Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

​Hallituksen esitykset, joista sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää asiantuntijalausuntoa, koskevat valtiontalouden säästötavoitteita sairausvakuutuslain mukaisten matkakorvausten ja lääkekorvausten sekä yksityisen sairaanhoidon korvausten osalta. Matkakustannusten osalta valtiontalouden 25

​Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisestä asumistuesta annettua lakia siten, että enimmäisasumismenoja tarkistettaisiin ensimmäisen kerran asumismenojen muutosta vastaavasti vuoden 2017 alusta. Lisäksi yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuutta ehdotetaan kiristettäväksi

​HE nykymuodossaan toteutettavana asettaisi lomituspalveluista vastaavat kunnat sekä työnantajana että palvelun järjestämisestä vastaavana monella tavalla kohtuuttomaan asemaan. Kuntaliitto ei voi suositella kunnille sitoutumista sellaisten vastuiden ottamiseen, jotka eivät ole kuntien edun mukaisia

Kuntaliitto näkee kolmannen sektorin toimijat ja vapaaehtoiset tärkeänä osana yhteiskunnan varautumista sekä merkittävänä osana täydentämässä häiriö- ja onnettomuustilanteissa viranomaisten voimavaroja. Vapaaehtoisia koskeva lainsäädäntö, säädökset ja käytännöt ovat kuitenkin usein epäselviä. Täten