Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

​Suomen Kuntaliitto kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta päästä lausumaan lakiluonnoksesta ja pitää tässä esitettyjä muutoksia ja toimenpiteitä pääosin perusteltuina ja oikeansuuntaisina. Kuntaliitto kannattaa asteittaista siirtymistä yksinomaan sähköisen lääkemääräyksen sillä

​Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän (Solmu IV) loppuraportista ja siihen sisältyvistä ehdotuksista muutoksiksi lainsäädännössä. Raportti on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on teettänyt rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskevan tutkimuksen, jonka ovat toteuttaneet Työterveyslaitoksen asiantuntijat tarkastusvaliokunnan nimeämän ohjausryhmän johdolla (Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012). Tarkastusvaliokunta on 23.10.2012

​Tausta Kuntien takauskeskus takaa Kuntarahoitus Oyj:n kautta järjestettävän Suomen kuntien varainhankinnan. Yksittäinen kunta ei siis takaa omavelkaisesti toisen kunnan velkaa, vaan yksittäisen kunnan vastuu rajoittuu sen väestöosuuteen Suomen väestöstä. Suomen kuntatalouksien luottokelpoisuus

​Yleistä Kuntaliiton näkemyksen mukaan sijaissynnytysjärjestelyjen uudelleenarviointia voitaisiin tässä vaiheessa tehdä. Sijaissynnytysjärjestelyihin liittyvien ongelmien vuoksi Kuntaliitto kuitenkin katsoo, että asia tulee arvioida erittäin huolellisesti eettiseltä ja juridiselta kannalta, mikäli

Suomen Kuntaliitto pitää strategiaehdotusta hyvänä pohjana julkisen hallinnon tietohallinnon kansallisen jatkokehityksen suuntaamiselle. Kuntasektorin osalta ei luonnollisesti ole voitu ottaa esille kaikkia alueellisia ja paikallisia tarpeita. Lisäksi kuntien kannalta olennaisten sosiaali- ja