Lausunto Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan, Dno 680/03/2015, Anu Wikman-Immonen

Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevan valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö on valmistellut ehdotuksen uudeksi Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa (ETNO) koskevaksi asetukseksi. 
Vuoden 2015 alusta ETNO on siirtynyt sisäministeriöstä oikeusministeriön alaisuuteen. Nykyistä asetusta on tarkoitus muuttaa siten, että ETNOn kokoonpanossa, jäsenmäärässä ja työskentelyssä otetaan huomioon neuvottelukunnan siirto oikeusministeriön hallinnon alaisuuteen. Asetusehdotuksessa otetaan huomioon myös ETNOn nykyisen toimikauden aikana tehdyn arvioinnin tulokset. 

​Suomen Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa: 

1 § Tarkoitus ja 2 § Tehtävät

Asetuksen 1 §:ssä täsmennetään neuvottelukunnan tarkoitusta. On kannatettavaa korostaa vuoropuhelun ja yhteistyön merkitystä hyvien etnisten suhteiden edistämisessä. 

Good Relations -kehittämishankkeen tulokset antavat vuoropuhelun ja yhteistyön kehittämiselle hyvän pohjan. Myös muut 2 §:ssä mainitut ETNOn tehtävät ovat kannatettavia. 

 

3 § Kokoonpano

Asetuksessa ehdotetaan neuvottelukunnan kokoonpanoa muutettavaksi siten, että jäseniä on enintään 34 ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Kokoonpanon muutoksessa otetaan huomioon ETNOn siirtyminen oikeusministeriön hallinnon alaisuuteen.

Asetusehdotuksen mukaan oikeusministeriön kansliapäällikkö toimisi neuvottelukunnan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajistossa olisi edustettuina maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustaja ja eduskuntapuolueiden edustaja. 

Kuntaliitto pitää ehdotuksia kannatettavina. On tärkeää, että maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustaja on yksi neuvottelukunnan varapuheenjohtajista. Myös poliittisten puolueiden sitouttaminen mukaan neuvottelukunnan puheenjohtajiston työhön on tärkeää.

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että sille on esitetty asetuksella paikka neuvottelukunnassa. Kuntasektorilla on keskeinen asema hyvien etnisten suhteiden edistämisessä paikallistasolla. Kuntaliitto näkee ETNOn työn tärkeäksi ja osallistuu mielellään sen työhön.

 

4 § Neuvottelukunnan työskentely

4 §:n 2 momentissa ehdotetaan, että neuvottelukunnan työjaoston puheenjohtajana on työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesedustaja ja varapuheenjohtajana maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustaja.

Kuntaliiton mielestä esitys on kannatettava. On tärkeää, että kotouttamisen kehittämisestä vastaavan ministeriön virkamiesedustaja on ETNOn asioiden yhteensovittamisesta sekä asioiden ja lausuntojen valmistelusta vastaavan työjaoston puheenjohtaja. ETNOlla on tärkeä tehtävä ja merkitys asiantuntijaelimenä maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisessä.

 

5 § Etnisten suhteiden alueelliset neuvottelukunnat

Pykälän mukaan alueellisten neuvottelukuntien jäsenet edustavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, aluehallintovirastoja sekä keskeisiä kuntia ja niiden asettamia maahanmuutto- ja monikulttuurisuusneuvostoja ja -neuvottelukuntia, maahanmuuttajia ja etnisiä vähemmistöjä edustavia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä sekä työelämän ja elinkeinoelämän osapuolia.

Kuntaliitto ehdottaa, että keskeisten kuntien lisäksi alueellisiin neuvottelukuntiin pyydettäisiin edustajat myös maakunnan liitoista. Maakunnan liitoilla on laaja alueellinen kehittämisvastuu. Ne edustavat kattavasti kaikkia maakunnan kuntia. Maakunnan liitoille on annettu tärkeitä maakunnan kehittämistehtäviä; maakunnan liitot laativat koko maakunnan kattavia kehittämisohjelmia sekä mm. ennakoivat ammatillisen koulutuksen tarpeita. Tiivis vuorovaikutus maakunnan asukkaiden, kuntien, elinkeinoelämän ja järjestöjen kanssa on kehittämistyön lähtökohtana.

Resursseista

Kuntaliitto pitää sekä valtakunnallisen neuvottelukunnan että alueellisten neuvottelukuntien työtä tärkeinä. Neuvottelukunnille tulee osoittaa riittävät resurssit toimintaansa, jotta neuvottelukunnilla olisi todelliset mahdollisuudet toimia niille asetettujen tehtävien mukaisesti.

tags
Anu Wikman-Immonen

Anu Wikman-Immonen

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2532, +358 50 525 2874
Vastuualueet
  • maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka
  • työvoiman maahanmuutto sekä kiintiöpakolais- ja turvapaikkapolitiikka
  • EU:n maahanmuuttopolitiikka