Kuuleminen 4.12.2014 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa, Marko Nurmikolu, Dnro 5414/90/2014

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta

​Esityksessä on neljä suurempaa kokonaisuutta:

 1. Ensinnäkin ehdotetaan maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain samaa hanketta koskevien erillisten lupamenettelyjen yhdistämistä siten, että yhteiskäsittelyssä noudatettaisiin ympäristönsuojelulain menettelysäännöksiä. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että maa-aineslain menettelysäännöksiä yhdenmukaistettaisiin ympäristönsuojelulain menettelysäännösten kanssa.
  Kuntaliitto on ollut mukana muuttamassa menettelytapasäännöksiä yhdentävässä työryhmässä ja on tyytyväinen ministeriön esitykseen. Yhtenäinen viranomainen ja käsittely tulevat vähentämään kuntien työtaakkaa tältä osin. Muutoksenhaun yhtenäistäminen on myös lupamenettelyn sujuvuuden kannalta kaikkia osapuolia hyödyntävä asia. Kunnille on tärkeää säilyttää hyväksyntä- ja valvontamaksut yhteiskäsittelyssä maa-aineslain mukaisina.
  Nyt esitetystä lupamenettelyjen yhdistämisestä saatavien kokemusten perusteella tulee maaperän kiviainesten ottamista koskevaa lainsäädäntöä jatkossa kehittää kohti yhtä yhtenäistä ottamistoimintaa koskevaa lakia, jonka tukena olisi ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksia koskevia asetuksia, kuten esimerkiksi VNA kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010).
 2. Toiseksi ehdotetaan kumottavaksi ympäristölupamääräysten nykyinen tarkistamismenettely. Se korvattaisiin säännölliseen valvontaan liitettävällä valvontaviranomaisen velvollisuudella tarkastella luvan muuttamisen perusteiden olemassaoloa. Jos peruste tai perusteet luvan muuttamiselle olisivat olemassa, valvontaviranomaisen olisi tehtävä aloite lupaviranomaiselle luvan muuttamista varten. 

  Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014. Laissa on annettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uusia velvoitteita.  Esimerkiksi kuntien järjestämä säännöllisen valvonta tulee muuttaa lain säätämien ehtojen mukaisesti suunnitelmalliseksi kolmen vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tämä tulee aiheuttamaan haasteita suuressa osassa kuntia. Jälkivalvonnan osuus ympäristönsuojelulain tavoitteiden saavuttamisessa on jatkuvasti kasvanut. Nyt ehdotettu muutos siirtäisi edelleen painopistettä toimintojen jälkivalvonnan suuntaan. Tämä luo lisää tehtäväpaineita erityisesti kuntien valvontaviranomaisille. 

  Lain muutoksessa esitetään luopumista isosta osasta ympäristöluvan tarkistamisia. Lupaan kirjatut määräaikaiset tarkistamismääräykset korvattaisiin valvontaviranomaisen velvollisuudella arvioida toiminnan tarkastuksen yhteydessä luvan muuttamisen tarve. Ympäristölupien päivittäminen määräaikaisten tarkistamisten poistuttua jää toiminnanharjoittajien oman aktiivisuuden ja valvonnan suunnitelmallisuuden onnistumisen varaan. Tämä saattaa johtaa tilanteeseen, jossa alkuperäisen luvan mukainen toiminta aiheuttaa ympäristön pilaantumista. Tulisikin vielä harkita mahdollisuutta jättää ympäristönsuojelulakiin varmistus siitä, että kaikki lupien lainmukaisuus tulee arvioitua riippumatta esimerkiksi valvonnan resursseista. Valvonnan järjestäminen suunnitelmalliseksi ja resursointi ovat keskeinen väline myös ehdotetun lainmuutoksen käytännön toteuttamisessa. 

  Ympäristölupien muuttamistarpeen arviointi luvan tarkistamisen yhteydessä edellyttää sitä, että määräaikaistarkastukset ovat kattavia ja säännöllisiä. Kuntaliitto katsookin, että 1.9. voimaan tulleen ympäristönsuojelulain uudet kuntien valvontaviranomaisille tulevat velvoitteet tulisi saada täysimääräisesti toteutettua, ennen kuin luodaan uutta valvontaviranomaiselle tulevaa, aiemmasta muutoksesta riippuvaa, velvoitetta. Ehdotus muuttaa myös merkittävästi voimassa olevaa ympäristölupien kontrolliin liittyvää järjestelmää. Kuntaliitto katsoo, että valvonnan yhteydessä tapahtuvasta luvan muuttamisen tarpeen arvioinnista tulisikin saada ennen velvoitteen voimaantuloa selkeät ohjeet ministeriöltä. Ei ole toivottavaa, että valvonnassa ryhdytään vaatimaan ennen määräaikaistarkastusta erityisiä selvityksiä muutosten todentamista varten.

 3. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristöluvanvaraiseen toimintaan liittyvään olennaisen muutoksen käsittelyssä käytettävään lupamenettelyyn ja ehdotetaan rajoitettavaksi kaikki vaiheet käsittävä täysi lupamenettely aikaisempaa suppeampaan joukkoon laitosten muutostilanteita. Valtaosassa muutostilanteita ehdotetaan sovellettavaksi voimassa olevassa laissa säädettyä jonkin verran supistettua lupamenettelyä. Vähäisimmissä muutostilanteissa riittää toiminnanharjoittajan ilmoitus viranomaiselle.

  Kuntaliiton mielestä ehdotettu muutos on välttämätön päällekkäisten määritelmien ja osin hajanaisen tulkintakäytännön vuoksi. Ehdotus edesauttaisi lain tavoitteiden saavuttamista luvan muutostilanteissa.

 4. Esityksessä ehdotetaan muutoksia eläinsuojien ja turkistarhojen ympäristöluvanvaraisuuden kynnysarvoihin ja luvanvaraisuuteen tilanteissa, joissa eläinsuojassa ei ole yhtä selkeää päätuotantosuuntaa tai eläinsuojassa on eri-ikäistä karjaa tai turkiseläimiä.

  Kuntaliitto muistuttaa, että eläinsuojien ympäristönsuojelulaissa määriteltyihin luparajoihin liittyy kiinteästi ympäristönsuojeluasetuksessa asetetut toimivaltarajat kuntien ja valtion lupaviranomaisten välillä. Esitykseen ei sisälly asetuksen muutosehdotusta. Vaikutukset kuntien viranomaisten resurssitarpeeseen tuleekin arvioida ennen asetuksen antoa.  Lain muutoksen osalta Kuntaliitto pitää esitystä kynnysarvojen ja luvanvaraisuuden osalta oikeansuuntaisina, vaikka se siirtääkin osan eläinsuojista pois maksullisen valvonnan piiristä.

  Kuntaliitto katsoo, että esitys on hyvä alku eläinsuojien lupamenettelyn kehittämiselle, jota tulee jatkaa sopimalla muun muassa laatimalla ei-luvanvaraisia eläinsuojia koskeva ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusasetus, josta voitaisiin tarvittaessa poiketa ympäristöluvalla. Asetus voisi olla yhdistelmä nitraattiasetuksesta ja päivitetystä toiminnan sijoittamisen vähimmäisetäisyystaulukosta.

 5. Esityksellä toimeenpantaisiin myös fluorattuja kasvihuonekaasuja koskeva Euroopan unionin uusi asetus lain muutoksia edellyttäviltä osilta.
  Kuntaliitolla ei ole kommentoitavaan tämän muutoksen osalta.

SUOMEN KUNTALIITTO

Marko Nurmikolu
Lakimies 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!