Lausunto sisäasiainministeriölle 30.1.2012, Hannu Huhtala, Dno 3870/90/2011

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi poistumisturvallisuusselvityksestä

Sisäasiainministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi poistumisturvallisuusselvityksestä. Liiton toimisto esittää kantanaan seuraavaa:

Pelastuslain 19 §:n 1 momentissa määritellään mitä

poistumisturvallisuusselvityksellä tarkoitetaan: selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä. Tämä yhdessä pelastuslain 18 §:n 1 momentin kanssa määrittää selvityksen perussisällön.

Perustelumuistiossa on esitetty, mikä ei kuulu sääntelyn soveltamisalaan:
”Sääntelyn soveltamisalaan ei suoraan kuulu kaikki erityisryhmien asuminen. Soveltamisalaan eivät kuulu niin sanotut senioritalot, joissa asukasvalinta perustuu henkilön ikään. Asunto-osakeyhtiötä tai vuokra- asuntopalveluja tarjoavaa yhtiötä ei voida rinnastaa pelastuslain 18 §:ssä tarkoitettuun toiminnanharjoittajaan, jos yhtiöllä ei ole perusteita selvittää asukkaiden todellista toimintakykyä.”

Soveltamisalaan eivät edellä sanotun perusteella kuulu niin sanotut senioritalot, joissa asukasvalinta perustuu henkilön ikään. Olisi kuitenkin otettava huomioon, että henkilön omatoiminen kyky pelastautua voi heiketä hyvinkin nopeasti. Tällöin poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen voisi tulla tarpeelliseksi, jotta varmistetaan pelastuslain 18 §:n mukainen turvallinen poistuminen.
Tulisi perusteluissa avata, mitä edellä mainituilla asunto-osakeyhtiötä ja vuokra-asuntopalveluja tarjoavaa yhtiötä koskevilla perusteilla asukkaiden todellisen toimintakyvyn selvittämiseksi tarkoitetaan, muuten tulee käytännössä vaikeita tulkintoja ja ongelmia. 

Yksityiskohtaisten perustelujen kohdassa poistumisturvallisuusselvityksen päivittäminen todetaan:

”Pelastuslain 19 §:n 2 momentin mukaisesti toiminnanharjoittajan on päivitettävä poistumisturvallisuusselvitys vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti. Muutokset ovat 19 §:n 3 momentin mukaan toimitettava alueen pelastusviranomaiselle arvioitavaksi sekä tiedoksi rakennusvalvontaviranomaiselle.”

 Lisäksi todetaan, että ”pelastuslain tarkoittamia toiminnan olennaisia muutoksia, jotka aina edellyttävät selvityksen välitöntä päivittämistä, ovat esimerkiksi palvelun sisällön muuttuminen, asukkaiden määrän lisääminen tai henkilökunnan määrän vähentäminen”.

Epäselväksi jää millainen palvelun sisällön muuttuminen edellyttää välitöntä päivittämistä. Voisi täsmentää esim. palvelun sisällön poistumisturvallisuuteen vaikuttava muuttuminen.

Yksityiskohtaisissa perusteluissa 3 § selvityksen sisältö todetaan, että ”asukkaiden ja hoidettavien toimintakyvyn selvittäminen ei tarkoita yksityiskohtaista henkilölistaa, vaan esimerkiksi sen selostamista kuinka moni asukas tarvitsee liikkumiseen apuvälineitä ja millä tavoin tämä vaikuttaa poistumiseen”.  Tässä pitäisi myös mainita täysin liikuntakyvyttömien henkilöiden määrä, koska heidän evakuointi sitoo henkilöstöä ja on hidasta.
Tulisi myös harkita voisiko perusteluissa mainitun palo-osastoinnin toiminnan kannalta merkittävien palokatkojen kunnon selvittämisen lisätä 2 §:n mukaisiin selvityksen liitteisiin kohdaksi 3) selvitys palo-osastoinnin ja siihen liittyvien palokatkojen ja teknisten ratkaisujen kunnosta.

Tämä sen vuoksi, että toiminnanharjoittaja tuskin lukee asetuksen perusteluja, joissa tämä palo -osastoinnin toiminnan kannalta tärkeä asia on kyllä mainittu.

Muilta osin Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Leena Karessuo
johtaja,
yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö

Hannu Huhtala
rakennuttajainsinööri​