnossa, mutta nopeasti vaihtuvat ilmiöt ja digitalisaation nopea kehitys edellyttävät työntekijöiltä joustavuutta, intoa oppia jatkuvasti uutta ja harjoitella uusien sovellusten käyttöä.

Kokeilut ja ketteryys auttavat nuorisopalveluja pysymään ajan hermolla

Ketteränä ja sopivan pienenä yksikkönä nuorisopalvelut on ollut edelläkävijänä Hyvinkään kaupungin digiloikassa. Esimerkiksi nuorisopalveluiden laatima sosiaalisen median ohje on otettu kaupungin sosiaalisen median ohjeen pohjaksi, sillä se oli käytössä jo ennen kuin kaupunki alkoi laajemmin ottaa omia digiaskeleitaan.

Nuorisopalveluiden digitalisaatioon liittyvää kokemusta ja asiantuntemusta hyödynnetään myös Hyvinkään kaupungin suunnitteluverkostoissa. Kaupungin tietohallinto ymmärtää hyvin nuorisopalvelujen nopeastikin muuttuvia sovelluksiin ja tietokoneohjelmiin liittyviä tarpeita, jotka poikkeavat perinteisestä toimistotyöstä.

Hyvinkäällä nuorisotyöntekijöitä kannustetaan reagoimaan nopeasti uusiin ilmiöihin ja kokeilemaan uusia sähköisiä välineitä mahdollisimman nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Myös vanhoista toimimattomista keinoista ja alustoista uskalletaan luopua, kun työskentelyn ilmapiiri on salliva eikä epäonnistumisia pelätä.

Monissa sosiaalisen median palveluissa on sisällöntuotantoon liittyviä erilaisia tavoitteita. Nuoret huomaavat nopeasti, jos nuorisotyöntekijä ei osaa käyttää palvelua tai ei ole sisäistänyt sen logiikkaa. Tämän vuoksi Hyvinkään nuorisopalveluiden työntekijät jakavat viikkopalavereissa kokemuksiaan siitä, mikä on toiminut ja mikä ei. Väistämättä eteen tulevista virheistä voidaan oppia ja tarvittaessa myös pahoitella niitä nuorille.

Kokeilemisessa ja uusien palvelujen käyttöönotossa nuoret ovat parhaita asiantuntijoita. Nuoret myös äänestävät herkästi jaloillaan - jos jokin palvelu ei miellytä, sitä ei käytetä uudestaan. Jatkuva kommunikointi nuorten kanssa tuo esiin palveluihin liittyviä mielipiteitä, ideoita ja ajatuksia. Välillä nuorisotyöntekijät kuuntelevat myös suoraan nuorilta oppeja tiettyjen sovellusten käyttämiseen.

Hyvinkäällä on huomattu, että lähtökohtaisesti parhaiten toimivat sellaiset ideat, jotka nuoret ovat itse keksineet ja joita he ovat lähteneet toteuttamaan.   

” Nuorisotyössä kilpailemme nuorten vapaa-ajasta ja pohdimme jatkuvasti keinoja vastata nuorten muuttuviin tarpeisiin.”

- Mika Joensuu, nuorisopäällikkö, Hyvinkään kaupunki

lateral-image-right

Digitaalinen nuorisotyö ylittää kuntarajat

Digitaalisen nuorisotyön myötä kuntarajat eivät enää määrittele nuorisotyön toiminta-aluetta. Pääosa niistä nuorista, jotka osallistuvat Hyvinkään nuorisopalveluiden tarjoamiin toimintoihin nuorisotiloilla tai verkossa, asuvat Hyvinkäällä. Palvelut ovat avoimia kuitenkin myös muiden paikkakuntien nuorille. Samoin muiden Suomen kuntien palvelut ovat hyvinkääläisten nuorten käytettävissä.

Ulkopaikkakuntalaiset nuoret saattavat hakeutua Hyvinkään nuorisopalveluiden piiriin eri syistä. Nuorisopalvelut on tehnyt jo pitkään valtakunnallista yhteistyötä esimerkiksi digitaalisessa nuorisotalo Netarissa. Netarin chat-palveluiden kautta Hyvinkään nuorisopalveluiden työntekijät ovat voineet tulla tutuiksi yli kuntarajojen, ja tuttuun työntekijään on mukava ottaa yhteyttä riippumatta siitä, missä työntekijän työpaikka fyysisesti sijaitsee.

Nuoret myös muuttavat ja heillä saattaa olla fyysisesti tai verkon välityksellä kavereita ympäri Suomea. Nuoret suosittelevat erilaisia verkostoja, yhteisöjä ja tuttuja työntekijöitä helposti toisilleen. Tärkeintä on, että asuinpaikkakunnasta riippumatta nuorella on tiedossa aikuinen, johon turvautua.

”Nuorisopalvelujen on tärkeää mennä keskustelemaan avoimesti sinne, mistä nuoret aidosti löytyvät.”

- Onni Pusa, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki

centred-liftup

Myös anonyymeja keskusteluja käytetään

Verkkonuorisotyö on monimuotoista, eikä siihen osallistuminen välttämättä vaadi nuorilta erityisiä kirjautumistietoja. Esimerkiksi Hyvinkään Discord-alustan palveluissa nuoret voivat keskustella myös täysin anonyymisti nimimerkin välityksellä. Toisaalta taas pelitalossa nuoret saavat tietyt käyttöoikeudet perustietoja vastaan. Sosiaalisessa mediassa nuorella voi olla useita eri profiileja, ja nuorisotyöntekijöillä voi olla pääsy vain tietyille kaverilistoille.

Vaikka nuorisotyöntekijä ei tuntisi nuorta verkossa nimeltä, hän saattaa tietää nuoresta paljonkin asioita. Myös digitaalisessa toimintaympäristössä on mahdollista seurata nuoren käytöstä. Jos nuorisotyöntekijälle nousee nuoresta huoli, hän voi ottaa asian puheeksi ja pyrkiä puuttumaan tilanteeseen. Myös sosiaalityön ja terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät auttamaan. Jos huoli on erityisen suuri, voi nuorisotyöntekijä tehdä myös lastensuojeluilmoituksen.

”Emme vahdi ja kyttää, vaan kohtaamme nuoret heille luontevassa ympäristössä.”

- Jenni Lappalainen, nuoriso-ohjaaja, Hyvinkään kaupunki

lateral-image-left

Perinteinen ja digitaalinen nuorisotyö täydentävät toisiaan - myös tulevaisuudessa

Digitaalisen nuorisotyön ottaessa ensiaskeleitaan 2000-luvun alkupuolella uudenlaiset toimintatavat ja välineet aiheuttivat huolta, pelkoa ja vastarintaa eri puolella Suomea. Pelättiin, että tietokoneet korvaavat ihmiset, digitalisaatio vie työpaikat, eikä nuorisotiloja enää tarvita. Ajan saatossa mielipiteet ovat muuttuneet ja on alettu nähdä, että perinteinen ja digitaalinen nuorisotyö täydentävät hyvin toisiaan.

Digitaalinen nuorisotyö on laajentanut nuorille tarjottavia palveluita. Digitaalisten kanavien kautta voidaan markkinoida nuorisopalveluiden toimintaa ja tavoittaa entistä enemmän nuoria. Kaiken kaikkiaan digitaalinen nuorisotyö on korostanut nuorisotyön merkitystä ja ottanut oman paikkansa nuorisotyön kentässä.

Hyvinkäällä ajatellaan, ettei nuorisotyö voi olla täysin verkkopohjaista, sillä nuoret ja nuorten tarpeet ovat hyvin erilaisia. Toisille nuorille vapaa-ajan vietto nuorisotiloissa on tärkeää, kun taas toiset nuoret viihtyvät paremmin virtuaaliyhteisöissä ja sosiaalisen median alustoilla.

Hyvinkään nuorisopalveluissa uskotaan, että nuorisotyön painoarvo kasvaa entisestään tulevaisuudessa. Nuorisotyö on ennaltaehkäisevää toimintaa, jossa pyritään saavuttamaan varhaisessa vaiheessa erityisesti ne nuoret, jotka tarvitsevat tukea ja apua nuoruuden ristiaallokossa.

Koronapandemian hellittäessä etä- ja lähiosallistumisen yhdistäminen tulee muiden alojen tapaan haastamaan myös nuorisopalveluita. Hyvinkäällä uskotaan, että digitaaliset välineet kehittyvät nopeasti ja kasvattavat osallistumisen keinoja esimerkiksi laajennettua todellisuutta hyödyntäen.

Lisämateriaalit

Kuvauksen pohjana on käytetty seuraavia haastatteluja ja materiaalia:

Joensuu, Mika, nuorisopäällikkö, Hyvinkään kaupunki

Lappalainen, Jenni, nuoriso-ohjaaja, Hyvinkään kaupunki

Pusa, Onni, nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Hyvinkään kaupunki

https://www.verke.org/

https://www.hyvinkaa.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/

Kuvauksen teksti: Anniina Tuomi / KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat ja Aino Lappalainen / Kuntaliitto

Digiä kuntatyössä

Digiä kuntatyössä - digitalisaatio ja työn murros

Työ muuttaa muotoaan kunnissa. Millaisin kyvykkyyksin ja osaamisin kunnat vastaavat työn murrokseen?

lateral-image-left