Lausunnot

Lausunnot ovat Kuntaliiton kannanottoja viranomaisten lausuntopyyntöihin. Kunnille annettuja lausuntoja emme julkaise verkossa.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu uuteen tieliikennelakiin (voimaan 1.6.2020) sisällytettävät kotihoidon pysäköintiä koskevat erityiset säännökset. Lähtökohtana on eduskunnan lausuma asiasta (EV 65/2018 vp ─ HE 180/2017 vp): Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee

Yleistä Vaatimus kirjata vanhustenhuollon ympärivuorokautiseen hoivaan lakisääteinen vähimmäismitoitus nousi uudelleen esille talvella 2019, jolloin siinä havaittiin lukuisia epäkohtia. Epäkohdat liittyvät henkilöstön vähyyteen suhteessa asiakastarpeeseen lisäksi mm. vastuuhenkilöiden ja muun

Kuntaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Kuntaliitto pitää äärimmäisen tärkeänä, että vuosina 2020 ja 2021 tapahtuvaan toimintakentän laajennukseen varaudutaan riittävästi ja vuoden 2019 käyttöönoton kokemukset huomioidaan sekä

Kuntien ja kuntayhtymien kuluvaa vuotta ovat leimanneet paitsi epävarmuus liittyen talouskehitykseen ja uuden hallitusohjelman kuntapäätöksiin niin myös väestön ikääntymiseen liittyvien palvelutarpeiden voimakas kasvu, korjausvelka, epävarmuus ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta, yhdenvertaiset

Asiantuntijapyyntö: HE 29/2019 vp Teema: Joukkoliikenne; mm. ilmastoperusteisen tasokorotuksen käyttö ja riittävyys, joukkoliikenteen kehittämiskohteet ja kipupisteet Perusväylänpito ja kehittämishankkeet Hallituksen talousarvioesitys vuodella 2020 sisältää hyvin myönteisenä asiana perusväylänpidon

Käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan toteutettavaksi pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaiset korotukset eräisiin tulonsiirtoihin. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sairausvakuutuslakia, työttömyysturvalakia, lapsilisälakia, elatustukilakia ja