Kuntaliiton laustunto liikenne- ja viestintäministeriölle 27.5.2019, dnro 339/03/2019, Johanna Vilkuna

Lausunto liikennealan pelikirjan luonnoksesta

Pelikirja on liikennealan kansallisen kasvuohjelman toimenpide, jonka tarkoituksena on selkiyttää ja kirkastaa liikennealan toimijoiden rooleja ja toimintatapoja liikenteen markkinoilla. Pelikirjan tarkoituksena on auttaa tunnistamaan toimet, joilla edistetään liikennealan yritysvetoista kasvua sekä julkisen sektorin keskeisten tavoitteiden tehokkaampaa saavuttamista.

Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Liikenne kasvun toimialana

Kuntaliitto yhtyy pelikirjan kuvaukseen liikenteestä kasvun toimialana. Kunnat haluavat hyödyntää ja edistää uusia innovatiivisia liikenteen ja liikkumisen ratkaisuja, jotka tukevat niiden tavoitteita kustannustehokkaasti.

Julkinen sektori markkinaa muovaamassa

Kuntaliitto yhtyy isossa kuvassa kuvaukseen julkisesta sektorista markkinaa muovaamassa. Pelikirjan lähtökohdissa tulisi kuitenkin tunnistaa selkeämmin erot julkisen sektorin ja yksityisten yritysten tavoitteissa. Molempien tavoitteita ja toimintalogiikkaa yhteiskunnassa tarvitaan. Kuntien tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla (kuntalaki). Tämä tuottaa laajasti hyötyjä ja liiketoimintamahdollisuuksia elinkeinoelämälle.

Pelikirjassa fokus on liikennealan yritys- ja vientivetoisen kasvun edistämisessä ja kaikkien toimijoiden sitouttamisessa määriteltyihin pelisääntöihin. Kuntanäkökulmasta tällöin on tärkeää kunnioittaa kuntien itsehallinnollista, lainsäädännön mukaista oikeutta harkita ja päättää, millaiset toiminta- tai hankintamallit soveltuvat niille parhaiten. Kunnilla on oikeus päättää, miten toimintansa organisoivat ja hyödyntävätkö ne palveluntuotannossaan yhtiömuotoa.

Kuntaliitto ehdottaa tekstiin lisäystä:

 • Kuntien lähtökohtana on markkinoiden hyödyntäminen ja palveluntuotanto kuntalaisten parhaaksi.

  Julkisen sektori rooliksi on pelikirjassa liikenteen järjestämisessä määritelty peruspalvelutason ja erityisryhmien liikkumistarpeiden turvaaminen sekä ihmisten liikkumisen helpottaminen. Tämä on osuva rooli suurimmassa osassa Suomea, mutta tarvitsee täsmennystä isojen kaupunkien osalta. Kaupunkien järjestämä joukkoliikenne on kävelyn ja pyöräilyn kanssa kestävän liikkumisen ja myös uusien liikkumispalveluiden perusta. Joukkoliikenne on myös avainasemassa maankäytön kehittämisessä. Esimerkiksi raideliikenneratkaisut ovat kaupunkirakenteen uudistamista, eivät vain perustason joukkoliikenteen tarjoamista.

Kuntaliitto ehdottaa tekstiin lisäystä:

 • Julkisen sektorin panostuksia tarvitaan peruspalvelutason ja erityisryhmien liikkumistarpeiden turvaamisessa sekä ihmisten liikkumisen helpottamisessa. Kasvavilla kaupunkiseuduilla joukkoliikenteellä on keskeinen rooli myös maankäytön kehittämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

 

Kuntaliiton kommentit pelikirjan 8 teesiin: 

 1. Suomen liikennejärjestelmän kulmakivinä ovat toimivuus, turvallisuus, kestävyys, vastuullisuus ja taloudellisuus ja kaiken keskiössä on toimivien liikennepalveluiden kehittäminen asiakkaille – niin kuluttajille kuin elinkeinoelämälle.

  Kuntaliitto kannattaa ehdotettua teesiä toteamalla, että kuntien ensisijaisena intressinä on paikallisiin ja alueellisiin tarpeisiin soveltuvien liikkumisratkaisujen edistäminen.
   

 2. Alan kehittymisen ja yhdenvertaisten sekä asiakaslähtöisten palveluiden edellytyksenä ovat toimivat markkinat, joissa tasapuolinen kilpailu ajaa aktiiviseen innovointiin ja systemaattiseen uudistumiseen.

  Kuntaliitto kannattaa ehdotettua teesiä.
   

 3. Markkinoiden kehittymisen edellytyksenä on vuorovaikutteinen, tavoitteellinen ja rohkea julkisen ja yksityisen sektorin sekä tutkimusalan välinen ekosysteeminen yhteistyö.

  Kuntaliitto kannattaa ehdotettua teesiä
   

 4. Liikennemarkkina on keskellä muutosta, jossa uutta sääntelyä, uusia tarpeita ja uusia organisaatioita syntyy jatkuvasti. Jokaisella toimijalla on omat arvonsa ja tavoitteensa sekä niiden linjaamat roolinsa markkinassa. Roolien tulee olla mahdollisimman selkeät, roolit tulee viestiä avoimesti ja roolitukseen pitää voida luottaa

  Kuntaliitto ei voi yhtyä teesin 4 seuraavaan alakohtaan, joka rajaa liikaa kuntien toiminta- ja hankintamalleja: Julkinen sektori toimii ennen kaikkea mahdollistajana ja määrittelee liikennejärjestelmän tavoitteet ja palvelutason. Julkisen sektorin ei tule tuottaa itse palveluita, joissa on jo markkinaehtoisia toimijoita. Julkiset toimijat toimivat vain markkinapuutetilanteessa ja tuolloin vain markkinaehtoisesti ja kilpailuneutraliteetista huolehtien.

  Edellä mainitussa alakohdassa on otettu laajasti ja lainsäädäntöä rajoittavammin kantaa julkisen toimijan palveluntuotantoon ja julkisomisteisiin yhtiöihin.

  Kunnilla on oikeus päättää, miten toimintansa organisoivat ja hyödyntävätkö ne palveluntuotannossaan yhtiömuotoa. Kilpailu- ja valtiontukisäädäntö asettaa kuntien toiminnalle rajoituksia, joilla estetään kilpailun vääristyminen ja kielletyn valtiontuen syntyminen.

  Kunnilla on oikeus päättää esimerkiksi, kehittävätkö ne palveluitaan avoimen lähdekoodin alustalle vai käyttävätkö markkinaehtoista alustaa tai missä määrin ne panostavat joukkoliikennejärjestelmänsä kehittämiseen ja tukemiseen tai vastaavatko ne välityskeskustoiminnasta henkilökuljetuksissa.

  Kuntaliitto ehdottaa edellä mainittuun alakohtaan seuraavaa muotoilua:

  -  Julkinen sektori toimii ennen kaikkea mahdollistajana ja määrittelee liikennejärjestelmän tavoitteet ja palvelutason. Julkisen sektori pyrkii hyödyntämään yksityisiä palveluntuottajia aina, kun se on mahdollista. Julkisomisteiset yhtiöt toimivat markkinaehtoisesti ja kilpailuneutraliteetista huolehtien.
   

 5. Liikennejärjestelmässä toimivat yritykset tuovat oman panoksensa liikennejärjestelmään ja kestävä liikennejärjestelmä syntyy julkisten ja markkinaehtoisten palveluiden yhteisestä tarjonnasta. Avoimuus ja luottamus ovat pohja tälle kehitykselle

  Kuntaliitto kannattaa ehdotettua teesiä, mutta toteaa, että seuraavaa virkettä tulisi selkeyttää toimijoiden vastuiden osalta: Markkinaehtoisten liikennepalvelujen yleistyessä on varmistettava, että liikenteen suunnittelussa ja seurannassa välttämätön tieto on saatavilla koko järjestelmän kehittämiseksi ja politiikkatoimien tueksi.

  Kuntaliitto ehdottaa seuraavaa muotoilua:

  - Markkinaehtoisten liikennepalveluiden matkustusdata (reitit, kulkumuodot, ajankohdat) tulee saada julkisen tahon ja sitä kautta koko markkinan ja ekosysteemin käyttöön tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Datan vastavuoroista jakamista tarvitaan liikennesuunnittelun, uusien palveluiden ja politiikkatoimien tueksi.
   

 6. Julkiset hankinnat ovat oleellinen osa liikenteen palveluja ja niitä tulee käyttää määrätietoisesti, alan uudet palvelut mahdollistaen ja kehitystä vauhdittaen.

  Kuntaliitto kannattaa ehdotettua teesiä.
   

 7. Alan sähköistyminen, automatisaatio ja palveluistuminen haastavat nykyisiä toimintatapoja. Liikenneala toimii aktiivisesti kokeilukulttuurin edistäjänä. Suuntana kokeiluissa on siirtyminen teknisistä kokeiluista markkinakokeiluihin.

  Kuntaliitto kannattaa ehdotettua teesiä
   

 8. Liikenneala toimii aktiivisesti osaamisen kehittäjänä ja osaajien houkuttelijana. Uusia tekijöitä tarvitaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille.

   Kuntaliitto kannattaa ehdotettua teesiä.
   
   
  SUOMEN KUNTALIITTO
   
  Jarkko Huovinen                                                              Johanna Vilkuna                                                                                                         

         Johtaja, Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö                      Liikenneasiantuntija

tags