Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 31.10.2012, dnro 3883/90/2012, Ida Staffans

Hallituksen esitys 2/2012 henkilötietojen käsittelyä Rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi

Kiittäen mahdollisuudesta antaa lausunto otsikkoasiassa Suomen Kuntaliitto esittää kuntia koskien kunnioittavasti seuraavaa. 

​Suomen Kuntaliitto pitää tärkeänä esityksen tavoitteena olevaa rikosseuraamusalan käytännön tehtävien sujuvuuden lisäämistä ja kiinnittää erityisesti huomiota kunnan viranomaisten ja Rikosseuraamusalan välisen tiedonkulkuun.

Yksityisyyden suojasta perusoikeutena säädetään Suomen perustuslain 10.1 §:ssä. Esimerkiksi terveydentilatiedot ovat julkisuuslain (785/1992) 24.1 § 25 kohdan ja potilaslain (621/1999) 13 §:n nojalla salassa pidettäviä. Ne ovat samalla henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettuja arkaluonteisia henkilötietoja, joiden käsittely, esimerkiksi niiden luovuttaminen, on lähtökohtaisesti kielletty. Jotta terveydenhuollon toimintayksikkö voisi luovuttaa tällaisia tietoja suoraan sivulliselle, tähän on oltava lakitasoinen peruste. Ilman tällaista perustetta terveydentilatietoja luovuttava henkilö saattaa syyllistyä rikosoikeudellisesti rangaistavaan tekoon.

Oikeusministeriön muistion (3.5.2012, kooste muutosehdotuksista) mukaan hallituksen esitykseen on lisätty uusi 20.2 §. Uuden momentin mukaan Rikosseuraamuslaitoksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja kunnan sosiaali- ja terveysviranomaisilta sekä muilta sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/200) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetuilta tiedonantovelvollisilta mm. rikoksesta epäillyn käyttämistä sosiaali- ja terveyshuollon palveluista, alle 21-vuotiaana tehdystä rikoksesta epäillyn elinolosuhteista ja vangin päihdehuollon palvelujen käytöstä.

Momentti on nyt täsmällisempi ja tarkempi kuin hallituksen esitykseen sisältynyt säännös ja pykälässä huomioidaan paremmin perustuslakivaliokunnan asettama välttämättömyysvaatimus (PeVL 59/2010vp, PeVL 62/2010). Suomen Kuntaliitto pitää tietojen luovutussäännöstä tarpeellisena kunnan viranomaisen toiminnan näkökulmasta.

Suomen Kuntaliitto kiinnittää kuitenkin valiokunnan huomion momentin käytännön toimivuuteen. Tilannetta ei voida arvioida niin, että salassa pidettävät tiedot olisi kunnan toimesta aina annettava jos Rikosseuraamuslaitos esittää momentissa tarkoitetun tietopyynnön kunnan viranomaisille. Päinvastoin, tietojen luovuttaja kantaa aina yksittäistapauksessa vastuun luovutuksen lainmukaisuudesta ja arvioi yksittäistapauksessa välttämättömyyskriteerin täyttämistä. Tietopyyntöihin suhtaudutaankin kunnissa vakavasti. Virkavastuun alainen viranhaltija ei voi ilman riittäviä selvityksiä tietojen välttämättömyydestä päättää tietojen luovuttamisesta tietopyynnön johdosta.

Esimerkiksi seuraavat tiedonsaantipykälät poliisilaissa (493/1995) ja asevelvollisuuslaissa (1438/2007) ovat johtaneet kuntien viranomaisissa tulkinnanvaraisiin tilanteisiin:

Poliisilain 35.1 §:n mukaan poliisilla on oikeus saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä virkatehtävän suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat maksutta ja salassapitovelvollisuuden estämättä, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista poliisille tai tietojen käyttöä todisteena ole laissa kielletty tai rajoitettu.

Asevelvollisuuslain 96 §:n mukaan rekisterinpitäjällä on salassapitosäännösten estämättä saada asevelvollisrekisteriä varten välttämättömiä tietoja mm. potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitetulta julkiselta ja yksityiseltä terveydenhuollon palvelujen antajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä asevelvollisen terveydentilasta hänen palveluskelpoisuutensa määrittämistä varten sekä terveyskeskukselta, mielenterveystoimistolta, sairaalalta tai muulta mielenterveystyötä tekevältä taholta tietoja mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettujen mielenterveyspalvelujen antamisesta asevelvolliselle, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen palveluskelpoisuuden tai palveluksen järjestämisen kannalta ja sosiaaliviranomaiselta tietoja asevelvollisen sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta, jos tiedoilla on merkitystä päätettäessä palveluspaikasta ja palveluksen ajankohdasta sekä palveluksen järjestämisestä.

Käytännön tiedonvaihdon sujuvuuden lisäämiseksi ja lakiehdotuksen tavoitteen varmistamiseksi Suomen Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että joko laissa tai sen perusteluissa selkeästi todetaan tietopyynnön kohdentamisesta, yksilöimisestä ja perustelemisesta. Rikosseuraamuslaitoksen kunnan viranomaisille ehdotetun 20.2 §:n perusteella esitettävän tietopyynnön pitää olla paitsi julkisuuslain 13.1 §:n tarkoittamalla tavalla riittävästi yksilöity niin, että kunnan viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee, myös eritelty välttämättömyyskriteerin valossa riittävästi niin, että kunnan viranomainen voi arvioida kriteerin täyttämistä yksittäistapauksessa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Arto Sulonen
johtaja, lakiasiat

Ida Staffans
lakimies

 

Lisää aiheesta

  • Eduskunta
    HE 2/2012 vp henkilötietojen käsittelyä rikosseuraamuslaitoksessa koskevaksi lainsäädännöksi
tags
Ida Sulin

Etunimi
Ida
Sukunimi
Sulin
tiiminvetäjä

Yhteystiedot
Puhelinnumero
+358 9 771 2467
Kännykkä
+358 50 563 3023
Vastuualueet
  • kuntalaki ja yleinen kunnallisoikeus
  • hallintomenettely
  • julkisuus ja tietosuoja
  • kielilaki
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Organisaatio
Suomen Kuntaliitto ry
Yksikkö
Ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat
EU- ja kansainväliset asiat; Kuntaliiton lakimiehet; Lakiyksikön hallintolakimiehet