Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 13.1.2011, 4071/90/2010, Hannele Salminen, Erika Leinonen

HE 164_2010 laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ym.muuttamisesta

Kuntaliiton lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle  13.1.2011, 4071/90/2010, Hannele Salminen, Erika Leinonen      

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN, AMMATTIKORKEAKOULULAIN, YLIOPISTOLAIN SEKÄ RIKOSREKISTERILAIN 6 §:N MUUTTAMISESTA (HE 164/2010 vp)

Kuntaliitto on lausunut aiemmin, 23.4.2010, samaan asiaan liittyvästä luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan, että esitettyjen säännösten soveltamisala olisi suppea ja niiden tarkoituksena olisi viimesijaisena keinona voida puuttua kaikkein vakavimpiin yksittäisiin tapauksiin. Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevat säännökset tulisivat sovellettaviksi suhteellisen harvoin. Myös huumausainetestausta koskevien säännösten soveltamisala olisi tarkkaan rajattu. 

13 § amm/ amm.aik. 
Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä tiedonsaanti

Tekstissä todetaan, että uusissa, Opetushallituksen antamissa ammatillisen perustutkinnon perusteissa kiinnitetään erityistä huomiota tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin, mutta että Opetushallituksella ei ole toimivaltaa määräysten antamiseen tältä osin. 

Kuntaliitto huomauttaa, että terveydentilaa koskien vaatimuksien määrittely ei kuulu Opetushallituksen toimialaan. Jos näin kuitenkin säädettäisiin, terveydentilaa koskevat vaatimukset olisi määriteltävä yhdessä terveydenhuoltoviranomaisten kanssa.

27 a § amm/20 a § AMK
Opiskelijaksi ottamisen esteet 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle ja ammattikorkeakoululle esitetään säädettäväksi uusi velvoite poistaa kohtuullisin toimin este, joka koskee hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvää seikkaa, joka muutoin olisi esteenä opiskelijaksi ottamiselle. 

Kuntaliitto katsoo, että tällä tavoin koulutuksen järjestäjälle muodostuisi uusi tehtävä. Lakiesityksen alkuperäisenä tarkoituksena oli säätää ongelmatilanteisiin ja opiskelijan erottamiseen liittyvistä seikoista. Nyt esitetyssä muodossa laki ulottuu alkuperäistä tarkoitustaan laajemmalle.  Nykytila on toimiva erityisen tuen tarpeessa olevien tukitoimia ja esteiden poistamista ajatellen. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on hoitaa koulutusta. Kuntaliitto ei hyväksy, että esteiden poistaminen tulisi ensisijaisesti koulutuksen järjestäjän uudeksi lakisääteiseksi tehtäväksi.
Terveydentilaa koskevaa todistusta ei Kuntaliiton näkemyksen mukaan ole missään tapauksessa syytä ulottaa koskemaan hakijoita. Tämä aiheuttaisi kohtuuttoman työmäärän, sillä hakijoita on yleensä aloittaviin nähden moninkertaiset määrät.

Esityksessä ehdotetaan myös, että järjestelyjen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon toimista aiheutuvat kustannukset, koulutuksenjärjestäjän taloudellinen asema sekä mahdollisuudet saada toimien toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai muualta.

Kuntaliitto huomauttaa, että tämä asettaa sekä koulutuksen järjestäjät että opiskelijaksi hakeutuvat eriarvoiseen asemaan, koska eri oppilaitoksilla on erilaiset taloudelliset resurssit eikä kohtuullisia toimia  voida määritellä riittävän yksiselitteisesti. 

27 b § amm./ § AMK 20 a

Opiskelijaksi pyrkivän tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot.

Kuntaliitto toteaa, että hallituksen esityksen perustelut ovat ehdotettujen lainkohtien kanssa ristiriitaisia, sillä perustelujen mukaan lääkärintodistus voidaan vaatia vain koulutukseen valituilta eikä suinkaan kaikilta hakijoilta. Tämä olisi syytä kirjata myös lakitekstiin väärinkäsitysten välttämiseksi. 

Lisäksi lakiin olisi syytä ottaa maininta siitä, kuinka terveydentilan selvittämisestä aiheutuvat kustannukset jakautuvat koulutuksenjär-jestäjän ja opiskelijaksi pyrkivän välillä.

Koulutuksen järjestäjällä on neuvontavelvollisuus hallintolainkin mu-kaan, mutta ennen opiskelijaksi ottamista tapahtuvaa selvittämistyötä koulutuksen järjestäjälle ei tule säätää. Se olisi uusi lakisääteinen tehtävä.

32 § (ammattikoulu), 25a § (amk) ja 11 § (amm.aik) 
Opiskeluoikeuden peruuttaminen 

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koulutuksen järjestäjän on selvitettävä yhdessä opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen.

On epäselvää, kuinka laaja koulutuksen järjestäjän selvittämisvelvollisuus on. (HE, s.48: oppilaan ohjaus). Tämä edellyttänee myös dokumentointia päätösasiakirjoissa, koska päätöksenteon edellytyksenä on jatkokoulutuksen selvittäminen ja sen kytkeminen päätöksentekoon.

Opiskeluoikeuden peruuttamisella estettäisiin tutkinnon suorittaminen ja opintojen jatkaminen sellaiselta opiskelijalta, joka voisi opiskelussa tai sen jälkeen työssä vaarantaa toisen henkilön terveyttä ja turvallisuutta. Säännös koskisi aloja, joihin liittyy alaikäisen turvallisuutta taikka potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta. Opiskelijaksi ottamisen este tai opiskeluoikeuden peruuttaminen voi tulla kyseeseen myös päihde- ja huumeongelman vuoksi.

Kuntaliitto pitää hyvänä sitä, että selkeytetään opiskeluoikeuskysymystä turvallisuusnäkökulmasta ja annetaan rajatuissa tapauksissa mahdollisuus myös opiskelijan pysyvään erottamiseen eli opiskeluoikeuden peruuttamiseen. 

34 a § (ammattikoulu) ja 25d § (amk)

Koulutuksen järjestäjän tulee yhteistyössä opiskelijahuollon toimijoiden kanssa laatia kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi.

Oppaita on jo olemassa paljon ja oppaiden tekeminen vie koulutuksen järjestäjiltä jo nyt paljon resursseja. Lisäksi aiheeseen liittyvää materiaalia on runsaasti saatavilla muista lähteistä.
 

35 a § (ammattikoulu) ja  28 a § (amk)
Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa sekä kurinpito-asiassa 

Säännöksessä esitetään täsmennettäväksi opiskelijan erottamista ja opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa päätöksentekoa. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevaa päätöksentekoa esitetään ammatillisessa koulutuksessa säädettäväksi koulutuksen järjestäjän asettamalle monijäseniselle toimielimelle, jonka kokoonpanosta ja määräajasta säädettäisiin tarkemmin. Toimielimeen on esitetty ainakin koulutuksen järjestäjän, opettajien, opiskelijahuollon, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Esitetään säädettäväksi, että opiskelijalle annettavasta varoituksesta päättää rehtori. Ammattikorkeakoulussa rehtori päättäisi varoituksesta ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta hallitus.

Kuntaliitto painottaa, että hallinnon järjestämisessä noudatetaan yleensä kuntalakia. Yksityiskohtaisia säännöksiä hallinnon järjestämisestä ei tule sisällyttää toimintalainsäädäntöön.  Monijäsenisen elimen tulee olla koulutuksen järjestäjän ja ylläpitäjän päätettävissä. Kuten perusteluissa todetaan, kuntalaissa on jo määritetty monijäsenisestä elimestä po. asioissa. Sen mukaisen elimen kokoonpano ja muu organisointi tulee jättää paikallisesti päätettäväksi. 

Kuntalain mukaisella johtosäännöllä määritetään toimivalta viranhal-tijoiden kesken; rehtorin tehtäviä ei erikseen pidä säätää po. laissa. Koulut voivat olla suuriakin yksiköitä, joten rehtorilla on oltava mahdollisuus delegoida opiskeluoikeuden peruuttamista, palauttamista sekä kurinpitoasioita koskevia tehtäviä.

42 § (ammattikoulu) ja 28 b § (amk) Arkaluonteisten tietojen käsittely

Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä ne tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsittelyä.

Kuntaliitto toteaa, että 3. momentti on tarpeeton, koska saman py-kälän 1. momentissa  on  lueteltu riittävällä tarkkuudella ne henkilöt, jotka saavat käsitellä arkaluonteisia tietoja.  

Kustannusten arviointi

Kuntaliitto toteaa, että esitykseen sisältyy monia koulutuksen järjestäjän vastuulle tulevia uusia selvityksiä, tarkastuksia, tutkimuksia.

Kuntaliitto kritisoi sitä, että esitystä ei ole tuotu Kunnallistalouden ja –hallinnon neuvottelukuntaan eikä peruspalveluohjelmavalmisteluun. Kustannusvaikutukset kuntien talouteen ovat jääneet kokonaan arvioimatta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Erika Leinonen 
lakimies   

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö 

 

Linkit: