Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Ympäristöministeriön ohjauksessa on laadittu vuoteen 2015 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien ja vuoden 2011 hallitusohjelmakirjausten johdosta pienvesien ennallistamista edistävä Pienvesien suojelu - ja kunnostusstrategia. Strategian tarkoituksena on määritellä toimenpiteitä jäljellä olevien

​Esityksen mukaan nykyistä kotihoidontukeen liittyvää lainsäädäntöä muutetaan hallituksen antaman rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti. Muutos koskee erityisesti kotihoidon tukea. Yksityisen hoidon tuen osalta muutos koskee valmistelussa olevaa lakiehdotusta, jossa päivähoito-oikeutta ehdotetaan

​Eduskunnan sivistysvaliokunta on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 2014. Ihmisoikeusselonteko linjaa valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeustoimintaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Siinä otetaan huomioon kansainvälisen ja kansallisen toimintaympäristön

​Lakiin lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta ehdotetaan tehtäväksi muutoksia, jotka koskevat koulumatkatukea opiskelijan käyttäessä koulumatkaansa eräiden toimivaltaisten viranomaisten palvelusopimusasetuksen mukaisesti järjestämää joukkoliikennettä. EU:n

Vaikutusten selvittämistä koskevan säännöksen (MRL 9 §) muuttaminen on kuntien kaavoituksen sujuvuuden kannalta keskeinen. Esitetty säännös on onnistunut ja siinä on hyvällä tavalla kytketty vaikutusten arviointi suunnitteluun ja rajattu arviointi merkittäviin vaikutuksiin. Selvitysten suuri määrä

​Esityksessä ehdotetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetut ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus

Pyydettynä lausuntonaan Suomen Kuntaliitto esittää seuraavaa: Yleistä Liikuntalain valmistelu on ollut kiitettävän läpinäkyvää. Työryhmä kuuli työnsä aikana lukuisia asiantuntijoita ja lakiluonnosta on käsitelty monissa eri tilaisuuksissa, joihin on osallistunut runsaasti liikunta-alan ammattilaisia

Lapsiasiavaltuutettu on pyytänyt 23.10.2014 Suomen Kuntaliiton kannanottoa lapsen koulunkäynnin turvaaminen sairaalakoulussa koskevassa asiassa. Pyynnön mukaan vastauksia hyödynnetään lapsiasiavaltuutetun raportoidessa YK:n lapsen oikeuksien komitealle YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen

​Yleistä Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta koskevasta työryhmämuistiosta. Lausunto on pyydetty toimittamaan sähköpostitse ministeriöön 5.12.2014 mennessä. Työryhmän työn taustalla on valtion kotouttamisohjelma 2012-2015, jonka

​Perusopetukseen liittyvät erityiset rahoituserät ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain perusopetuksen väliaikainen säästöpykälä 29a § Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain uudistaminen 1.1.2015 alkaen edellyttää myös opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa säädettyjen

​Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavia huomioita: Kuntaliitto toteaa yleisenä huomiona, että työryhmän mietinnössä lakiesitys on riippuvainen isyyslain sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muutosesityksistä. Isyyslain muutosesitys (HE 91/2014 vp) on eduskunnan

​Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kansalliseen lainsäädäntöön sisältyisi jatkossa markkinahäiriötilanteisiin liittyvien tukien täytäntöönpanossa tarvittavat säännökset. Tämä toteutettaisiin säätämällä sekä markkinajärjestelylaissa että suorien tukien laissa tarpeellisista valtuussäännöksistä